Polityka prywatności i polityka cookies

 

Szanujemy prawo do prywatności oraz ochrony danych osobowych Użytkowników naszej strony internetowej i sklepu internetowego https://www.indigo-nails.com/ (dalej: Serwis). Niniejsza Polityka prywatności opisuje zasady na jakich zbieramy i przetwarzamy dane osobowe naszych Użytkowników.

Niniejsza Polityka zawiera informacje, o których mowa w art. 13 Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO.

 

§ 1.  ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych Użytkowników jest INDIGO NAILS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Łodzi przy ul. Senatorskiej 14/16, 93-192 Łódź, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000919132, posiadająca NIP: 7272792881 oraz REGON 101805889.

 

§ 2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), odpowiedzialnego za zapewnienie przestrzegania przepisów RODO, udzielanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych, jak i współpracę z organem nadzorczym.

Inspektor Ochrony Danych w Indigo Nails sp. z o.o.:

Tomasz Nowiński

tel. +48 515 916 354, e-mail: gdpr@indigo-nails.com

Indigo Nails sp. z o.o.

Senatorska 14/16, 93-192 Łódź

 

§ 3. DANE OSOBOWE

Zgodnie z definicją zawartą w RODO: Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

 

§ 4. ZBIERANIE DANYCH OSOBOWYCH W SERWISIE. CEL I PODSTAWA PRAWNA ICH PRZETWARZANIA.

 1. Dane osobowe zbierane przy dokonywaniu zapisu na newsletter zbierane są w celu prowadzenia wobec Użytkowników marketingu bezpośredniego – podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes prawny Administratora polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego;
 2. Dane osobowe zbierane przy zakładaniu konta w Serwisie przetwarzane są w celu:

  • zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, tj. umożliwienia Użytkownikowi korzystanie z Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. B RODO);
  • zawarcia i wykonania umowy sprzedaży (na odległość), której przedmiotem są towary dostępne w  Serwisie (art. 6 ust. 1 lit. B RODO);
  • rozpatrzenia reklamacji, które mogą być złożone w związku z zakupem towaru w Serwisie (art. 6 ust. 1 lit. C oraz art. 6 ust. 1 lit. F RODO) – uzasadnionym interesem prawnym Administratora jest rozpatrywanie reklamacji;
  • dochodzenia lub obrony przed roszczeniami powstałymi na skutek zawarcia w/w umów (art. 6 ust. 1 lit. C oraz art. 6 ust. 1 lit. F RODO) - uzasadnionym interesem prawnym Administratora jest dochodzenie lub obrona przed roszczeniami; 
  • prowadzenia działań marketingowych produktów i usług  (art. 6 ust. 1 lit. A RODO);
  • kontaktowania się z Użytkownikami, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za zgodą Użytkowników - przez e-mail oraz telefon (art. 6 ust. 1 lit. A RODO);
  • wypełnienia przez Administratora obowiązków nałożonych przepisami prawa, w szczególności przepisami prawa rachunkowego i podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. C RODO).
 3. Dane osobowe zbierane podczas składania zamówień przetwarzane są w celu:

  • zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, tj. umożliwienia Użytkownikowi korzystanie z Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. B RODO);
  • zawarcia i wykonania umowy sprzedaży (na odległość), której przedmiotem są towary dostępne w  Serwisie (art. 6 ust. 1 lit. B RODO);
  • rozpatrzenia reklamacji, które mogą być złożone w związku z zakupem towaru w Serwisie art. (6 ust. 1 lit. C oraz art. 6 ust. 1 lit. F RODO) – uzasadnionym interesem prawnym Administratora jest rozpatrywanie reklamacji;
  • dochodzenia lub obrony przed roszczeniami powstałymi na skutek zawarcia w/w umów (art. 6 ust. 1 lit. C  oraz art. 6 ust. 1 lit. F RODO) - uzasadnionym interesem prawnym Administratora jest dochodzenie lub obrona przed roszczeniami; 
  • prowadzenia działań marketingowych produktów i usług  (art. 6 ust. 1 lit. A RODO);
  • kontaktowania się z Użytkownikami, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za zgodą Użytkowników - przez e-mail oraz telefon (art. 6 ust. 1 lit. A RODO);
  • wypełnienia przez Administratora obowiązków nałożonych przepisami prawa, w szczególności przepisami prawa rachunkowego i podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. C RODO).

 

§ 5. ZBIERANIE DANYCH POZA SERWISEM ORAZ CELE ICH PRZETWARZANIA

 1. Dane osobowe zbierane w toku korespondencji mailowej przetwarzane są w celach tej korespondencji, co może być związane w szczególności z:

  • wykonaniem umowy lub podjęciem działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. B RODO);
  • podjęciem działań zmierzających do negocjacji lub nawiązania współpracy przez Administratora (art. 6 ust. 1lit. F RODO) – uzasadnionym interesem prawnym Administratora jest poszukiwanie kontrahentów;
  • rekrutacją (art. 6 ust. 1 lit. A RODO);
  • udzieleniem pomocy osobie kontaktującej się mailowo, w szczególności udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie oraz zapewnienia szybkiego wsparcia klientom zgodnie z ich oczekiwaniami (art. 6 ust. 1 lit. F RODO) – uzasadnionym interesem prawnym Administratora jest zachowanie najwyższych standardów obsługi, dbałość o dobre imię;
  • rozpatrzeniem reklamacji zgłoszonej za pośrednictwem korespondencji mailowej (art. 6 ust. 1 lit. C oraz art. 6 ust. 1 lit. F RODO) - uzasadnionym interesem prawnym Administratora jest rozpatrywanie reklamacji;
  • zgłoszeniem roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. F RODO) - uzasadnionym interesem prawnym Administratora jest dochodzenie roszczeń;

 2. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem infolinii Biura Obsługi Klienta zbierane są w celach w jakich osoba której dane dotyczą zgłasza się do Biura Obsługi Klienta, a w szczególności w celu:

  • wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. B RODO);
  • rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. A RODO)
  • udzieleniem pomocy osobie kontaktującej się mailowo, w szczególności udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie oraz zapewnienia szybkiego wsparcia klientom zgodnie z ich oczekiwaniami (art. 6 ust. 1 lit. F RODO) - uzasadnionym interesem prawnym Administratora jest zachowanie najwyższych standardów obsługi, dbałość o dobre imię;
  • rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej za pośrednictwem infolinii (art. 6 ust. 1 lit. C oraz art. 6 ust. 1 lit. F RODO) -– uzasadnionym interesem prawnym Administratora jest rozpatrywanie reklamacji;
  • zgłoszeniem roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. F RODO) - uzasadnionym interesem prawnym Administratora jest dochodzenie roszczeń;

§ 6. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe przechowywane będą co do zasady do czasu osiągnięcia celu dla jakiego zostały zebrane, w a szczególności przez okres:

 • Wykonania umowy oraz przedawnienia roszczeń – w przypadku danych przetwarzanych w celu wykonania umowy, zgłaszania roszczeń, obrony przed roszczeniami oraz danych przetwarzanych w celach rachunkowych;
 • Do czasu cofnięcia zgody – w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody (np. dane zbierane w celach marketingowych, w celu rekrutacji);
 • Do czasu wniesienia sprzeciwu – gdy dane przetwarzane są na podstawie uzasadnionego interesu Administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. F RODO;
 • Do czasu osiągnięcia celu – w przypadku danych przetwarzanych w celu rekrutacji, w przypadku prowadzenia korespondencji mailowej lub konsultacji za pośrednictwem infolinii.

§ 7. KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

 1. Zebrane przez nas dane osobowe Użytkowników mogą być przekazane na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych podmiotom wspierającym nas przy zawarciu i wykonaniu umów oraz wykonywaniu czynności o których mowa powyżej, a także przy dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami, przy wykonaniu obowiązków wynikających z przepisów prawa, a także wspierających nas przy świadczeniu usług marketingowych, w tym w szczególności: podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na  zlecenie Administratora, Poczcie Polskiej, przewoźnikom, firmom kurierskim, podmiotom obsługującym płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – przy wyborze tego typu płatności, dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, a także podmiotom powiązanym z nami osobowo lub kapitałowo oraz partnerom biznesowym Administratora.
 2. Za zgodą wyrażoną przez Użytkownika jego dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom powiązanym z Administratorom oraz partnerom biznesowym Adminsitratora w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług tych podmiotów.

§ 8. PROFILOWANIE

Za zgodą Użytkownika dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane przez Administratora w sposób zautomatyzowany w tym również̇ w formie profilowania - w celu analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań́ Użytkownika, oraz dostarczenia spersonalizowanej oferty. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika powyższej zgody konsekwencją będzie spersonalizowanie oferty kierowanej do Użytkownika. 

§ 9. UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 2. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania osobowych jest wykonanie umowy lub zgoda Użytkownika – Użytkownikowi przysługuje prawo do przenoszenia dostarczonych danych osobowych do innego administratora.
 3. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora – Użytkownikowi przysługuje prawo w dowolnym momencie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.
 4. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika – Użytkownikowi przysługuje prawo w dowolnym momencie do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 5. W celu skorzystania z uprawnień o których mowa w ust. 1-4 Użytkownik powinien skontaktować się z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem ochrony danych lub listownie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.
 6. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych.

§ 10. UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH

W przypadku zamiaru przekazania danych osobowych Użytkowników poza EOG, zanim dane osobowe Użytkowników zostaną przekazane poza EOG, Administrator dołoży wszelkich starań, aby takie przekazanie nie doprowadziło do obniżenia poziomu ochrony zagwarantowanego na podstawie przepisów obowiązujących w krajach należących do EOG. W przypadku transferu danych osobowych poza EOG, ich przekazywanie odbywać się będzie na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. Użytkownicy mogą poprosić o dodatkowe informacje w zakresie przekazywania danych poza EOG i uzyskać kopię przyjętych środków ochrony, kontaktując się z Administratorem.

§ 11. UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH

 • Podanie Danych jest co do zasady dobrowolne, jednak jest ono wymagane w przypadku zawarcia umowy z Administratorem, woli otrzymywania informacji handlowych, prowadzenia korespondencji mailowej lub prowadzenia rozmowy za pośrednictwem infolinii. 
 • Brak podania danych osobowych przy procedurze rejestracji konta uniemożliwi Użytkownikowi założenia konta. 
 • Brak podania danych osobowych przy składaniu zamówienia uniemożliwi Użytkownikowi złożenie zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży. 
 • Brak podania danych przy zapisie na newsletter uniemożliwi Użytkownikowi otrzymywanie informacji handlowych. 
 • Brak podania danych przy korespondencji mailowej albo podczas rozmowy z pracownikiem Biura Obsługi Klienta na infolinii uniemożliwi załatwienie sprawy z jaką osoba której dane dotyczą się zgłosiła.  
 • W przypadku zawarcia umowy sprzedaży podanie danych jest obowiązkowe ze względu na obowiązki rachunkowe.

§ 12. UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH

Na stronie internetowej https://www.indigo-nails.com/ używamy własnych plików cookies: sesyjnych i stałych. Własne pliki cookies używane są w celu:  

 1. utrzymywania koszyka i sesji Użytkownika; 
 2. zapamiętania wersji językowej oraz kraju dostawy; 
 3. zapamiętania kodu referencyjnego (skąd dany klient do nas przyszedł); 
 4. zapamiętania danych wpisanych w formularzu zamówienia – forma dostawy i płatności, adres dostawy i adres do faktury; 
 5. zapamiętanie preferencji Użytkownika, np. ustawień sortowania, czy pokazywać mu ponownie jakieś komunikaty itp.

Używamy też zewnętrznych plików cookies, pochodzących od podmiotów, z którymi współpracujemy, takich jak Google, Facebook. Z uwagi na fakt, że sposób działania niektórych plików cookies pochodzących od partnerów zewnętrznych może być inny, niż przedstawiony w niniejszej polityce oraz nie możemy kontrolować cookies zamieszczanych przez witryny należące do osób trzecich, prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat tych plików cookies dostępnymi na stronach internetowych naszych partnerów, np. Google: https://www.google.pl/intl/pl/policies/technologies/cookies/ i Warunki korzystania z Google Analytics Facebook: http://www.facebook.com/help/cookies.

Używamy także Tracking pixel (inaczej web bug), które pełnią podobną funkcję co pliki cookies, ale są nierozpoznawalne dla użytkownika. Traking pixels wykorzystywane są przez nas do pomiaru zachowań Użytkownika na stronie, do wysyłki newsletteru, do dopasowywania ofert w reklamie remarketingowej. Dane są anonimowe i nie są powiązane z danymi osobowymi na urządzeniu końcowym Użytkownika bądź jakąkolwiek bazą danych. W celu wyłączenia web bug podczas korzystania z naszego serwisu można użyć np. takich narzędzi jak webwasher, bugnosys lub AdBlock (do przeglądarki Firefox). W celu wyłączenia web bug w newsletterze należy tak zmienić ustawienia programu pocztowego, żeby nie wyświetlał wiadomości w html. Web bug nie działa również wtedy, kiedy wiadomości są odczytywane w trybie offline.

Pliki cookies są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itp. – w zależności z jakiego urządzenia korzystasz). Pliki cookies umożliwiają Ci, m.in. korzystanie ze wszystkich funkcji Serwisu. Co istotne, pliki cookies nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia. 

Większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Każdy Użytkownik ma możliwość określenia warunków korzystania z plików cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies. Zwracamy jednak szczególną uwagę na to, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na działanie niektórych funkcjonalności dostępnych na stronie https://www.indigo-nails.com/.

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

 1. usunąć pliki cookies,
 2. blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę
w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki.
Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach,
w zależności od przeglądarki, której używasz:

 • Mozilla Firefox;
 • Google Chrome;
 • Safari;
 • Opera;
 • Internet Explorer / Microsoft Edge”.