pl
|
en
   
|
|
£
logo indigo nails - pl

Regulamin promocji „OUTLET”

I. Organizator i czas trwania

 1. Organizatorem Promocji „Outlet” (zwanej dalej „Promocja”) jest Indigo Nails Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Łodzi (90 – 752) przy ul. Gen. Lucjana Żeligowskiego 3/5, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000684415, posiadająca REGON 101805889, NIP 7272792881 zwana dalej zamiennie „Indigo Nails” lub „Organizator”.
 2. Promocja będzie trwać w okresie od 13 listopada 2019 roku do wyczerpania zapasów lub do jej odwołania.

II. Warunki uczestnictwa Promocji

 1. W Promocji może wziąć udział zarówno konsument, a zatem osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, jak również przedsiębiorca – to jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1 k.c., prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (dalej: Uczestnik), która w czasie obowiązywania Promocji złoży zamówienie w sklepie internetowym indigo-nails.com.
 2. Promocja dotyczy zamówień złożonych w czasie obowiązywania Promocji zarówno na terenie Polski, jak i poza jej granicami.

 III. Zasady i termin Promocji

 1. Promocją zostaną objęte zamówienia złożone od 13 listopada 2019 od godziny 00:00 aż do wyczerpania stanów magazynowych lub odwołania promocji przez Organizatora.
 2. W czasie obowiązywania promocji, Uczestnik może kupić:
  • cztery lakiery tradycyjne Nail Polish 10ml w cenie dwóch,
  • cztery Mousse Gel 4ml w cenie dwóch,
  • cztery żele Art Gum 4g w cenie dwóch,
  • trzy farbki akrylowe 10ml w cenie dwóch,
  • trzy opakowania ozdób „Muszle” 3g w cenie dwóch lub trzy opakowania ozdób „Dots” 2g w cenie dwóch (produkty można ze sobą mieszać).
 3. Promocją objęte są wszystkie: lakiery tradycyjne Nail Polish 10ml, żele Mousse Gel 4ml, żele Art Gum 4ml, farbki akrylowe 10ml, ozdoby „Muszle” 3g i ozdoby „Dots” 2g.
 4. W czasie trwania Promocji, każdy Uczestnik może złożyć dowolną ilość zamówień.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w czasie trwania Promocji bez podania przyczyny z zastrzeżeniem, że uprawnienia nabyte przez Uczestników przed dokonaniem zmiany będą respektowane. W szczególności, Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z promocji artykułów w skutek wyczerpania zapasów magazynowych.

IV. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji, Uczestnicy winni zgłaszać drogą mailową na adres reklamacje@indigo-nails.com lub drogą pocztową na adres siedziby Organizatora z dopiskiem: „Promocja Outlet - reklamacja" przez cały czas trwania promocji jednakże nie później niż 14 dni od daty doręczenia zamówienia objętego Promocją.
 2. Reklamacja powinna zawierać następujące dane zgłaszającego reklamację: imię, nazwisko i dokładny adres, jak również dokładny opis i powód reklamacji, a także żądanie zgłaszającego reklamację.
 3. Reklamacje złożone po terminie lub niezawierające informacji o których mowa w ust. 2 nie będą rozpatrywane. Za datę nadania reklamacji uznaje się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

V, Klauzula RODO

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator.
 2. Dane osobowe zbierane w związku z Promocją przetwarzane będą w celu:
  • realizacji zamówienia,
  • księgowo-rachunkowym,
  • dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami wynikającymi z Umowy sprzedaży – na podstawie uzasadnionego interesu prawnego Administratora jakim jest dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami.
 1. Dane osobowe Uczestników mogą być ujawniane podmiotom wspierającym Organizatora przy realizacji Promocji, w tym w szczególności agencjom marketingowym, firmom kurierskim, biuru księgowemu, kancelarii prawnej, operatorowi usług pocztowych i kurierskich.
 2. W związku z przetwarzaniem przez Organizatora danych osobowych, Uczestnikom przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub
  • ograniczenia ich przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia dostarczonych danych osobowych do innego Administratora,
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 1. Uczestnikom przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Dane osobowe Uczestników Promocji będą przechowywane przez okres w którym możliwe będzie zgłaszanie reklamacji, a w przypadku reklamacji – przez czas niezbędny do rozpatrzenia reklamacji.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek konieczny realizacji zamówienia. Konsekwencją nie podania danych osobowych będzie zatem brak możliwości zrealizowania zamówienia.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Promocji jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Indigo Nails https://www.indigo-nails.com/
 2. W okresie trwania Promocji czas realizacji zamówień może zostać wydłużony.
 3. Uczestnik korzystając z Promocji, automatycznie akceptuje zasady promocji zawarte w niniejszym regulaminie.
 4. Uczestnik korzystający z Promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń.