pl
|
en
   
|
|
£
logo indigo nails - pl

Regulamin pokazów "Przedpremiera Kolekcji Wiosennej 2020"

I. Postanowienia ogólne

1. Zapraszamy na udział w „Przedpremiera Kolekcji Wiosennej 2020” (dalej: Spotkania promocyjne), które odbywać się będą, począwszy od 29 lutego 2020 do 09.03.2020r., w placówkach Indigo Nails oraz placówkach podmiotów współpracujących z Indigo Nails.

2. Spotkania promocyjne obejmują:

  • Zaprezentowanie nowości i produktów z najnowszej kolekcji marki Indigo Nails.

II. Zasady wzięcia udziału w Spotkaniu promocyjnym

1. W Spotkaniu promocyjnym może wziąć udział każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą wziąć udział w Spotkaniu promocyjnym za zgodą przedstawiciela ustawowego.

2. Aby wziąć udział w Spotkaniu promocyjnym należy dokonać zgłoszenia u Organizatora właściwego dla miejsca organizacji Spotkania promocyjnego oraz dokonać opłaty rejestracyjnej w kwocie 50,00 złotych brutto.

3. Zgłoszenia należy dokonać w formie telefonicznej lub mailowej. Dane kontaktowe Organizatorów dostępne są na stronie https://www.indigo-nails.com/pl,przedpremiera-kolekcji-wiosennej.html

4. Wpłaty opłaty rejestracyjnej należy dokonać przelewem na konto bankowe wskazane przez Organizatora właściwego dla miejsca organizacji Spotkania promocyjnego w terminie do 7 dni przed każdym Spotkaniem.

5. W przypadku niewzięcia udziału w Spotkaniu promocyjnym przez Uczestnika, Organizator ma prawo zachować opłatę rejestracyjną.

6. Każdy uczestnik otrzyma od Organizatora w trakcie każdego Spotkania:

  • certyfikat uczestnictwa w Przedpremierze Kolekcji Wiosennej 2020,
  • wybrany przez organizatora produkt Indigo.

7. Uczestnikowi, który poniesie opłatę rejestracyjną, ale nie pojawi się na Spotkaniu, nie przysługują prezenty, o których mowa w pkt 6.

8. Podczas pokazu przy zakupie całej kolekcji wiosennej składającej się z kolorów, w pojemności 7 ml (każdy lakier o innym kolorze) klient otrzyma w cenie 2 Bazy proteinowe w poj. 7 ml oraz 1 Bazę Whitemin w poj. 7 ml.

III. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Spotkania promocyjnego, Uczestnicy winni zgłaszać drogą mailową na dane kontaktowe Organizatora dostępne na stronie www.indigo-nails.com z dopiskiem: "Przedpremiera Kolekcji Wiosennej 2020 - reklamacja" w terminie 14 dni od daty Spotkania.

2. Reklamacja powinna zawierać dane zgłaszającego reklamację: imię, nazwisko i adres korespondencyjny, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

3. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

IV. Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych uczestnika Spotkania promocyjnego jest każdorazowo Organizator właściwy ze względu na miejsce Spotkania, w którym dany uczestnik bierze udział.

2. Dane osobowe zbierane będą w celu:

  • realizacji Spotkania promocyjnego na podstawie zawartej z uczestnikiem Spotkania umowy o organizację Spotkania promocyjnego tj. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
  • rozpatrzenia i obrony przed roszczeniami jakie uczestnik Spotkania promocyjnego może zgłosić w związku z udziałem w Spotkaniu promocyjnym – podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora, jakim jest rozpatrywanie zgłoszonych roszczeń i obrona przed nimi tj. art. 6 ust. 1 lit. f ) RODO.

3. Administratorzy będą przechowywać dane osobowe uczestników nie dłużej niż 3 miesiące dni od daty Spotkania promocyjnego, zaś w przypadku zgłoszenia roszczeń – do czasu ich rozpatrzenia.

4. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, uczestnikom przysługują następujące uprawnienia:

  • prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora,
  • prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu rozpatrzenia i obrony przed roszczeniami.

5. Uczestnikom przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie danych osobowych w celach zawarcia i wykonania umowy o organizację Spotkania promocyjnego jest dobrowolne. Podanie tych danych jest jednak warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Spotkaniu promocyjnym. Konsekwencją nie podania danych osobowych jest brak możliwości wzięcia udziału w Spotkaniu promocyjnym.

7. Aby dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu danych osobowych uczestnik powinien się skontaktować z Organizatorem Spotkania promocyjnego, w którym zamierza wziąć udział/wziął udział, poprzez dane kontaktowe dostępne na https://www.indigo-nails.com