pl
|
en
   
|
|
£
logo indigo nails - pl

Regulamin pokazów Indigo Trends 2019

I. Postanowienia ogólne

Zapraszamy na udział w Spotkaniach promocyjnych „INDIGO TRENDS 2019” (dalej: Spotkania promocyjne), które odbywać się cyklicznie, począwszy od 2 lutego 2019, w ilości 8 spotkań, w placówkach podmiotów współpracujących z Indigo Nails wymienionych w liście stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia (dalej: Organizator).

Spotkania promocyjne obejmują:

 • Zaprezentowanie nowości i produktów z najnowszej kolekcji marki Indigo Nails

II. Zasady wzięcia udziału w Spotkaniu promocyjnym

W Spotkaniu promocyjnym może wziąć udział każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą wziąć udział w Spotkaniu promocyjnym za zgodą przedstawiciela ustawowego.

Aby wziąć udział w Spotkaniu promocyjnym należy dokonać zgłoszenia u Organizatora właściwego dla miejsca organizacji Spotkania promocyjnego oraz dokonać opłaty rejestracyjnej w kwocie 50,00 złotych brutto w przypadku Organizatorów polskich lub 13 GBP/15 EUR euro brutto u Organizatorów zagranicznych.

Zgłoszenia należy dokonać w formie telefonicznej lub mailowej. Dane kontaktowe Organizatorów dostępne są na stronie www.indigo-nails.com/blog

Wpłaty opłaty rejestracyjnej należy dokonać przelewem na konto bankowe wskazane przez Organizatora właściwego dla miejsca organizacji Spotkania promocyjnego w terminie do 7 dni przed każdym Spotkaniem.

W przypadku niewzięcia udziału w Spotkaniu promocyjnym przez Uczestnika, Organizator ma prawo zachować opłatę rejestracyjną. W przypadku wzięcia udziału w Spotkaniu promocyjnym wpłacona tytułem opłaty rejestracyjnej kwota podlega wymianie na produkt z asortymentu Organizatora właściwego dla miejsca organizacji Spotkania (wybrany produkt z linii Home Spa z kategorii: olejki arganowe, kremy do rąk o poj. 300 ml, balsamy o poj. 300 ml, masło shea), w którym uczestniczy dany uczestnik. Opłata rejestracyjna nie podlega wymianie na świadczenie pieniężne.

Każdy uczestnik otrzyma od Organizatora w trakcie każdego Spotkania:

 • unikatowy kolor lakieru hybrydowego, niedostępny w regularnej sprzedaży,
 • certyfikat uczestnictwa w Indigo Trends 2019,
 • pakiet materiałów informacyjnych do prezentowanych produktów

Uczestnikowi, który poniesie opłatę rejestracyjną, ale nie pojawi się na Spotkaniu, nie przysługują w/w prezenty od Organizatora.

III. Reklamacje

Wszelkie reklamacje dotyczące Spotkania promocyjnego, Uczestnicy winni zgłaszać drogą mailową na dane kontaktowe Organizatora dostępne na stronie www.indigo-nails.com z dopiskiem:
"Spotkanie promocyjne Indigo Trends 2019 - reklamacja" w terminie 14 dni od daty Spotkania.

Reklamacja powinna zawierać dane zgłaszającego reklamację: imię, nazwisko i adres korespondencyjny, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

IV. Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem danych osobowych uczestnika Spotkania promocyjnego jest każdorazowo Organizator właściwy ze względu na miejsce Spotkania, w którym dany uczestnik bierze udział.

Dane osobowe zbierane będą w celu:

 • realizacji Spotkania promocyjnego na podstawie zawartej z uczestnikiem Spotkania umowy
  o organizację Spotkania promocyjnego tj. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
 • rozpatrzenia i obrony przed roszczeniami jakie uczestnik Spotkania promocyjnego może zgłosić w związku z udziałem w Spotkaniu promocyjnym – podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora, jakim jest rozpatrywanie zgłoszonych roszczeń i obrona przed nimi tj. art. 6 ust. 1 lit. f ) RODO.

Administratorzy będą przechowywać dane osobowe uczestników nie dłużej niż 3 miesiące dni od daty Spotkania promocyjnego, zaś w przypadku zgłoszenia roszczeń – do czasu ich rozpatrzenia.

W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, uczestnikom przysługują następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora,
 • prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu rozpatrzenia i obrony przed roszczeniami.

Uczestnikom przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych w celach zawarcia i wykonania umowy o organizację Spotkania promocyjnego jest dobrowolne. Podanie tych danych jest jednak warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Spotkaniu promocyjnym. Konsekwencją nie podania danych osobowych jest brak możliwości wzięcia udziału w Spotkaniu promocyjnym.

Aby dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu danych osobowych uczestnik powinien się skontaktować z Organizatorem Spotkania promocyjnego, w którym zamierza wziąć udział/wziął udział, poprzez dane kontaktowe dostępne na https://www.indigo-nails.com