pl
|
en
   
|
|
£
logo indigo nails - pl

REGULAMIN PROMOCJI „BONY ZNIŻKOWE BEAUTY FORUM”

REGULAMIN PROMOCJI „BONY ZNIŻKOWE BEAUTY FORUM”
dalej też „Promocja”

§ 1. Definicje
Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
1. Organizator – Indigo Nails Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Łodzi (90–752) przy ul. Gen. Lucjana Żeligowskiego 3/5, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000684415, posiadająca REGON 101805889, NIP 7272792881.
2. Uczestnik - osoba fizyczna, która w trakcie obowiązywania Promocji na terenie targów Beauty Forum dokona zakupu produktów na stoisku Indigo Nails za minimum 300 zł brutto.
3. Bony - papierowa karta posiadająca Indywidualny kod zniżkowy, wydawana Uczestnikowi promocji, przez Organizatora Promocji.

§ 2. Zasady Promocji
1. Promocja jest prowadzona na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie: 9 marca 2019 r. od godziny 10:00 do g. 18:00 i 10 marca 2019 r. od. g. 10:00 do g. 17:00 lub do wyczerpania zapasów.
3. Przedmiotem promocji jest wydanie Uczestnikowi bonów umożliwiających uzyskanie przez niego jednorazowego rabatu -15% do wykorzystania na zakupy w sklepie internetowym Indigo Nails (www.indigo-nails.com).
4. Rabat -15% z bonu zniżkowego nie łączy się z innymi rabatami.
5. Bon wydawany jest Uczestnikowi przy zakupach na kwotę min. 300 zł brutto.
6. Bon nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości lub w części.
7. Każdy bon posiada indywidualny kod zniżkowy, który należy wpisać w pole „użyj kodu” podczas finalizacji zamówienia w sklepie internetowym www.indigo-nails.com. Na jego podstawie Uczestnikowi Promocji zostanie naliczony rabat -15% w koszyku zakupowym.
8. Realizacji bonu można dokonać do dnia 28.03.2019 r. Po tym terminie bon traci swoją ważność.


§ 3. Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji, Uczestnicy winni zgłaszać drogą mailową na adres: reklamacje@indigo-nails.com lub drogą pocztową na adres siedziby Organizatora podany w § 1 ust. 1 Regulaminu, z dopiskiem: „Promocja „BONY ZNIŻKOWE BEAUTY FORUM” – reklamacja” przez cały czas trwania promocji jednakże nie później niż 14 dni od daty realizacji Bonu.
2. Reklamacja powinna zawierać następujące dane zgłaszającego reklamację: imię, nazwisko i dokładny adres, jak również dokładny opis i powód reklamacji, a także żądanie zgłaszającego reklamację.
3. Reklamacje złożone po terminie lub niezawierające informacji o których mowa w ust. 2 nie będą rozpatrywane. W przypadku zgłoszenia reklamacji drogą pocztową, za datę nadania reklamacji uznaje się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację.
4. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
5. O decyzji reklamacyjnej Uczestnik zostanie powiadomiony przez Organizatora listem poleconym lub w odpowiedzi na zgłoszenie dokonane drogą mail’ową.

§ 4. Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji „BONY ZNIŻKOWE BEAUTY FORUM” jest Organizator.
2. Dane osobowe zbierane w związku z Promocją przetwarzane będą ponieważ jest to niezbędne do zawarcia i wykonania:

 • umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
 • umowy sprzedaży (na odległość), której przedmiotem są towary objęte Zamówieniem promocyjnym.
  Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od Administratora przetwarzania danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych.
  Administrator przetwarza także dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest:
 • rozpatrzenie reklamacji, które mogą być złożone przez Uczestników w związku z zakupem towaru w Sklepie lub w związku z Promocją;
 • dochodzenie lub obrona przed roszczeniami powstałymi na skutek zawarcia ww. umów;
 • prowadzenie działań marketingowych produktów i usług, w tym w celach analitycznych i statystycznych;\
 • kontaktowanie się z Uczestnikami, w tym w celach związanych przypomnieniem o realizacji Bonu, a także w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za zgodą Uczestnika- przez e-mail oraz telefon;

3. Administrator przechowuje dane osobowe Uczestników przez czas obowiązywania umowy,
a także po jej zakończeniu w celach:

 • rozpatrzenia reklamacji, które mogą być przez Uczestnika złożone
 • dochodzenia roszczeń lub obrony przez roszczeniami w związku z wykonaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Administrator przechowuje dane osobowe Uczestników w celu marketingu bezpośredniego do momentu wniesienia przez Uczestnika sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
4. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane podmiotom wspierającym Administratora przy zawarciu i wykonaniu umów, o których mowa powyżej, a także przy dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami, przy wykonaniu obowiązków wynikających z przepisów prawa, a także wspierających Administratora przy świadczeniu usług marketingowych, w tym w szczególności: podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym, Poczcie Polskiej, firmom kurierskim, dostawcom usług IT, agencjom marketingowym.
5. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, Uczestnikom przysługują następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
b) prawo do przenoszenia dostarczonych danych osobowych do innego administratora.
c) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami lub w celu działań marketingowych.

6. Uczestnikom przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych w celach zawarcia i wykonania umowy sprzedaży jest dobrowolne. Podanie tych danych jest jednak warunkiem koniecznym do zawarcia z umowy sprzedaży
i skorzystania z Promocji. Konsekwencją nie podania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia i/lub realizacji umowy oraz wzięcia udziału w Promocji.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, Administrator może wymagać od Uczestników podania danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.
Podanie danych osobowych w celach marketingowych w tym w celach analitycznych i statystycznych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest jednak brak możliwości otrzymania oferty marketingowej Administratora.

§ 5. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Promocji na stronie internetowej www.indigo-nails.com
2. Wszelkie spory związane z interpretacją Regulaminu oraz z realizacją praw i obowiązków związanych z Promocją rozstrzygane będą w drodze postępowania reklamacyjnego opisanego w § 4 powyżej, a w przypadku braku rozstrzygnięcia przez właściwy sąd powszechny.
3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Promocji.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w czasie trwania Promocji „BONY ZNIŻKOWE BEAUTY FORUM” bez podania przyczyny z zastrzeżeniem, że uprawnienia nabyte przez Uczestników przed dokonaniem zmiany będą respektowane. W szczególności, Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia czasu trwania Promocji „BONY ZNIŻKOWE BEAUTY FORUM” wskutek wyczerpania ilości bonów”. Regulamin w wersji zmienionej obowiązuje od momentu opublikowania.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Promocji w każdym czasie bez podania przyczyny z zastrzeżeniem, że uprawnienia nabyte przez Uczestników przed dokonaniem zmiany będą respektowane.
7. Poprzez złożenie Zamówienia promocyjnego Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem, rozumie jego postanowienia i akceptuje wszystkie zasady promocji zawarte w Regulaminie.