pl
|
en
   
|
|
£
logo indigo nails - pl

Regulamin promocji „Promocja urodzinowa”

I. Organizator i czas trwania

1. Organizatorem akcji promocyjnej „Promocja urodzinowa” (dalej: „Promocja”) jest Indigo Nails spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Łodzi (90-752) przy ulicy Gen. Lucjana Żeligowskiego 3/5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000684415, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca numer REGON 101805889, numer NIP 7272792881 (dalej: Indigo Nails) oraz partnerzy Indigo Nails, u których możliwy jest zakup Produktów objętych Promocją zgodnie z pkt II ust. 1 c) i d) Regulaminu (dalej „Organizator”), przy czym dla konkretnego Uczestnika Promocji Organizatorem Promocji jest zawsze podmiot, z którym Uczestnik zawiera umowę sprzedaży.

2. Promocja trwać będzie od dnia 12 lutego 2020 roku od godziny 00:00:00 do dnia 12 lutego 2020 roku do godziny 23:59:59 lub do wyczerpania zapasów (dalej: czas obowiązywania Promocji).

II. Warunki Promocji

1. W Promocji może wziąć udział zarówno konsument, a zatem osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej na warunkach określonych w niniejszym regulaminie, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, jak również przedsiębiorca – to jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 1 k.c., prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (dalej: Uczestnik), które w czasie obowiązywania Promocji złożą zamówienie:

 • w sklepie internetowym Indigo Nails;
 • w sklepie stacjonarnym Indigo Nails;
 • w oficjalnym punkcie sprzedaży, znajdującym się na liście na stronie internetowej Indigo Nails pod adresem: https://www.indigo-nails.com/pl,punkty-sprzedazy.html, który bierze udział w Promocji, albowiem przystąpienie do Promocji przez oficjalne punkty sprzedaży jest dobrowolne;
 • u przedstawicieli handlowych podmiotów wymienionych w lit. c powyżej.

2. Promocja dotyczy zamówień złożonych w czasie obowiązywania Promocji zarówno na terenie Polski, jak i poza jej granicami.

3. Niedozwolone jest nabywanie produktów Organizatora w Promocji celem ich dalszej odsprzedaży w jakimkolwiek zakresie, w szczególności w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej Uczestnika.

4. Uczestnik zobowiązuje się, że nie będzie prowadzić odsprzedaży Produktów objętych Promocją w jakimkolwiek zakresie, zwłaszcza w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Uczestnika. W przypadku naruszenia ww. postanowienia Organizator ma prawo dochodzić od Uczestnika zwrotu wartości produktów, które Uczestnik otrzymał w ramach Promocji w gratisie, na co Uczestnik akceptując Regulamin i biorąc udział w Promocji, wyraża zgodę.

III. Zasady Promocji

1. W czasie obowiązywania Promocji w przypadku, gdy Uczestnik dokona jednorazowo zakupów o wartościach wskazanych poniżej, wówczas otrzyma w cenie zakupów od Organizatora określoną ilość bazy Protein Base Removable 7 ml:

a) wartość jednorazowego zamówienia w walucie złoty:

 • od 100,00 zł do 199,99 zł – 1 sztuka bazy Protein Base Removable 7 ml;
 • od 200,00 zł do 299,99 zł – 2 sztuki bazy Protein Base Removable 7 ml;
 • od 300,00 zł do 399,99 zł – 3 sztuki bazy Protein Base Removable 7 ml;
 • od 400,00 zł do 499,99 zł – 4 szt. bazy Protein Base Removable 7ml;
 • od 500,00 zł – 5 sztuk bazy Protein Base Removable 7 ml.

b) wartość jednorazowego zamówienia w walucie euro:

 • od 25,00 EUR do 44,99 EUR – 1 sztuka bazy Protein Base Removable 7 ml;
 • od 45,00 EUR do 69,99 EUR – 2 sztuki bazy Protein Base Removable 7 ml;
 • od 70,00 EUR do 94,99 EUR – 3 sztuki bazy Protein Base Removable 7ml;
 • od 95,00 EUR do 119,99 EUR – 4 sztuki bazy Protein Base Removable 7 ml;
 • od 120,00 EUR – 5 sztuk bazy Protein Base Removable 7 ml.

c) wartość jednorazowego zamówienia w walucie funt szterling:

 • od 20,00 GBP do 39,99 GBP – 1 sztuka bazy Protein Base Removable 7 ml;
 • od 40,00 GBP do 59,99 GBP – 2 sztuki bazy Protein Base Removable 7 ml;
 • od 60,00 GBP do 79,99 GBP – 3 sztuki bazy Protein Base Removable 7 ml;
 • od 80,00 GBP do 99,99 GBP – 4 sztuki bazy Protein Base Removable 7 ml;
 • od 100,00 GBP – 5 sztuk bazy Protein Base Removable 7 ml.

2. Łączna cena sprzedaży będących przedmiotem Promocji produktów zostanie uwidoczniona w dowodzie sprzedaży (paragonie/fakturze) jako rabat rozdzielony na każdy z produktów występujących na dowodzie sprzedaży.

3. Indigo Nails zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w czasie trwania Promocji, bez podania przyczyny z zastrzeżeniem, że uprawnienia nabyte przez Uczestników przed dokonaniem zmiany będą respektowane. W szczególności Indigo Nails zastrzega sobie prawo do skrócenia czasu trwania Promocji lub do wyłączenia z Promocji poszczególnych artykułów wskutek wyczerpania zapasów magazynowych.

IV. Reklamacje i zwroty

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji, Uczestnicy winni zgłaszać drogą mailową na adres reklamacje@indigo-nails.com lub drogą pocztową na adres siedziby Indigo Nails podany w pkt. 1 ust. 1 Regulaminu, z dopiskiem: „Promocja urodzinowa" przez cały czas trwania Promocji, jednakże nie później niż 14 dni od daty doręczenia zamówienia objętego Promocją.

2. Reklamacja powinna zawierać następujące dane Uczestnika: imię, nazwisko i dokładny adres, jak również dokładny opis i powód reklamacji, a także żądanie Uczestnika.

3. Reklamacje złożone po terminie lub niezawierające informacji, o których mowa w ust. 2 nie będą rozpatrywane. Za datę nadania reklamacji uznaje się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację.

4. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Indigo Nails.

5. W przypadku gdy przepisy powszechnie obowiązującego prawa przyznają Uczestnikowi prawo zwrotu, zwrot produktów kupionych w Promocji jest możliwy o tyle, o ile stanowi on cały zestaw nowych i nieużywanych przedmiotów kupionych w Promocji. Zwrot realizowany może zostać przez klienta wyłącznie w stosunku do Organizatora w rozumieniu pkt I ust. 1 Regulaminu.

V. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator.

2. Dane osobowe zbierane w związku z Promocją przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia, w celach księgowo rachunkowych, a także w zakresie dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami wynikającymi z Umowy sprzedaży – na podstawie uzasadnionego interesu prawnego Administratora jakim jest dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami.

3. Dane osobowe Uczestników mogą być ujawniane podmiotom wspierającym Organizatora przy realizacji Konkursu, w tym w szczególności agencjom marketingowym, firmom kurierskim, Poczcie Polskiej.

4. W związku z przetwarzaniem przez Organizatora danych osobowych, Uczestnikom przysługują następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 • prawo do przenoszenia dostarczonych danych osobowych do innego administratora.
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

5. Uczestnikom przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Dane osobowe Uczestników Promocji będą przechowywane przez okres w którym możliwe będzie zgłaszania reklamacji, a w przypadku reklamacji – przez czas niezbędny do rozpatrzenia reklamacji.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek konieczny realizacji zamówienia. Konsekwencją nie podania danych osobowych będzie zatem brak możliwości zrealizowania zamówienia.

VI. Postanowienia końcowe

1. Regulamin Promocji jest dostępny w siedzibie każdego z Organizatorów oraz na jego stronie internetowej.

2. W okresie trwania Promocji czas realizacji zamówień może zostać wydłużony.

3. Uczestnik biorąc udział w Promocji, akceptuje jej zasady zawarte w niniejszym Regulaminie i oświadcza, że zapoznał się z jej zasadami, określonymi w Regulaminem i nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń.