pl
|
en
   
|
|
£
logo indigo nails - pl

Regulamin konkursu wielkanocnego

I. Informacje ogólne

 1. Organizatorem Konkursu oraz Fundatorem Nagród w Konkursie pod nazwą „Konkurs wielkanocny” (dalej „Konkurs”) jest: Fundacja INDIGO NAILS z siedzibą w Łodzi przy ul. Senatorskiej 14/16, 93-192 Łódź, wpisana do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000668809, NIP: 7292715719. (dalej „Organizator” lub „Fundator”). 
 2. Udział w Konkursie wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu.
 3. Konkurs będzie przeprowadzony poprzez opublikowanie posta ze zdjęciem stylizacji, pod postem konkursowym na profilu @indigonails na portalu społecznościowym Facebook.
 4. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540 z późn. zm.).
 5. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym Regulaminem (dalej „Regulamin”).

 

II. Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne (dalej: „Uczestnik” lub„Uczestnicy”) spełniające następujące warunki:
 • posiadają pełną zdolność do czynności prawnej;
 • zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • posiadają konto na portalu Facebook o dostępności publicznej.
 1. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, w tym zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych, Organizatora oraz innych ewentualnych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, krewnych i powinowatych.
 2. Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem.

 

III. Zasady udziału w Konkursie

 1. Konkurs rozpoczyna się dnia 17 kwietnia 2019 r. i kończy się dnia 30 kwietnia 2019 r. o godz. 23:59 czasu polskiego.
 2. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien:
 • Przygotować stylizację paznokci nawiązującą do Wielkanocy
 • Między 17 a 30 kwietnia 2019 r. zamieścić zdjęcie tej stylizacji pod postem konkursowym na profilu @indigonails na Facebooku (https://www.facebook.com/indigonails), podając w komentarzu hashtagi z nazwą użytych w danej stylizacji kolorów i produktów.
 1. Najciekawsza, najbardziej dopracowana stylizacja paznokciowa zostanie nagrodzona wybranym zestawem Indigo Home SPA, spośród zapachów dostępnych na stronie www.indigo-nails.com.
 2. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną ilość razy.

 

IV. Nagroda w Konkursie

 1. O przyznaniu Nagrody zdecyduje Jury, w ilości 3 osób.
 2. Nagroda zostanie przyznana 3 Uczestnikom (dalej: Zwycięzcy).
 3. Wyłaniając Zwycięzców Jury będzie brało pod uwagę następujące kryteria:
 • estetyka i dopracowanie stylizacji,
 • kreatywność Uczestnika,
 • spełnienie warunków zadania (stylizacja nawiązująca do Świąt Wielkanocnych, publikacja zdjęcia pod postem konkursowym, podanie w komentarzu hashtagów z nazwami użytych kolorów i produktów).
 1. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony przez Jury wyłącznie spośród osób spełniających warunki określone w niniejszym Regulaminie.
 2. Nagrodą w Konkursie jest wybrany zestaw Home SPA Indigo.
 3. Wartość nagrody to 75 zł brutto.
 4. Jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną Nagrodę.
 5. Uczestnik nie może żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę rekompensaty, nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią.
 6. Uczestnik może zrzec się prawa do Nagrody.
 7. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 07.05.2019 roku, w komentarzu pod postem konkursowym Indigo.
 8. Warunkiem otrzymania Nagrody przez Zwycięzcę Konkursu jest przesłane do dnia 14 maja 2019 r. wiadomości e-mail na adres mailowy konkurs@indigo-nails.com, z danymi niezbędnymi do wydania Nagrody, a mianowicie:
 • imię, nazwisko, numer kontaktowy, adres
 • zgodę na przetwarzanie danych w celu otrzymania i realizacji Nagrody.

W przypadku niewysłania wiadomości zwrotnej do godz. 23:59 dnia 14 maja 2019 r. lub wysłania wiadomości e-mail zawierającej niepoprawne lub niepełne dane identyfikacyjne Zwycięzcy bądź niezawierającej zgody na przetwarzanie danych, Zwycięzca ten traci prawo do Nagrody.

 1. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników naruszających niniejszy Regulamin, a także Uczestników, którzy prowadzą działania sprzeczne z prawem lub z dobrymi obyczajami, a w szczególności, gdy odpowiedź, o której mowa w punkcie III powyżej, zawiera treści powszechnie uznawane za obraźliwe, naruszające bądź́ sugerujące naruszenie prawa, moralności lub dobrych obyczajów, godności lub praw osób trzecich, w tym w szczególności zawierające elementy związane z przemocą̨, dyskryminacją, nagością̨, narkotykami, alkoholem lub tytoniem, godzące w odczucia religijne, jak również̇ odpowiedzi o charakterze komercyjnym (reklama), a ponadto opisy, które w inny sposób naruszają̨ obowiązujące przepisy prawa lub Regulamin.

 

V. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu oraz przekazania nagród, Uczestnicy winni zgłaszać drogą mailową na adres konkurs@indigo-nails.com lub pocztą na adres siedziby Organizatora podany w punkcie I Regulaminu, z dopiskiem: "Konkurs wielkanocny Indigo - reklamacja", a także po zakończeniu Konkursu nie później jednak niż: w przypadku Uczestników Konkursu - 7 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu; w przypadku Zwycięzców – 7 dni od daty otrzymania Nagrody.
 2. Reklamacja powinna zawierać następujące dane zgłaszającego reklamację: imię, nazwisko i dokładny adres, jak również dokładny opis i powód reklamacji, a także żądanie zgłaszającego reklamację.
 3. Reklamacje złożone po terminie lub niezawierające informacji o których mowa w ust. 2 nie będą rozpatrywane. Za datę nadania reklamacji uznaje się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

 

VI. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.
 2. Dane osobowe zbierane w związku z Konkursem przetwarzane będą w celu realizacji Konkursu, wydania przyznanej Nagrody oraz w celach marketingowych. Dane przetwarzane są na podstawie zgody Uczestników (art. 6 ust. 1 pkt a RODO).
 3. Dane osobowe Uczestników mogą być ujawniane podmiotom wspierającym Organizatora przy realizacji Konkursu, w tym w szczególności agencjom marketingowym, firmom kurierskim, Poczcie Polskiej.
 4. W związku z przetwarzaniem przez Organizatora danych osobowych, Uczestnikom przysługują następujące uprawnienia:
 • prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 • prawo do przenoszenia dostarczonych danych osobowych do innego administratora.
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych;
 1. Uczestnikom przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez okres w którym możliwe będzie zgłaszania reklamacji, a w przypadku reklamacji – przez czas niezbędny do rozpatrzenia reklamacji.
 3. Podanie danych osobowych realizacji Konkursu, jest dobrowolne. Podanie tych danych jest jednak warunkiem koniecznym do możliwości realizacji Konkursu przez Organizatora, w tym w szczególności przekazania Zwycięzcom Nagród. Konsekwencją nie podania danych osobowych jest brak możliwości otrzymania Nagrody od Organizatora.

 

VII. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Konkursu na stronie internetowej www.indigo-nails.com
 2. Wszelkie spory związane z interpretacją Regulaminu oraz z realizacją praw i obowiązków związanych z Konkursem rozstrzygane będą w drodze postępowania reklamacyjnego opisanego w punkcie V powyżej, a w przypadku braku rozstrzygnięcia przez właściwy sąd powszechny.
 3. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.
 4. Organizator może w każdym czasie zmienić Regulamin udziału w Konkursie, o czym poinformuje Uczestników na swoim oficjalnym profilu na portalu Instagram. W przypadku zmian w Regulaminie, zmiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników, oraz nie będą pogarszać warunków Konkursu.
 5. Regulamin w wersji zmienionej obowiązuje od momentu opublikowania.
 6. Poprzez zgłoszenie do Konkursu Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem, rozumie jego postanowienia i akceptuje wszystkie zasady konkursu zawarte w Regulaminie.

 

Załącznik nr 1:

- „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację INDIGO NAILS z siedzibą w Łodzi w celu wydania Nagrody w Konkursie pod nazwą „Konkurs wielkanocny Indigo””.