Informacja o RODO

Szanowni Państwo

W dniu 25 maja 2018 r. zmieniły się regulacje prawne dotyczące ochrony danych osobowych. Zgodnie z nowym unijnym rozporządzeniem (tzw. RODO) od tego dnia obowiązują m.in. zaktualizowane zasady informowania osób, których dane osobowe są wykorzystywane.

W związku z tym 25 maja 2018 r. zmienia się Polityka Prywatności strony internetowej https://www.indigo-nails.com z którą możesz zapoznać się klikając w poniższy link:

Polityka prywatności i polityka cookies

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem, który będzie decydować o tym jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest INDIGO NAILS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi przy ul. Senatorska 14/16, 93-192 Łódź, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000919132, posiadająca NIP: 7272792881 oraz REGON 101805889.

Jak możesz się z nami skontaktować aby uzyskać więcej danych o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Możesz się z nami skontaktować:

  • poprzez kontakt mailowy z naszym Inspektorem ochrony danych na adres email gdpr@indigo-nails.com

  • telefonicznie pod numerem +48 42 715 80 16

  • pisemnie na adres naszej siedziby wskazany powyżej

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

Ewentualnie przetwarzamy Twoje dane także w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży (na odległość), której przedmiotem są towary dostępne w naszym sklepie internetowym; Dodatkowo, w przypadku zawarcia umowy sprzedaży przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy także Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest:

  • rozpatrzenie reklamacji, które mogą być przez Ciebie złożone w związku z zakupem towaru w naszym sklepie;

  • dochodzenie lub obrona przed roszczeniami powstałymi na skutek zawarcia powyższych umów;

  • prowadzenie działań marketingowych produktów i usług, w tym w celach analitycznych i statystycznych;

  • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą - przez e-mail oraz telefon;

W przypadku wyrażenia przez Ciebie odrębnej zgody przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu umożliwienia Ci uczestnictwa w Programie INDIGO EXPERT CLUB.

W celu kierowania spersonalizowanej, indywidulanej oferty marketingowej produktów INDIGO w sposób zautomatyzowany dopasowanej na podstawie przeprowadzonego profilowania – podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest wyrażona zgoda

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

  • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy sprzedaży,

  • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Twoje dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego, w tym w celach analitycznych i statystycznych, do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

Dane zebrane w celu uczestnictwa w Programie, przetwarzane będą do czasu zakończenia uczestnictwa w Programie lub zakończenia Programu.

Dane zebrane w związku z udzieleniem zgody na profilowanie danych o jakiej mowa w §4 pkt.14 Regulaminu, przetwarzane będą do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych wykorzystywanych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji na podstawie profilowania.

Komu przekażemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom wspierającym nas przy zawarciu i wykonaniu umów, o których mowa powyżej, a także przy dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami, przy wykonaniu obowiązków wynikających z przepisów prawa, a także wspierających nas przy świadczeniu usług marketingowych, w tym w szczególności: podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie, Poczcie Polskiej, firmom kurierskim, dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, zaś w zakresie związanym z realizacją Programu Lojalnościowego – Loyalty Point sp. z o.o., przy czym podmiot ten przetwarza dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

Czy przekazujemy Twoje dane osobowe do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym

Jakie przysługują Ci uprawnienia w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych?

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest wykonanie umowy - przysługuje Ci prawo do przenoszenia dostarczonych danych osobowych do innego administratora.

Masz prawo w dowolnym momencie do wniesienia do nas sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami lub w celu działań marketingowych.

W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych jest Twoja zgody (udział w Programie, zautomatyzowane przetwarzanie danych) – przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, co nie wpływa na przetwarzanie danych zgodnie dokonane na podstawie wcześniej udzielonej zgody.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych mailowo pod adresem gdpr@indigo-nails.com lub listownie na nasz adres wskazany powyżej.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych w celach zawarcia i wykonania umowy sprzedaży jest/było dobrowolne. Podanie tych danych jest jednak warunkiem koniecznym do zawarcia z nami umowy sprzedaży. Konsekwencją nie podania powyższych danych osobowych jest brak możliwości zawarcia/realizacji umowy.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.

Podanie przez Ciebie danych osobowych w celach marketingowych w tym w celach analitycznych i statystycznych było/jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest jednak brak możliwości otrzymania przez Ciebie naszej oferty marketingowej.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu udziału w Programie. Konsekwencją niepodania danych osobowych wskazanych w § 4 pkt.6 Regulaminu Programu lojalnościowego jest brak możliwości udziału w Programie.

Wyrażenie zgody o jakiej mowa w § 4 pkt.14 Regulaminu na profilowanie danych osobowych jest dobrowolne i nie ma wpływu na udział w Programie.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu:

Dane wykorzystywane są do poznania Twoich preferencji zakupowych, na podstawie których będziemy mogli przygotowywać oferty specjalnie dostosowane do indywidualnego użytkownika.

Analizować będziemy co, gdzie, kiedy i jak często jest kupowane, żeby móc np. dać rabat lub inna ofertę promocyjną na najczęściej wybierane produkty lub zachęcić konsumenta do spróbowania produktów, których jeszcze nie kupił. Oferty specjalne to rabat na zakupy (procentowy lub ilościowy), możliwość powiększenia podstawowego zestawu, możliwość otrzymania produktu gratis.

W związku ze automatyzowanym podejmowaniem decyzji dotyczących przyznanych Ci indywidulanych ofert marketingowych produktów INDIGO opartych na profilowaniu masz prawo do zakwestionowania tej decyzji, wyrażenia własnego stanowiska lub do uzyskania interwencji człowieka (tj. przeanalizowania danych i podjęcia decyzji przez człowieka)