pl
|
en
   
|
|
£
logo indigo nails - pl

Regulamin Promocji "Bony Indigo"

REGULAMIN PROMOCJI „BONY INDIGO”

dalej też „Promocja”

§ 1. Definicje

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

 1. Organizator – Indigo Nails Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Łodzi (90–752) przy ul. Gen. Lucjana Żeligowskiego 3/5, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000684415, posiadająca REGON 101805889, NIP 7272792881.

 2. Partner – dystrybutorzy oraz instruktorzy współpracujący z marką INDIGO NAILS LAB, których lista stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

 3. Uczestnik - osoba fizyczna, która w trakcie obowiązywania Promocji dokona zakupu produktów za minimum 1.000 zł brutto, w dowolnym punkcie sprzedaży stacjonarnej na terenie Polski lub punkcie sprzedaży on-line Indigo Nails albo odbędzie szkolenie w punkcie sprzedaży stacjonarnej, oraz zarejestruje otrzymany Bon na stronie www.indigo-nails.com/bon.

 4. Punkt sprzedaży on-line Indigo Nails – sklep internetowy administrowany przez Organizatora pod adresem www.indigo-nails.com lub sklep internetowy administrowany Partnera.

 5. Punkt sprzedaży stacjonarnej Indigo Nails – sklep stacjonarny prowadzony przez Organizatora lub Partnera.

 6. Bony - papierowa karta posiadająca indywidualny numer, wydawana Uczestnikowi promocji, przez Organizatora lub Partnera.

§ 2. Zasady Promocji

 1. Promocja jest prowadzona na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 2. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 24 lipca 2018 r. godziny 00:00 do 31 października 2018 roku do godziny 23:59 lub do wyczerpania zapasów.

 3. W ramach promocji wydawane są następujące rodzaje bonów:

  1. „Bon -50” – wydawany w przypadku odbycia szkolenia w punkcie sprzedaży stacjonarnej Indigo Nails na terenie Polski, po odbyciu szkolenia.

  2. „Bon -100” – wydawany w przypadku odbycia szkolenia w punkcie sprzedaży stacjonarnej Indigo Nails na terenie Polski.

 4. Przedmiotem promocji jest wydanie Uczestnikowi bonów umożlwiających uzyskanie przez niego w zależności od rodzaju wydanego bonu:

  1. dla „Bon -50” - rabatu w wysokości 50 złotych brutto do wykorzystania na szkolenie u dowolnego Instruktora Indigo Nails na terenie Polski.

  2. dla „Bon -100” - rabatu w wysokości 100 złotych brutto do wykorzystania na kolejne szkolenie u tego samego Instruktora Indigo Nails.

 5. Bon nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości lub w części.

 6. Okres ważności bonów wynosi maksymalnie 2 miesiące od dnia jego wydania, zgodnie z datą widniejąca na dokumencie bonu – w tym czasie Uczestnik powinien zapisać się na warsztat lub szkolenie zgodni z przyznanym Bonem.

 7. Rabat zostanie naliczony wyłącznie po okazaniu ważnego Bonu.

 8. W celu skorzystania z promocji, posiadacz bonu jest zobowiązany jest do:

  1. rejestracji bonu na stronie www.indigo-nails.com/bon, w terminie określonym w § 2 ust. 6.

  2. rezerwacji terminu warsztatu, bądź szkolenia w terminie określonym w § 2 ust. 6 - rezerwacja odbywa się telefonicznie lub osobiście w salonie.

 9. Organizator lub Partner wydając Bon:

  1. Uzupełnia Bon o dane Uczestnika promocji takie jak imię, nazwisko a także o datę wydania Bonu i indywidualny numer Bonu;

§ 4. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji, Uczestnicy winni zgłaszać drogą mailową na adres: reklamacje@indigo-nails.com lub drogą pocztową na adres siedziby Organizatora podany w § 1 ust. 1 Regulaminu, z dopiskiem: "Promocja „BONY INDIGO” - reklamacja" przez cały czas trwania promocji jednakże nie później niż 14 dni od daty realizacji Bonu.

 2. Reklamacja powinna zawierać następujące dane zgłaszającego reklamację: imię, nazwisko i dokładny adres, jak również dokładny opis i powód reklamacji, a także żądanie zgłaszającego reklamację.

 3. Reklamacje złożone po terminie lub niezawierające informacji o których mowa w ust. 2 nie będą rozpatrywane. Za datę nadania reklamacji uznaje się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację.

 4. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

§ 5. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji „BONY INDIGO” jest Organizator.

 2. Dane osobowe zbierane w związku z Promocją przetwarzane będą ponieważ jest to niezbędne do zawarcia i wykonania:

• umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,

• umowy sprzedaży (na odległość), której przedmiotem są towary objęte Zamówieniem promocyjnym.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od Administratora przetwarzania danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych

Administrator przetwarza także dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest:

 • rozpatrzenie reklamacji, które mogą być złożone przez Uczestników w związku z zakupem towaru w Sklepie lub w związku z Promocją;

 • dochodzenie lub obrona przed roszczeniami powstałymi na skutek zawarcia ww. umów;

 • prowadzenie działań marketingowych produktów i usług, w tym w celach analitycznych i statystycznych;

 • kontaktowanie się z Uczestnikami, w tym w celach związanych przypomnieniem o realizacji Bonu, a także w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za zgodą Uczestnika- przez e-mail oraz telefon;

 1. Administrator przechowuje dane osobowe Uczestników przez czas obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celach:

 • rozpatrzenia reklamacji, które mogą być przez Uczestnika złożone

 • dochodzenia roszczeń lub obrony przez roszczeniami w związku z wykonaniem umowy,

 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Administrator przechowuje dane osobowe Uczestników w celu marketingu bezpośredniego do momentu wniesienia przez Uczestnika sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

 1. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane podmiotom wspierającym Administratora przy zawarciu i wykonaniu umów, o których mowa powyżej, a także przy dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami, przy wykonaniu obowiązków wynikających z przepisów prawa, a także wspierających Administratora przy świadczeniu usług marketingowych, w tym w szczególności: podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym, Poczcie Polskiej, firmom kurierskim, dostawcom usług IT, agencjom marketingowym.

 2. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, Uczestnikom przysługują następujące uprawnienia:

 1. prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

 2. prawo do przenoszenia dostarczonych danych osobowych do innego administratora.

 3. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami lub w celu działań marketingowych.

 1. Uczestnikom przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 2. Podanie danych osobowych w celach zawarcia i wykonania umowy sprzedaży jest dobrowolne. Podanie tych danych jest jednak warunkiem koniecznym do zawarcia z umowy sprzedaży i skorzystania z Promocji. Konsekwencją nie podania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia i/lub realizacji umowy oraz wzięcia udziału w Promocji.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, Administrator może wymagać od Uczestników podania danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych w tym w celach analitycznych i statystycznych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest jednak brak możliwości otrzymania oferty marketingowej Administratora.

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Promocji na stronie internetowej www.indigo-nails.com

 2. Wszelkie spory związane z interpretacją Regulaminu oraz z realizacją praw i obowiązków związanych z Promocją rozstrzygane będą w drodze postępowania reklamacyjnego opisanego w § 4 powyżej, a w przypadku braku rozstrzygnięcia przez właściwy sąd powszechny.

 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

 4. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Promocji.

 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w czasie trwania Promocji „BONY INDIGO” bez podania przyczyny z zastrzeżeniem, że uprawnienia nabyte przez Uczestników przed dokonaniem zmiany będą respektowane. W szczególności, Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia czasu trwania Promocji „BONY INDIGO” wskutek wyczerpania ilości bonów ”. Regulamin w wersji zmienionej obowiązuje od momentu opublikowania.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Promocji w każdym czasie bez podania przyczyny z zastrzeżeniem, że uprawnienia nabyte przez Uczestników przed dokonaniem zmiany będą respektowane.

 7. Poprzez złożenie Zamówienia promocyjnego Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem, rozumie jego postanowienia i akceptuje wszystkie zasady promocji zawarte w Regulaminie.Akademia Metamorfoz Joanna Bandurska bandurska.j@gmail.com
511860903
1 Maja 94 40-240 Katowice
Indigo Katowice Michał Bandurski katowice.indigo@gmail.com
+48534556996
1 Maja 94 40-240 Katowice
Martines Stylizacja Martyna Bryzek martines.nails.lashes@gmail.com
+48730730959
Włodarzewska 53 lok. 1 02-384 Warszawa
KLINIKA URODY NIKOLA CHEŁKOWSKA happy_niki@op.pl
+48515107815
Ściegiennego 27 lok. 8 70-354 Szczecin
Styl i uroda sp. z o.o. malujmonia@gmail.com
+48600069852
Długa 5a 58-309 Wałbrzych
Emilia Dąbrowska studionailsmania@gmail.com
+48501204075
Sulejkowska 60b 04-157 Warszawa
Centrum Szkoleniowe Marcelina Dudek indigo.tychy@gmail.com
+48537363417
Sienkiewicza 19 43-100 Tychy
Centrum szkoleniowe Indigo by Anna Faber annafaber@op.pl
+48603338669
Tokarska 169 44-151 Gliwice
Le Salon de Beaute ewelinka.fetka@wp.pl
+48783664574
Grota Roweckiego 8d 58-260 Bielawa
Magdalena Gałat indigo.lublin@wp.pl
+48572734546
Graniczna 4 20-010 Lublin
Gabinet Kosmetologii Estetycznej Alessa Marzena Gowin gabinet-alessa@wp.pl
+48609609902
Berenta 16 05-800 Pruszków
Poco Loco Paulina Herćan indigo.otwock@gmail.com
+48506283127
Portowa 9 05-400 Otwock
Poco Loco Paulina Herćan indigo.minskmazowiecki@gmail.com
+48506283127
Portowa 9 05-400 Otwock
Poco Loco Paulina Herćan indigo.otwocksklep@gmail.com
+48506283127
Portowa 9 05-400 Otwock
Armen Mnatsakanyan mary@pieknepaznokcie.eu
+48505028254
Szpitalna 1 32-500 Chrzanów
AnNails ani37@wp.pl
+48602593330
Rzeszowska 12 45-316 Opole
Piu Bella iganski@interia.pl
+48501319700
Basztowa 7 44-100 Gliwice
San Bud Patryk Jasica indigo.retkinia@gmail.com
+48503938385
1 Maja 30/40 lok. 63 95-100 Zgierz
SAN BUD Patryk Jasica indigo.zgierz@gmail.com
+48500449660
1 Maja 30/40 lok. 63 95-100 Zgierz
Studio Urody Estetica pjunger@o2.pl
+48721325986
Cieplicka 30 58-560 Jelenia Góra
Beauty Butterfly Agata Kaczmarek kontakt@beautybutterfly.eu
+48577377497
Smolna 11 lok. U1 00-375 Warszawa
SN Studio k.kaczmarek@snstudio.pl
+48507673737
Hetmańska 22 lok. 1 60-252 Poznań
Maria Kaczmarska annkaczmarska@gazeta.pl
+48606212135
Wierzbowa 17 35-310 Rzeszów
Klaudia Kawińska klaudia1990mala@o2.pl
660685857
Starościńska 1a 93 362 Łódź
Mr Tootsy indigowigury@gmail.com
+48606917736
Piotrkowska 247 lok. 67 90-456 Łódź
Beauty Service Anna Koncewicz koncewiczanna@gmail.com
601328706
Kazimierzowska 46/48 lok. U1 02-546 Warszawa
PopSugar by Natalia Kondraciuk kondraciukn@wp.pl
+48511004830
Ząbkowska 18 lok. S1 03-735 Warszawa
Kamil Kryński kinga.chamczyk@wp.pl
+48666046633
11-go Listopada 3 lok. 12 05-870 Błonie
FH Esstetica Michał Kuśnierek rydultowy@esstetica.com.pl
+48532088405
os. Na Wzgórzu 158a 44-280 Rydułtowy
FH Esstetica Michał Kuśnierek esstetica@esstetica.com.pl
+48324150609
Rybnicka 4a 47-400 Racibórz
Firma Handlowa Esstetica Michał Kuśnierek sklep@esstetica.com.pl
662171504
Rybnicka 4a 47-400 Racibórz
PHU MARKO Katarzyna Leśniak kakaijojo@interia.pl
+48668130156
ul.Stalmacha 28 42-700 Lubliniec
Anna Leśniewska ania02ania04@gmail.com
604542312
Dobrzańskiego 11 07-410 Ostrołęka
Viva Estetica Anna Leśniewska indigo.ostroleka@gmail.com
+48604542312
Henryka Dobrzańskiego 11 07-410 Ostrołęka
LOGA Cosmetics loga.cosmetics@indigo-goldach.ch
+48534023517
Löwenstrasse 7 9403 Goldach
Lamilu Milena Malinowska lamilusalon@gmail.com
+48798708027
Kańkowo 39B 07-320 Małkinia Górna
MK Indigo Adam Marciszonek indigo.plock@gmail.com
+48727932220
Bielska 42a 09-400 Płock
Silkmystery Unipessoal, Lda. susanamariano@indigo-leiriaportugal.pt
+351916363523
Urbanização da Maligueira Gândara dos Olivais lok. Lote 15 2415-140 Leiria
Menaro Bartosz Mastalski indigoandrychow@gmail.com
533132231
Cechowa 2 43-300 Bielsko-Biała
Layla Agnieszka Mazur aggy79@interia.pl
+48883566330
Wojska Polskiego 5K 97-400 Bełchatów
Łukasz Mierzejewski lukasz.m.indigo@gmail.com
+48506806104
Dobrzańskiego 11 07410 Ostrołęka
V.O.F. GLAMOUR NAILS & WORKSHOPS m.muszynska.nails@gmail.com
+31644563488
Ambachtweg 5 2841MA Moordrecht
Natalia Niechwiej niechwiej.natalia@gmail.com
+48889887006
Dąbska 18i/LU01 31-572 Kraków
Bogdan Nikolaev bodyanikolaev@mail.ru
+79803014000
Jadzianails jagoda221@wp.pl
+48796332663
Mickiewicza 25 56-500 Syców
Colette Justyna Nowicka justynanowicka06@gmail.com
+48725077789
Jana Pawła II 13/220 37-450 Stalowa Wola
Indigo Tarnowskie Góry indigo.tarnowskiegory@gmail.com
530331388
Styczyńskiego 1 42-600 Tarnowskie Góry
Marta Olesiak Nails&Beauty Marta_nysa@wp.pl
+48570117515
Królowej Jadwigi 15B 15B 48-300 Nysa
Mini Mani Karolina Opalińska indigoczestochowa@gmail.com
730170319
Jasnogórska 15 lok. 13 42-200 Częstochowa
Indigo Gdańsk karoliina.orzechowska@gmail.com
+48536533933
Obrońców Wybrzeża 15 lok. 6 80-398 Gdańsk
Indigo Gdańsk Karolina Orzechowska gdynia@indigogdansk.pl
536499599
Świętojańska 118 81-388 Gdynia
Probeauty prob.tarnow@gmail.com
+48600215191
Kościuszki 33 33100 Tarnów
Dermis Oprema j.d.o.o kaleyesthetics@gmail.com
+385997835939
Nailla Paulina Porębska nailla.nowytarg@gmail.com
+48788353347
Władysława Orkana 12A 34-400 Nowy Targ
Nails & Lashes Natalia Raczynski natalia.raczynski@gmail.com
+4915781771300
Rather Kreuzweg 80 40472 Düsseldorf
Studio Marcela Marcelina Rawka dystrybucja@studiomarcela.pl
+48535124500
Planty 4 25-502 Kielce
Łukasz Rogut lukasz.rogut@indigo-nails.com
+48535442815
Senatorska 14/16 93-192 Łódź
Martika Marta Rybicka martika86@o2.pl
+48663131363
Kamienna 68B 59-300 Lubin
Pin Up Nails Magdalena Rychlicka indigo.radom@gmail.com
+48884333115
Witolda 10A 26-600 Radom
DStudio Nails & Lashes domela91@gmail.com
+447752386424
23 Burdale Drive 23 M6 8AE Salford
Diva diva.bialystok@wp.pl
+48500587453
Czysta 16 lok. lok. 3 15-463 Białystok
Skibicka Studio ania_ls@interia.pl
+48600499784
Rojna 69c 91-170 Łódź
MARTIKA Marta Rybicka-Sygnat karola.indigo.educator@gmail.com
+48667733588
Balwierska 15 67-200 Głogów
Centrum Szkoleniowe Michał Smyczek ewasmyczek@interia.eu
+48789075205
Ul. Spacerowa 20 44-247 Żory
Izabela Stanek Centrum szkoleniowe Indigo izabela.stanek@poczta.fm
+48884600709
Ul.Gałczyńskiego 3 31-581 Kraków
Mobilingue agnieszka.stefaniuk@mobilingue.com
+48694541068
Rua Ingaí 156 lok. Sala 701 03132-080 Sao Paulo
Indigo Jelenia Góra Monika Szurmiej-Tutaj monikaszurmiejtutajindigo@gmail.com
570926366
Krótka 12 58-500 Jelenia Góra
Studio Paznokci Fashion Nails Monika Szurmiej - Tutaj indigo.gryfow@wp.pl
570926366
Wojska Polskiego 55 59-620 Gryfów Śląski
ANNA ŚLEDŹ Nails&Lashes annasledznails@gmail.com
+48512070754
Mikołaja Kopernika 7 05-120 Legionowo
Dreams Come True Emilia Tokarz-Szreniawska emiliatokarz@wp.pl
+48504628546
Kolejowa 18 lok. I piętro 39-200 Dębica
Nail Design Marta Tomaszewska maryna@onet.eu
+48501450126
Powstanców 9 lok. 66 05-800 Pruszków
Intenso Adina Trojan adinatrojan@wp.pl
+48507343990
Kosińskiego 21 61-521 Poznań
Paulina Walaszczyk paulina.walaszczyk1987@gmail.com
508465091
Rewolucji 1905r 5 lok. 20 90-273 Łódź
Katarzyna Wojtczak kasia.wojtczak@vp.pl
510 281 831
Aleksandra Woloszyn alekswoloszyn@interia.eu
+353858143229
Mieszka1go 27 37-500 Jaroslaw
NAIL ART ALEKSANDRA WOŚ aleksandra.wo21@gmail.com
886763810
Jedlnia 10 26-670 Pionki
Angel Nails angelika.wrobel91@interia.pl
+48505088119
Majdany 5 lok. 1 95-200 Pabianice
Angel Nails Dorota Wróbel Dorota.wrobel1968@interia.pl
509225097
Majdany 5 lok. 1 95-200 Pabianice
La Vie indigo.lubuskie@gmail.com
+48781063506
Słowackiego 1A 66-620 Gubin
Madeleine Studio magdalena.dmuch@gmail.com
+48606921576
Jagiełły 3 lok. 53 50-201 Wrocław
Indigo Showroom office@indigo-nails.com
+48535454948
ul. Żeligowskiego 3/5 90-752 Łódź