pl
|
en
   
|
|
£
logo indigo nails - pl

Regulamin Konkursu „Wygraj kombinezon z sesji zdjęciowej”

1. Informacje ogólne

 1. Organizatorem Konkursu oraz Fundatorem Nagród w  Konkursie pod  nazwą „Wygraj kombinezon z sesji zdjęciowej”(dalej „Konkurs”) jest: Indigo Nails spółka z  ograniczoną spółka komandytowa z  siedzibą w  Łodzi (90 – 752) przy  ul. Generała Żeligowskiego 3/5, zarejestrowana w  rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod  numerem KRS: 0000684415, posiadająca REGON 101805889 oraz NIP 7272792881 (dalej „Organizator” lub „Fundator”).
 2. Udział w  Konkursie wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu.
 3. Konkurs będzie przeprowadzony na  oficjalnym profilu Indigo Nails Lab na  portalu społecznościowym Instagram (@indigonails; https://www.instagram.com/indigonails/?hl=pl) za  pośrednictwem Postu konkursowego (dalej: „Post konkursowy”).
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od  przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w  ustawie z  dnia 19 listopada 2009 r. o  grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540 z  późn. zm.).
 5. Konkurs „Wygraj kombinezon z sesji zdjęciowej” odbywał się będzie zgodnie z  niniejszym Regulaminem, zwanym dalej „Regulaminem”.

2. Warunki uczestnictwa w  Konkursie

 1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby (dalej: „Uczestnik” lub „Uczestnicy”) spełniające następujące warunki:
  1. posiadają na  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsce stałego pobytu lub zamieszkania;
  2. są pełnoletnie i  posiadają pełną zdolność do  czynności prawnych; Osoby posiadające ograniczoną zdolność do  czynności prawnych mogą brać udział w  Konkursie jedynie za  zgodą ich przedstawiciela ustawowego.
  3. posiadają indywidualne konto na  portalu Instagram o  dostępności „publiczne”;
  4. przysługują im  prawa autorskie majątkowe do  fotografii, o  których mowa w  § 3 ust. 2 Regulaminu poniżej
  5. spełniają pozostałe warunki określone w  Regulaminie;
  6. wyrażą zgodę na  przetwarzanie ich danych osobowych dla celów związanych z  udziałem w  Konkursie
 2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, w  tym zatrudnieni na  podstawie umów cywilnoprawnych, Organizatora oraz innych ewentualnych podmiotów biorących bezpośredni udział w  przygotowaniu i  prowadzeniu Konkursu, a  także członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, osoby pozostające w  stosunku przysposobienia, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, krewnych i  powinowatych.
 3. Przed przystąpieniem do  Konkursu Uczestnik powinien zapoznać się z  Regulaminem.

3. Zasady udziału w  Konkursie

 1. Konkurs rozpoczyna się dnia 11 marca 2019 r. od godziny publikacji Postu konkursowego i kończy się dnia 24 marca 2019 r. o północy czasu polskiego
 2. Aby wziąć udział w  Konkursie, Uczestnik musi opublikować na swoim profilu na portalu Instagram post zawierający odpowiedź na pytanie: „Każdy kolor odzwierciedla kobiecą cechę - a Ty, jaka jesteś? Pokaż nam, jaka jest prawdziwa #indigogirl! Opublikuj zdjęcie, na którym pokażesz swoją niezwykłą osobowość, oznacz Indigo I dodaj hashtagi #Indigonails oraz hashtag z kolorem, który według Ciebie obrazuje Twoją osobowość.”. W komentarzu uczestnik zobowiązany jest oznaczyć @indigonails.
 3. Z chwilą umieszczenia przez Uczestnika komentarza zgodnie z  ust. 2 powyżej, Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnie niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i  2 (dwu) letniej licencji do  korzystania z  autorskich praw majątkowych do  zamieszczonego komentarza na  następujących polach eksploatacji: utrwalanie na  jakimkolwiek nośniku audiowizualnym lub audialnym, zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, wyświetlanie, wystawianie i  każde inne publiczne udostępnianie w  sposób, aby określony adresat lub też każdy mógł mieć do  niego dostęp w  miejscu i  czasie przez siebie wybranym, wprowadzanie do  obrotu w  kraju i  za  granicą, użyczenie lub najem egzemplarzy, rozpowszechnianie, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie oraz nadawanie, modyfikowanie, wykorzystanie na  stronach internetowych oraz utworach multimedialnych, wykonywanie praw zależnych oraz zezwalanie na  ich wykonywanie, a  także, w  zakresie udzielonej licencji, upoważnia Organizatora do  udzielania dalszych licencji (sublicencji).

4. Nagroda w  Konkursie

 1. O przyznaniu Nagrody zdecyduje Jury wyznaczone przez Organizatora.
 2. Nagroda zostanie przyznana jednemu użytkownikowi.
 3. Wyłaniając Zwycięzców Jury będzie brało pod  uwagę następujące kryteria:
  1. kreatywne i  oryginalne podejście do  tematyki Konkursu
 4. Zwycięzca Konkursu zostaną wyłonieni przez Jury wyłącznie spośród osób spełniających warunki określone w  niniejszym Regulaminie.
 5. Nagrodą w  Konkursie jest kombinezon marki Chaos by Marta Boliglova, w którym ambasadorka marki Natalia Siwiec wystąpiła w sesji zdjęciowej realizowanej w Santorini  – wartość nagrody to 1500 zł
 6. Jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną Nagrodę.
 7. Uczestnik nie może żądać zamiany nagrody na  ekwiwalent pieniężny, ani na  żadną inną formę rekompensaty, nie może przenieść prawa do  nagrody na  osobę trzecią.
 8. Uczestnik może zrzec się prawa do  Nagrody.
 9. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w  dniu 29 stycznia 2019 r. o  godz. 17:00 w  komentarzu w  poście konkursowym na  oficjalnym profilu Organizatora na  portalu Instagram. Zwycięzcy zostaną „otagowani” (oznaczony) w  treści posta (nick z  serwisu Instagram).
 10. Warunkiem otrzymania Nagrody przez Zwycięzcę Konkursu jest przesłane do  dnia 5 kwietnia 2019 r. do końca dnia w  prywatnej wiadomości wysłanej do  Organizatora za  pośrednictwem portalu Instagram następujących danych: imię, nazwisko, adres do  wysyłki Nagrody, numer kontaktowy oraz zgody na  przetwarzanie w/w danych osobowych w  celu realizacji Konkursu, w  tym wysyłki Nagrody. W  każdym wypadku w  przypadku niewysłania wiadomości zwrotnej do  godz. 23:59 dnia 5 kwietnia 2019 r., wysłania wiadomości zawierającej niepoprawne lub niepełne dane identyfikacyjne Zwycięzcy lub wysłania wiadomości niezawierającej zgody na  przetwarzanie danych osobowych w  celu realizacji Konkursu (wzór zgody stanowi Załącznik nr 1 do  Regulaminu), ten konkretny Zwycięzca traci prawo do  Nagrody.
 11. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia z udziału w  Konkursie Uczestników, naruszających niniejszy Regulamin, a  także Uczestników którzy prowadzą działania sprzeczne z  prawem lub z  dobrymi obyczajami, a  w szczególności gdy w  poście, o  którym mowa w  § 3 ust. 2 powyżej zamieszczają komentarze (opisy) zawierające treści powszechnie uznawane za  obraźliwe, naruszające bądź sugerujące naruszenie prawa, moralności lub dobrych obyczajów, godności lub praw osób trzecich, w  tym w  szczególności zawierające elementy związane z  przemocą, dyskryminacją, nagością, narkotykami, alkoholem lub tytoniem, godzące w  odczucia religijne, jak  również fotografie o  charakterze komercyjnym (reklama), a  ponadto komentarze, które w  inny sposób naruszają obowiązujące przepisy prawa lub niniejszy Regulamin.

5. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu oraz przekazania Nagród, Uczestnicy winni zgłaszać drogą mailową na  adres karolina.wawrzak@indigo-nails.com lub drogą pocztową na  adres siedziby Organizatora podany w  § 1 ust. 1 Regulaminu, z  dopiskiem: "Wygraj kombinezon z sesji zdjęciowej " przez cały czas trwania Konkursu, a  także po  jego zakończeniu, jednakże nie później niż: w  przypadku Uczestników Konkursu – 14 dni od  daty ogłoszenia Zwycięzców, a  w przypadku Zwycięzców – 14 dni od  daty otrzymania Nagrody.
 2. Reklamacja powinna zawierać następujące dane zgłaszającego reklamację: imię, nazwisko i  dokładny adres, jak  również dokładny opis i  powód reklamacji, a  także żądanie zgłaszającego reklamację.
 3. Reklamacje złożone po  terminie lub niezawierające informacji o  których mowa w  ust. 2 nie będą rozpatrywane. Za datę nadania reklamacji uznaje się datę stempla pocztowego na  przesyłce zawierającej reklamację.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie jednakże nie później niż w  ciągu 14 dni od  dnia ich otrzymania przez Organizatora.

6. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu, w  tym Zwycięzców Konkursu, jest Organizator.
 2. Dane osobowe zbierane w  związku z  Konkursem przetwarzane będą w  celu realizacji Konkursu. Dane przetwarzane są na  podstawie zgody Uczestników.
 3. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane podmiotom wspierającym Organizatora przy  realizacji Konkursu, w  tym w  szczególności agencjom marketingowym, firmom kurierskim, Poczcie Polskiej.
 4. W związku z  przetwarzaniem przez Organizatora danych osobowych, Uczestnikom przysługują następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do  danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania
  2. prawo do  przenoszenia dostarczonych danych osobowych do  innego administratora.
  3. prawo do  cofnięcia zgody na  przetwarzanie danych;
 5. Uczestnikom przysługuje również prawo wniesienia skargi do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie danych osobowych realizacji Konkursu, jest dobrowolne. Podanie tych danych jest jednak warunkiem koniecznym do  możliwości realizacji Konkursu przez Organizatora, w  tym w  szczególności przekazania Zwycięzcom Nagród. Konsekwencją nie podania danych osobowych jest brak możliwości otrzymania Nagrody od  Organizatora.

7. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Konkursu na  https://www.indigo-nails.com/pl,regulamin-konkursu-paprocki-brzozowski.html
 2. Wszelkie spory związane z  interpretacją Regulaminu oraz z  realizacją praw i  obowiązków związanych z  Konkursem rozstrzygane będą w  drodze postępowania reklamacyjnego opisanego w  § 5 powyżej, a  w przypadku braku rozstrzygnięcia przez właściwy sąd powszechny.
 3. Regulamin wchodzi w  życie w  dniu rozpoczęcia Konkursu.
 4. Organizator może w  każdym czasie zmienić Regulamin udziału w  Konkursie, o  czym poinformuje Uczestników na  swoim oficjalnym profilu na  portalu Instagram.
 5. Organizator ma prawo do  odwołania Konkursu bez podania przyczyny.
 6. Organizator zobowiązuje się, że w  przypadku zmian w  Regulaminie, zmiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników, oraz nie będą pogarszać warunków Konkursu.
 7. Regulamin w  wersji zmienionej obowiązuje od  momentu opublikowania.
 8. Poprzez zgłoszenie do  Konkursu Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z  Regulaminem, rozumie jego postanowienia i  akceptuje wszystkie zasady konkursu zawarte w  Regulaminie.
 9. W przypadku zaistnienia obowiązku, o  którym mowa w  art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o  podatku dochodowym od  osób fizycznych z  dnia 26 lipca 1991 roku (tj. Dz.U.2016.2032 z  dnia 2016.12.15), Organizator przed wydaniem Nagrody obliczy, pobierze i  odprowadzi do  właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy.

Załącznik nr 1

Wzór zgody

Ja, ……………………………., niniejszym wyrażam zgodę na  przetwarzanie moich danych osobowych tj. imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer kontaktowy przez INDIGO NAILS sp. z  o.o. sp.k. z  siedzibą w  Łodzi w  celu realizacji Konkursu „Wygraj kombinezon z sesji zdjęciowej”.