pl
|
en
   
|
|
£
logo indigo nails - pl

Regulamin promocji "PROMOCJA WALENTYNKOWA 2020"

I. Organizator i czas trwania

 1. Organizatorem Promocji ,,Promocja Walentynkowa 2020’’ jest: Indigo Nails spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Łodzi (90 –752) przy ul. Generała Żeligowskiego 3/5, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000684415, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS, posiadająca REGON 101805889 oraz NIP 7272792881 (dalej: ,,Indigo Nails’’ lub „Organizator”)
 2. Skorzystanie z promocji wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu.
 3. Promocja odbywać się będzie zgodnie z niniejszym Regulaminem (dalej: „Regulamin”).
 4. Promocja będzie trwać w okresie od 1 lutego 2020 roku od godziny 00:00 do 14 lutego 2020 roku do godziny 23:59 lub do wyczerpania zapasów.

II. Warunki uczestnictwa Promocji

 1. W Promocji może wziąć udział zarówno konsument, a zatem osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, jak również przedsiębiorca – to jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1 k.c., prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (dalej: Uczestnik), która w czasie obowiązywania Promocji złoży zamówienie:
 • w sklepie internetowym indigo-nails.com;
 • w sklepie stacjonarnym Indigo Nails;
 • w oficjalnym punkcie sprzedaży, których lista znajduje się na stronie internetowej Indigo Nails pod adresem: https://www.indigo-nails.com/pl,punkty-sprzedazy.html;
 • w sklepach internetowych prowadzonych przez podmioty wymienione powyżej;
 • u przedstawicieli handlowych podmiotów wymienionych powyżej.
 1. Promocja dotyczy zamówień złożonych w czasie obowiązywania Promocji zarówno na terenie Polski, jak i poza jej granicami.
 2. Niedozwolone jest nabywanie produktów Organizatora w Promocji celem ich dalszej odsprzedaży w jakimkolwiek zakresie, w szczególności w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej Uczestnika.
 3. Uczestnik zobowiązuje się, że nie będzie prowadzić odsprzedaży Produktów objętych Promocją w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej Uczestnika. W przypadku naruszenia w.w. postanowienia Organizator ma prawo dochodzić od Uczestnika zwrotu wartości produktów, które Uczestnik zakupił w ramach Promocji, na co Uczestnik akceptując Regulamin i biorąc udział w Promocji wyraża zgodę.

III. Zasady i termin Promocji 

 1. Promocją zostaną objęte zamówienia złożone od 01 lutego 2020 od godziny 00:00 do 14 lutego 2020 roku do godziny 23:59 lub do wyczerpania stanów magazynowych lub odwołania promocji przez Organizatora.
 2. W czasie obowiązywania Promocji, Uczestnik może kupić w obniżonej o 14% cenie wymienione poniżej lakiery hybrydowe marki Indigo Nails w odcieniach czerwieni:
  • Adios Amigos Gel Polish 7ml
  • Karaoke Queen Gel Polish 7ml
  • God Is a Woman Gel Polish 7ml
  • Domina Gel Polish 7ml
  • Cranberry Gel Polish 7ml
  • Marilyn Gel Polish 7ml
  • Red Delicious Gel Polish 7ml
  • Tokyo Style Gel Polish 7ml
  • Arabella Gel Polish 7ml
  • Catwalk Gel Polish 7ml
  • Fashionista Gel Polish 7ml
  • Fireman Gel Polish 7ml
  • Goji Berries Gel Polish 7ml
  • Valentina Gel Polish 7ml
  • Julia Gel Polish 7ml
  • Romeo Gel Polish 7ml
  • Daltonista Gel Polish 7ml
  • Business Woman Gel Polish 7ml
  • Retro Red Gel Polish 7ml
  • Smokin Gun Gel Polish 7ml
  • Juice Gel Polish by Sara Boruc 7ml
  • Red Diamond Gel Polish 7ml
  • I See You! Karma Gel Polish 7ml
  • Hrabina Gel Polish 7ml
  • Obsession Gel Polish 7ml
  • Make Me Red Gel Polish 7ml
  • Casanova Gel Polish 7ml
  • Classy Sasyy Gel Polish 7ml
  • Furia Gel Polish 7ml
 3. W czasie trwania Promocji, każdy Uczestnik może złożyć dowolną ilość zamówień.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w czasie trwania Promocji bez podania przyczyny z zastrzeżeniem, że uprawnienia nabyte przez Uczestników przed dokonaniem zmiany będą respektowane. W szczególności, Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z promocji artykułów w skutek wyczerpania zapasów magazynowych.

IV. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji, Uczestnicy winni zgłaszać drogą mailową na adres reklamacje@indigo-nails.com lub drogą pocztową na adres siedziby Organizatora z dopiskiem: „Promocja Walentynkowa 2020 - reklamacja" przez cały czas trwania promocji, jednakże nie później niż 14 dni od daty doręczenia zamówienia objętego Promocją.
 2. Reklamacja powinna zawierać następujące dane zgłaszającego reklamację: imię, nazwisko i dokładny adres, jak również dokładny opis i powód reklamacji, a także żądanie zgłaszającego reklamację.
 3. Reklamacje złożone po terminie lub niezawierające informacji o których mowa w ust. 2 nie będą rozpatrywane. Za datę nadania reklamacji uznaje się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

V. Klauzula RODO

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator.
 2. Dane osobowe zbierane w związku z Promocją przetwarzane będą w celu: 
  • realizacji zamówienia,
  • księgowo-rachunkowym,
  • dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami wynikającymi z Umowy sprzedaży – na podstawie uzasadnionego interesu prawnego Administratora jakim jest dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami.
 3. Dane osobowe Uczestników mogą być ujawniane podmiotom wspierającym Organizatora przy realizacji Promocji, w tym w szczególności agencjom marketingowym, firmom kurierskim, biuru księgowemu, kancelarii prawnej, operatorowi usług pocztowych i kurierskich.
 4. W związku z przetwarzaniem przez Organizatora danych osobowych, Uczestnikom przysługują następujące uprawnienia: 
  • prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub
   ograniczenia ich przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia dostarczonych danych osobowych do innego Administratora,
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 5. Uczestnikom przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Dane osobowe Uczestników Promocji będą przechowywane przez okres, w którym możliwe będzie zgłaszanie reklamacji, a w przypadku reklamacji – przez czas niezbędny do rozpatrzenia reklamacji.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek konieczny realizacji zamówienia. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie zatem brak możliwości zrealizowania zamówienia.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Promocji jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Indigo Nails:  https://www.indigo-nails.com/
 2. W okresie trwania Promocji czas realizacji zamówień może zostać wydłużony.
 3. Uczestnik korzystając z Promocji, automatycznie akceptuje zasady promocji zawarte w niniejszym regulaminie.
 4. Uczestnik korzystający z Promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń.

 

Załącznik nr 1:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez INDIGO NAILS sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Łodzi przy ul. Żeligowskiego 3/5, 90-752 Łódź, na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji Promocji „Promocja Walentynkowa 2020”.