pl
|
en
   
|
|
£
logo indigo nails - pl

Regulamin promocji "Indigo Home SPA w Twoim Salonie"

I. Organizator i czas trwania

 1. Organizatorem akcji promocyjnej „Indigo Home SPA w Twoim Salonie” (dalej: „Promocja”) jest Indigo Nails spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Łodzi (90-752) przy ulicy Gen. Lucjana Żeligowskiego 3/5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000684415, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca numer REGON 101805889, numer NIP 7272792881 (dalej: Indigo Nails/Organizator) oraz partnerzy Indigo Nails, u których możliwy jest zakup Produktów objętych Promocją zgodnie z pkt II ust. 2 b), d), e), f) Regulaminu, przy czym dla konkretnego Uczestnika Promocji Organizatorem Promocji jest zawsze podmiot, z którym Uczestnik zawiera umowę sprzedaży.
 2. Promocja trwać będzie od dnia 24 czerwca 2020 roku od godziny 10:00:00 (czasu środkowoeuropejskiego GMT +1) do wyczerpania zapasów lub odwołania promocji przez Organizatora. (dalej: czas obowiązywania Promocji).

II. Warunki uczestnictwa w Promocji

 1. W Promocji może wziąć udział zarówno konsument, a zatem osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, jak również przedsiębiorca – to jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1 k.c., prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (dalej: Uczestnik).
 2. Uczestnik bierze udział w Promocji poprzez złożenie w czasie jej obowiązywania zamówienia:
  1. w sklepie internetowym Indigo Nails, pod adresem https://www.indigo-nails.com/ ;
  2. w sklepie internetowym Indigo Nails UK, pod adresem https://www.indigo-nails.co.uk/ ;
  3. w sklepie stacjonarnym Indigo Nails;
  4. w jednym z oficjalnych punktów sprzedaży, których lista znajduje się na stronie internetowej Indigo Nails pod adresem: https://www.indigo-nails.com/pl,punkty-sprzedazy.html , które biorą udział w Promocji, albowiem przystąpienie do promocji przez oficjalne punkty sprzedaży jest dobrowolne;
  5. w sklepach internetowych prowadzonych przez podmioty wymienione powyżej;
  6. u przedstawicieli handlowych podmiotów wymienionych powyżej.
 3. Promocja dotyczy zamówień złożonych w czasie obowiązywania Promocji zarówno na terenie Polski, jak i poza jej granicami.

III. Zasady Promocji

 1. W czasie obowiązywania Promocji, każdy Uczestnik przy zakupie od 5 szt. do 10 szt. kremów do rąk lub balsamów do ciała o pojemności 300ml (produkty można mieszać), nabędzie je w cenie 30,50 PLN/7.29 EUR/6.66 GBP brutto za sztukę;
 2. W czasie obowiązywania promocji, każdy Uczestnik przy zakupie powyżej 10 produktów z kategorii kremów do rąk lub balsamów do ciała o pojemności 300ml (produkty można mieszać), nabędzie je w cenie 29 PLN/6.89 EUR/6.29 GBP brutto za sztukę;
 3. W czasie obowiązywania promocji, każdy Uczestnik przy zakupie od 5 szt. do 10 szt. peelingów cukrowych 500g, nabędzie je w cenie 67,50 PLN/16.11 EUR/14.67 GBP brutto za sztukę;
 4. W czasie obowiązywania promocji, każdy Uczestnik przy zakupie powyżej 10 szt. peelingów cukrowych 500g, nabędzie je w cenie 63,50 PLN/15.22 EUR/13,86 GBP brutto za sztukę;
 5. W czasie obowiązywania promocji, każdy Uczestnik przy zakupie od 5 szt. do 10 szt. maseł shea 70g, nabędzie je w cenie 28,70 PLN/6.84 EUR/6.30 GBP brutto za sztukę;
 6. W czasie obowiązywania promocji, każdy Uczestnik przy zakupie powyżej 10 szt. maseł shea 70g, nabędzie je w cenie 27,30 PLN/6.46 EUR/5,95 GBP brutto za sztukę;
 7. W czasie obowiązywania promocji, każdy Uczestnik przy zakupie od 5 szt. do 10 szt. olejków arganowych 100ml, nabędzie je w cenie 28,70 PLN/6.21 EUR/5.67 GBP brutto za sztukę;
 8. W czasie obowiązywania promocji, każdy Uczestnik przy zakupie powyżej 10 szt. olejków arganowych 100ml, nabędzie je w cenie 27,30 PLN/5.87 EUR/5.36 GBP brutto za sztukę;
 9. W czasie obowiązywania promocji, każdy Uczestnik przy zakupie od 5 szt. do 10 szt. kremów do stóp Foot Lover Seventh Heaven 100ml, nabędzie je w cenie 22,50 PLN/5.40 EUR/4.86 GBP brutto za sztukę;
 10. W czasie obowiązywania promocji, każdy Uczestnik przy zakupie powyżej 10 szt. kremów do stóp Foot Lover Seventh Heaven 100 ml, nabędzie je w cenie 21,25 PLN/5.10 EUR/4.60 GBP brutto za sztukę;
 11. W czasie obowiązywania promocji, każdy Uczestnik przy zakupie od 5 szt. do 10 szt. oliwek do skórek Shea Elixir 8ml, nabędzie je w cenie 9,00 PLN/2.16 EUR/1.98 GBP brutto za sztukę;
 12. W czasie obowiązywania promocji, każdy Uczestnik przy zakupie powyżej 10 szt. oliwek do skórek Shea Elixir 8ml, nabędzie je w cenie 8,50 PLN/2.04 EUR/1.87 GBP brutto za sztukę;
 13. W czasie obowiązywania promocji, każdy Uczestnik przy zakupie od 5 szt. do 10 szt. Protein Serum 8ml, nabędzie je w cenie 17,10 PLN/4.23 EUR/3.60 GBP brutto za sztukę;
 14. W czasie obowiązywania promocji, każdy Uczestnik przy zakupie powyżej 10 szt. Protein Serum 8ml, nabędzie je w cenie 16,10 PLN/4.00 EUR/3.40 GBP brutto za sztukę;
 15. W czasie trwania Promocji, każdy Uczestnik może złożyć dowolną ilość zamówień;
 16. Promocja ta nie łączy się z innymi promocjami na produkty wymienione w punktach 1-14.
 17. Indigo Nails zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w czasie trwania Promocji, bez podania przyczyny z zastrzeżeniem, że uprawnienia nabyte przez Uczestników przed dokonaniem zmiany będą respektowane. W szczególności Indigo Nails zastrzega sobie prawo do skrócenia czasu trwania Promocji lub do wyłączenia z Promocji poszczególnych artykułów wskutek wyczerpania zapasów magazynowych.
 18.  Dla każdego Organizatora innego niż Indigo Nails ceny wskazane w punktach 1-14 niniejszego działu stanowią wyłącznie ceny sugerowane. Każdy Uczestnik przed złożeniem zamówienia powinien się upewnić czy u danego Organizatora obowiązuje Promocja, a także czy cena na produkty promocyjne nie jest niższa lub wyższa niż wskazana w niniejszym Regulaminie.

IV. Reklamacje i zwroty

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji, Uczestnicy winni zgłaszać drogą mailową na adres reklamacje@indigo-nails.com lub drogą pocztową na adres siedziby Indigo Nails podany w pkt 1 ust. 1 Regulaminu, z dopiskiem: „Promocja Indigo SPA w Twoim Salonie" przez cały czas trwania Promocji, jednakże nie później niż 14 dni od daty doręczenia zamówienia objętego Promocją.
 2. Reklamacja powinna zawierać następujące dane Uczestnika: imię, nazwisko i dokładny adres, jak również dokładny opis i powód reklamacji, a także żądanie Uczestnika.
 3. Reklamacje złożone po terminie lub niezawierające informacji, o których mowa w ust. 2 nie będą rozpatrywane. Za datę nadania reklamacji uznaje się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Indigo Nails.
 5. W przypadku, gdy przepisy powszechnie obowiązującego prawa przyznają Uczestnikowi prawo zwrotu, zwrot produktów kupionych w Promocji jest możliwy o tyle, o ile stanowi on cały zestaw nowych i nieużywanych przedmiotów kupionych w Promocji. Zwrot realizowany może zostać przez klienta wyłącznie w stosunku do Organizatora w rozumieniu pkt I ust. 1 Regulaminu.

V. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator.
 2. Dane osobowe zbierane w związku z Promocją przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia, w celach księgowo rachunkowych, a także w zakresie dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami wynikającymi z Umowy sprzedaży – na podstawie uzasadnionego interesu prawnego Administratora, jakim jest dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami.
 3. Dane osobowe Uczestników mogą być ujawniane podmiotom wspierającym Organizatora przy realizacji Konkursu, w tym w szczególności agencjom marketingowym, firmom kurierskim, Poczcie Polskiej.
 4. W związku z przetwarzaniem przez Organizatora danych osobowych, Uczestnikom przysługują następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
  2. prawo do przenoszenia dostarczonych danych osobowych do innego administratora.
  3. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 5. Uczestnikom przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Dane osobowe Uczestników Promocji będą przechowywane przez okres, w którym możliwe będzie zgłaszania reklamacji, a w przypadku reklamacji – przez czas niezbędny do rozpatrzenia reklamacji.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek konieczny realizacji zamówienia. Konsekwencją nie podania danych osobowych będzie, zatem brak możliwości zrealizowania zamówienia.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Promocji jest dostępny w siedzibie każdego z Organizatorów oraz na jego stronie internetowej.
 2. W okresie trwania Promocji czas realizacji zamówień może zostać wydłużony.
 3. Uczestnik biorąc udział w Promocji, akceptuje jej zasady zawarte w niniejszym Regulaminie i oświadcza, że zapoznał się z jej zasadami, określonymi w Regulaminem i nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń.