pl
|
en
   
|
|
£
logo indigo nails - pl

Regulamin promocji 2 + 1 "Gel Polish 5 i 10ml"

I. Organizator i czas trwania

 1. Organizatorem Promocji 2+1– „Gel Polish 5 i 10 ml” Indigo Nails (zwanej dalej „Promocja 2+1 – „Gel Polish 5 i 10 ml””) jest Indigo Nails Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Łodzi (90 – 752) przy ul. Gen. Lucjana Żeligowskiego 3/5, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000684415, posiadająca REGON 101805889, NIP 7272792881 zwana dalej zamiennie „Indigo Nails” lub „Organizator”.
 2. Promocja 2+1 – „Gel Polish 5 i 10 ml” będzie trwać w okresie od 1 października 2018 roku do wyczerpania zapasów w sklepie internetowym www.indigo-nails.com z zastrzeżeniem ust. 3 pkt. 3.6 niniejszego Regulaminu.

 II. Warunki uczestnictwa Promocji 2+ 1– „Gel Polish 5 i 10 ml”

 1. W Promocji 2+1– „Gel Polish 5 i 10 ml” może wziąć udział każdy Klient, który:
 • w czasie obowiązywania Promocji 2+1– „Gel Polish 5 i 10 ml” złoży zamówienie w sklepie internetowym indigo-nails.com;
 • w czasie obowiązywania Promocji 2+1– „Gel Polish 5 i 10 ml” złoży zamówienie w sklepie stacjonarnym lub oficjalnym sklepie internetowym lub sklepie internetowym dystrybutora Indigo Nails, którego punkt sprzedaży wymieniony jest na stronie internetowej https://www.indigo-nails.com/pl,punkty-sprzedazy.html
 1. Promocja dotyczy zamówień złożonych od dnia 1.10 na terenie Polski i poza jej granicami.

 III. Zasady i termin Promocji 2+1– „Gel Polish 5 i 10 ml”

 1. Promocją 2+1– „Gel Polish 5 i 10 ml” zostaną objęte zamówienia złożone od 1 października od godziny 00:00 aż do wyczerpania stanów magazynowych.
 2. W czasie obowiązywania promocji, Klient może kupić 3 lakiery hybrydowe 5 ml w cenie dwóch lub 3 lakiery hybrydowe 10 ml w cenie dwóch
 3. Promocją objęte są wszystkie lakiery hybrydowe w pojemnościach 5 ml oraz 10 ml.
 4. Promocja 2+1– „Gel Polish 5 i 10 ml” obejmuje także lakiery hybrydowe 5 i 10 ml w dziale OUTLET.
 5. W czasie trwania Promocja 2+1– „Gel Polish 5 i 10 ml”, każdy Klient może złożyć dowolną ilość zamówień.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w czasie trwania Promocji 2+1 – „Gel Polish 5 i 10 ml” bez podania przyczyny z zastrzeżeniem, że uprawnienia nabyte przez Klientów przed dokonaniem zmiany będą respektowane. W szczególności, Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia czasu trwania Promocji 2+1 – „Gel Polish 5 i 10 ml” lub do wyłączenia z Promocji 2+1 – „Gel Polish 5 i 10 ml” artykułów wskutek wyczerpania zapasów magazynowych.

 IV. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji, Uczestnicy winni zgłaszać drogą mailową na adres kuzniak@indigo-nails.com lub drogą pocztową na adres siedziby Organizatora podany w pkt 1 ust. 1 Regulaminu, z dopiskiem: „Promocja 2+1 – „Gel Polish 5 i 10 ml - reklamacja" przez cały czas trwania promocji jednakże nie później niż 14 dni od daty doręczenia zamówienia objętego Promocją.
 2. Reklamacja powinna zawierać następujące dane zgłaszającego reklamację: imię, nazwisko i dokładny adres, jak również dokładny opis i powód reklamacji, a także żądanie zgłaszającego reklamację.
 3. Reklamacje złożone po terminie lub niezawierające informacji o których mowa w ust. 2 nie będą rozpatrywane. Za datę nadania reklamacji uznaje się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

V. Postanowienia końcowe

 • Regulamin Promocji 2+1 – „Gel Polish 5 i 10 ml”jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na proflu Indigo Nails na portalu Facebook dostępnym pod adresem https://pl-pl.aacebook.com/indigonails/
 • W okresie trwania Promocji 2+1 – „Gel Polish 5 i 10 ml” czas realizacji zamówień może zostać wydłużony.
 • Klient, korzystając z 2+1 – „Gel Polish 5 i 10 ml”, automatycznie akceptuje zasady promocji zawarte w niniejszym regulaminie.
 • Klient korzystający z Promocji 2+1– „Gel Polish 5 i 10 ml” oświadcza, że zapoznał 
  się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń.