pl
|
en
   
|
|
£
logo indigo nails - pl

Regulamin spotkania promocyjnego "Drzwi Otwarte w Indigo Nails"

I. Postanowienia ogólne

Zapraszamy na udział w Spotkaniach promocyjnych „DRZWI OTWARTE W INDIGO NAILS” (dalej: Spotkania promocyjne), które odbędą się w dniu 5 sierpnia 2018 r. w Showroomie Indigo Nails w Łodzi przy ul. Żeligowskiego 3/5, a także w placówkach podmiotów współpracujących z Indigo Nails wymienionych w liście stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia (dalej: Organizator).

Spotkania promocyjne obejmują:

  • Zaprezentowanie produktów z najnowszej kolekcji marki Indigo Nails

II. Zasady wzięcia udziału w Spotkaniu promocyjnym

W Spotkaniu promocyjnym może wziąć udział każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą wziąć udział w Spotkaniu promocyjnym za zgodą przedstawiciela ustawowego.

Aby wziąć udział w Spotkaniu promocyjnym należy dokonać zgłoszenia u Organizatora właściwego dla miejsca organizacji Spotkania promocyjnego oraz dokonać opłaty rejestracyjnej w kwocie 35,00 złotych brutto w przypadku Organizatorów polskich lub 10 euro brutto u Organizatorów zagranicznych. Opłata rejestracyjna ma formę zadatku w rozumieniu art. 394 Kodeksu cywilnego.

Zgłoszenia należy dokonać w formie telefonicznej lub mailowej. Dane kontaktowe Organizatorów dostępne są na stronie www.indigo-nails.com/drzwi_otwarte.html

Wpłaty opłaty rejestracyjnej należy dokonać przelewem na konto bankowe wskazane przez Organizatora właściwego dla miejsca organizacji Spotkania promocyjnego w terminie do 27/07/2018.

W przypadku niewzięcia udziału w Spotkaniu promocyjnym, opłata rejestracyjna ulega przepadkowi. W przypadku wzięcia udziału w Spotkaniu promocyjnym wpłacona tytułem opłaty rejestracyjnej kwota podlega wymianie na produkt z asortymentu Organizatora właściwego dla miejsca organizacji Spotkania, w którym uczestniczy dany uczestnik, do wysokości kwoty wpłaconej opłaty rejestracyjnej. Opłata rejestracyjna nie podlega wymianie na świadczenie pieniężne.

 

III. Reklamacje:

Wszelkie reklamacje dotyczące Spotkania promocyjnego, Uczestnicy winni zgłaszać drogą mailową na  dane kontaktowe Organizatora dostępne na stronie https://www.indigo-nails.com/pl,drzwi-otwarte.html z dopiskiem: "Spotkanie promocyjne Drzwi Otwarte w Indigo Nails - reklamacja" w terminie 14 dni od daty Spotkania.

Reklamacja powinna zawierać dane zgłaszającego reklamację: imię, nazwisko i adres korespondencyjny, jak  również dokładny opis i  powód reklamacji.

Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie jednakże nie później niż w  ciągu 14 dni od  dnia ich otrzymania przez Organizatora.

IV. Przetwarzanie danych osobowych:

Administratorem danych osobowych uczestnika Spotkania promocyjnego jest każdorazowo Organizator właściwy ze względu na miejsce Spotkania, w którym dany uczestnik bierze udział.

Dane osobowe zbierane będą w celu

  • realizacji Spotkania promocyjnego na podstawie zawartej z uczestnikiem Spotkania umowy o organizację Spotkania promocyjnego tj. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
  • rozpatrzenia i obrony przed roszczeniami jakie uczestnik Spotkania promocyjnego może zgłosić w związku z udziałem w Spotkaniu promocyjnym – podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora, jakim jest rozpatrywanie zgłoszonych roszczeń i obrona przed nimi tj. art. 6 ust. 1 lit. f ) RODO.

Administratorzy będą przechowywać dane osobowe uczestników nie dłużej niż 3 miesiące dni od daty Spotkania promocyjnego.

W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, uczestnikom przysługują następujące uprawnienia:

  • prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora,
  • prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu rozpatrzenia i obrony przed roszczeniami.

Uczestnikom przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych w celach zawarcia i wykonania umowy o organizację Spotkania promocyjnego jest dobrowolne. Podanie tych danych jest jednak warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Spotkaniu promocyjnym. Konsekwencją nie podania danych osobowych jest brak możliwości wzięcia udziału w Spotkaniu promocyjnym.

Aby dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu danych osobowych uczestnik powinien się skontaktować z Organizatorem Spotkania promocyjnego, w którym zamierza wziąć udział/wziął udział, poprzez dane kontaktowe dostępne na stronie https://www.indigo-nails.com/pl,drzwi-otwarte.html