pl
|
en
   
|
|
£
logo indigo nails - pl

Regulamin warsztatów Aqua Explosion

Regulamin warsztatów Aqua Explosion

I. Postanowienia ogólne

Zapraszamy na  udział w warsztatach „Aqua Explosion” (dalej: Warsztaty), które odbywać się będą od 11 maja 2019, w  placówkach podmiotów współpracujących z  Indigo Nails wymienionych na stronie: https://www.indigo-nails.com/pl,aqua-explosion.html (dalej: Organizatora), zgodnie z podanymi na stronie terminami.

Celem warsztatów będzie zapoznanie z możliwościami produktów Aqua Gel i kolekcji Glass Summer oraz doskonalenie techniki pracy na wskazanych produktach.

II. Zasady wzięcia udziału w Warsztatach

W Warsztatach może wziąć udział każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby posiadające ograniczoną zdolność do  czynności prawnych mogą wziąć udział w Warsztatach za  zgodą przedstawiciela ustawowego wyrażoną na piśmie
i przedstawioną Organizatorowi najpóźniej w dniu rozpoczęcia Warsztatów.

Aby wziąć udział w  Warsztatach należy dokonać zgłoszenia u Organizatora właściwego dla miejsca organizacji Warsztatów oraz dokonać opłaty rejestracyjnej w kwocie 350,00 złotych brutto w  przypadku Organizatorów polskich lub 70 GBP lub 80 EUR brutto w przypadku  Organizatorów zagranicznych.  

Zgłoszenia należy dokonać w  formie telefonicznej lub mailowej. Dane kontaktowe Organizatorów dostępne są na stronie https://www.indigo-nails.com/pl,aqua-explosion.html

Wpłaty opłaty rejestracyjnej należy dokonać przelewem na konto bankowe wskazane przez Organizatora właściwego dla miejsca organizacji Spotkania promocyjnego w  terminie do 7 dni przed każdym Spotkaniem. Numer konta do wpłat zostanie przekazany Uczestnikowi drogą mailową przez Organizatora właściwego dla danych warsztatów.

W tytule przelewu należy wpisać Warsztaty Aqua Explosion oraz imię i nazwisko Uczestnika.

W przypadku niewzięcia udziału w Warsztatach, opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi.  

Organizator jest uprawniony do zweryfikowania w dniu rozpoczęcia Warsztatów danych osobowych Uczestnika podanych w zgłoszeniu, a także potwierdzenia dokonania przelewu.

III. Reklamacje

Wszelkie reklamacje dotyczące Warsztatów, Uczestnicy winni zgłaszać drogą mailową na  dane kontaktowe Organizatora dostępne na  stronie www.indigo-nails.com z  dopiskiem: "Warsztaty Aqua Explosion" w  terminie 14 dni od  daty Warsztatów.

Reklamacja powinna zawierać dane zgłaszającego reklamację: imię, nazwisko i  adres korespondencyjny, jak  również dokładny opis i  powód reklamacji.

Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie jednakże nie później niż w  ciągu 14 dni od  dnia ich otrzymania przez Organizatora.

IV. Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem danych osobowych uczestnika Warsztatów jest każdorazowo Organizator właściwy ze względu na  miejsce Warsztatów oznaczony na stronie internetowej, w  którym dany uczestnik bierze udział. Dane osobowe zbierane będą w  celu:

  • realizacji Warsztatów na  podstawie zawartej z  uczestnikiem Warsztatów umowy o  organizację Warsztatów tj. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
  • rozpatrzenia i  obrony przed roszczeniami jakie uczestnik Warsztatów może zgłosić w  związku z  udziałem w Warsztatach – podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora, jakim jest rozpatrywanie zgłoszonych roszczeń i  obrona przed nimi tj. art. 6 ust. 1 lit. f ) RODO.

Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane podmiotom wspierającym Administratora przy zawarciu i wykonaniu umów, o których mowa powyżej, a także przy dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami, przy wykonaniu obowiązków wynikających
z przepisów prawa, a także wspierających Administratora przy świadczeniu usług marketingowych, w tym w szczególności:  podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym, Poczcie Polskiej, firmom kurierskim, dostawcom usług IT, agencjom marketingowym.

Administratorzy będą przechowywać dane osobowe uczestników nie dłużej niż 3 miesiące od  daty Warsztatów.

W związku z  przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, uczestnikom przysługują następujące uprawnienia:

  • prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
  • prawo do  przenoszenia danych osobowych do  innego administratora,
  • prawo do  zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w  celu rozpatrzenia i  obrony przed roszczeniami.

Uczestnikom przysługuje również prawo wniesienia skargi do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych w  celach zawarcia i  wykonania umowy o  organizację Warsztatów Aqua Explosion jest dobrowolne. Podanie tych danych jest jednak warunkiem koniecznym do  wzięcia udziału w Warsztatach. Konsekwencją nie podania danych osobowych jest brak możliwości wzięcia udziału w Warsztatach.

Aby dowiedzieć się więcej o  przetwarzaniu danych osobowych uczestnik powinien się skontaktować z  Organizatorem Warsztatu, w  którym zamierza wziąć udział/wziął udział, poprzez dane kontaktowe dostępne na  https://www.indigo-nails.com

Biorąc udział w Warsztatach poprzez wysłanie mailowo zgłoszenia lub dokonanie zgłoszenia telefonicznie, Uczestnik akceptuje regulamin Warsztatów i wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu przeprowadzenia Warsztatów oraz realizacji ich założeń zgodnie
z Art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Jednocześnie Uczestnik wyraża zgodę na publikację wizerunku i rezultatów wykonanych
w ramach Warsztatów stylizacji na stronie https://www.indigo-nails.com, profilu Facebook Indigo Nails, Instagram oraz YouTube.

V. Postanowienia końcowe

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny z zastrzeżeniem, że uprawnienia nabyte przez Uczestników przed dokonaniem zmiany będą respektowane.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Warsztatów w każdym czasie bez podania przyczyny z zastrzeżeniem, że opłata rejestracyjna zostanie zwrócona na rachunek bankowy,
z którego została przelana przez Uczestnika.

Wszelkie ewentualne spory mogące wyniknąć ze stosunków związanych z Warsztatami będą rozstrzygane w drodze postępowania reklamacyjnego opisanego w punkcie III. Regulaminu,
a w przypadku braku rozstrzygnięcia- przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie: www.indigo-nails.com oraz w siedzibie Organizatorów.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.