pl
|
en
   
|
|
£
logo indigo nails - pl

Regulamin pokazów czerwcowych Indigo Trends 2019

I. Postanowienia ogólne

Zapraszamy na  udział w  Spotkaniach promocyjnych „INDIGO TRENDS 2019” (dalej: Spotkania promocyjne), które odbywać się cyklicznie, począwszy od 8 czerwca 2019, w  placówkach podmiotów współpracujących z  Indigo Nails wymienionych w  liście stanowiącej Załącznik nr 1 do  niniejszego zaproszenia (dalej: Organizator).

Spotkania promocyjne obejmują:

  • Zaprezentowanie nowości i  produktów z najnowszej kolekcji marki Indigo Nails

II. Zasady wzięcia udziału w  Spotkaniu promocyjnym

W Spotkaniu promocyjnym może wziąć udział każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do  czynności prawnych. Osoby posiadające ograniczoną zdolność do  czynności prawnych mogą wziąć udział w  Spotkaniu promocyjnym za  zgodą przedstawiciela ustawowego.

Aby wziąć udział w  Spotkaniu promocyjnym należy dokonać zgłoszenia u Organizatora właściwego dla miejsca organizacji Spotkania promocyjnego oraz dokonać opłaty rejestracyjnej w kwocie 50,00 złotych brutto w  przypadku Organizatorów polskich lub 13 GBP/15 EUR euro brutto u Organizatorów zagranicznych. Opłata rejestracyjna ma formę zadatku w  rozumieniu art. 394 Kodeksu cywilnego.

Zgłoszenia należy dokonać w  formie telefonicznej lub mailowej. Dane kontaktowe Organizatorów dostępne są na stronie www.indigo-nails.com/blog

Wpłaty opłaty rejestracyjnej należy dokonać przelewem na konto bankowe wskazane przez Organizatora właściwego dla miejsca organizacji Spotkania promocyjnego w  terminie do 7 dni przed każdym Spotkaniem.

W przypadku niewzięcia udziału w Spotkaniu promocyjnym, opłata rejestracyjna ulega przepadkowi. W  przypadku wzięcia udziału w Spotkaniu promocyjnym wpłacona tytułem opłaty rejestracyjnej kwota podlega wymianie na produkt z asortymentu Organizatora właściwego dla miejsca organizacji Spotkania (2 lakiery hybrydowe z kolekcji Wedding oraz jeden lakier, niedostępny w regularnej sprzedaży), w  którym uczestniczy dany uczestnik. Opłata rejestracyjna nie podlega wymianie na  świadczenie pieniężne.

Każdy uczestnik otrzyma od Organizatora w trakcie każdego Spotkania:

- unikatowy kolor lakieru hybrydowego, niedostępny w regularnej sprzedaży,

- 2 kolory lakieru hybrydowego z kolekcji Wedding

- certyfikat uczestnictwa w Indigo Trends 2019,

- pakiet materiałów informacyjnych do prezentowanych produktów.

III. Reklamacje

Wszelkie reklamacje dotyczące Spotkania promocyjnego, Uczestnicy winni zgłaszać drogą mailową na  dane kontaktowe Organizatora dostępne na  stronie www.indigo-nails.com z  dopiskiem: "Spotkanie promocyjne Indigo Trends 2019 - reklamacja" w  terminie 14 dni od  daty Spotkania.

Reklamacja powinna zawierać dane zgłaszającego reklamację: imię, nazwisko i  adres korespondencyjny, jak  również dokładny opis i  powód reklamacji.

Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie jednakże nie później niż w  ciągu 14 dni od  dnia ich otrzymania przez Organizatora.

IV. Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem danych osobowych uczestnika Spotkania promocyjnego jest każdorazowo Organizator właściwy ze względu na  miejsce Spotkania, w  którym dany uczestnik bierze udział.
Dane osobowe zbierane będą w  celu:

  • realizacji Spotkania promocyjnego na  podstawie zawartej z  uczestnikiem Spotkania umowy o  organizację Spotkania promocyjnego tj. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
  • rozpatrzenia i  obrony przed roszczeniami jakie uczestnik Spotkania promocyjnego może zgłosić w  związku z  udziałem w  Spotkaniu promocyjnym – podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora, jakim jest rozpatrywanie zgłoszonych roszczeń i  obrona przed nimi tj. art. 6 ust. 1 lit. f ) RODO.

Administratorzy będą przechowywać dane osobowe uczestników nie dłużej niż 3 miesiące dni od  daty Spotkania promocyjnego.

W związku z  przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, uczestnikom przysługują następujące uprawnienia:

  • prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
  • prawo do  przenoszenia danych osobowych do  innego administratora,
  • prawo do  zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w  celu rozpatrzenia i  obrony przed roszczeniami.

Uczestnikom przysługuje również prawo wniesienia skargi do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych w  celach zawarcia i  wykonania umowy o  organizację Spotkania promocyjnego jest dobrowolne. Podanie tych danych jest jednak warunkiem koniecznym do  wzięcia udziału w  Spotkaniu promocyjnym. Konsekwencją nie podania danych osobowych jest brak możliwości wzięcia udziału w  Spotkaniu promocyjnym.

Aby dowiedzieć się więcej o  przetwarzaniu danych osobowych uczestnik powinien się skontaktować z  Organizatorem Spotkania promocyjnego, w  którym zamierza wziąć udział/wziął udział, poprzez dane kontaktowe dostępne na  https://www.indigo-nails.com