pl
|
en
   
|
|
£
logo indigo nails - pl

Regulamin konkursu "Przygoda Marzeń z Indigo"

I. Informacje ogólne

 1. Organizatorem Konkursu oraz Fundatorem Nagrody w  Konkursie pod  nazwą „Przygoda marzeń z Indigo” (dalej: „Konkurs”) jest Fundacja INDIGO NAILS z siedzibą w Łodzi przy ul. Senatorskiej 14/16, 93-192 Łódź, wpisana do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000668809, NIP: 7292715719 (dalej „Organizator” lub „Fundator”).
 2. Udział w  Konkursie wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu.
 3. Konkurs będzie przeprowadzony na  oficjalnym profilu Organizatora tj. Indigo Nails na  portalu społecznościowym Instagram (https://www.instagram.com/indigonails/) za pośrednictwem Postu konkursowego (dalej: „Post konkursowy”).
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od  przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w  ustawie z  dnia 19 listopada 2009 r. o  grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540 z  późn. zm.).
 5. Konkurs „Przygoda marzeń z Indigo” odbywać się będzie zgodnie z  niniejszym Regulaminem, zwanym dalej „Regulaminem”.

II. Warunki uczestnictwa w  Konkursie

 1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne (dalej: „Uczestnik” lub „Uczestnicy”) spełniające następujące warunki:
  - posiadają na  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsce stałego pobytu lub zamieszkania;
  - są w wieku od 18 do 25 lat
  - posiadają prywatne konto (przynależne do  osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej) na  portalu Instagram o  dostępności publicznej;
  - są początkującymi stylistami paznokci
  - spełniają pozostałe warunki określone w  Regulaminie;
  - wyraziły zgodę na  przetwarzanie ich danych osobowych dla celów związanych z  udziałem w  Konkursie; uważa się, że przez opublikowanie zdjęcia pod Postem konkursowym Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych w zakresie niezbędnym do wzięcia udziału w Konkursie.
 2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, w  tym zatrudnieni na  podstawie umów cywilnoprawnych, Organizatora oraz innych ewentualnych podmiotów biorących bezpośredni udział w  przygotowaniu i  prowadzeniu Konkursu, a  także członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, osoby pozostające w  stosunku przysposobienia, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, krewnych i  powinowatych.
 3. Przed przystąpieniem do  Konkursu Uczestnik powinien zapoznać się z  Regulaminem.

III. Zasady udziału w  Konkursie

 1. Konkurs rozpoczyna się dnia 12 września 2018 r. od  godziny publikacji Postu konkursowego, która planowana jest na  godzinę 16:00 i  kończy się dnia 17 września 2018 r. o  godz. 23:59 czasu polskiego.
 2. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik musi opublikować na swoim indywidualnym profilu na portalu społecznościom Instagram swoją fotografię i w opisie pod fotografią opublikować pracę konkursową pt. „Dlaczego zasługuję na przygodę marzeń z Indigo?”, polegającą na udzieleniu odpowiedzi na tytułowe pytanie. Uczestnik zobowiązany jest dodać hashtag: #przygodaIndigo i oznaczenie @indigonails. Post musi mieć charakter publiczny.
 3. Każdy Uczestnik może wziąć udział w  Konkursie tylko raz. W  przypadku opublikowania przez Uczestnika większej liczby postów konkursowych zgodnie z  ust. 2 niniejszego paragrafu, wiążący będzie wcześniej opublikowany post.

IV. Nagroda w  Konkursie

 1. O przyznaniu Nagrody zdecydują Jurorzy wyznaczony przez Organizatora.
 2. W jury zasiadają Magdalena Malaczyńska, Katarzyna Wojtczak oraz Klaudia Demkiewicz.
 3. Nagroda zostanie przyznana jednemu Uczestnikowi (dalej: Zwycięzca)
 4. Wyłaniając Zwycięzcę Jurorzy będą brali pod  uwagę następujące warunki:
  - Nieszablonowe ujęcie tematu
  - Oryginalność
  - Kreatywność
 5. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony przez Jurora wyłącznie spośród osób spełniających warunki określone w  niniejszym Regulaminie.
 6. Nagrodą w konkursie zdjęciowej jest udział w sesji zdjęciowej wraz z Natalią Siwiec oraz pomoc przy tej sesji zdjęciowej poprzez wykonaniu stylizacji paznokci promującej kolekcję Indigo Nails Wiosna/Lato 2019 w dniach od 29 września do 4 października 2018 roku.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do nieujawniania miejsca sesji zdjęciowej do czasu rozstrzygnięcia konkursu.
 8. Organizator zobowiązuje się pokryć koszty związane z transportem i pobytem w miejscu, w którym odbędzie się sesja zdjęciowa.
 9. Uczestnik nie może żądać zamiany nagrody na  ekwiwalent pieniężny, ani na  żadną inną formę rekompensaty, nie może przenieść prawa do  nagrody na  osobę trzecią.
 10. Uczestnik może zrzec się prawa do  Nagrody.
 11. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w  dniu 23 września do  godz. 16:00 na targach Beauty Forum w Warszawie oraz osobnym poście na  oficjalnym profilu Organizatora na  portalu Instagram. Zwycięzca zostanie „otagowany” (oznaczony).
 12. Warunkiem otrzymania Nagrody przez Zwycięzcę Konkursu jest przesłane do  dnia 25 września 2018 r. w  prywatnej wiadomości wysłanej do  Organizatora za  pośrednictwem portalu Instagram następujących danych: imię, nazwisko, numer kontaktowy, adres do wysyłki wraz ze zgodą na przetwarzanie danych w celu otrzymania i realizacji Nagrody (wzór zgody na przetwarzanie danych stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu). W  przypadku niewysłania wiadomości zwrotnej do  godz. 23:59 dnia 25 września 2018 r. lub wysłania wiadomości zawierającej niepoprawne lub niepełne dane identyfikacyjne Zwycięzcy bądź niezawierającej zgody na przetwarzanie danych, Zwycięzca ten traci prawo do  Nagrody.
 13. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia z  udziału w  Konkursie Uczestników, naruszających niniejszy Regulamin, a  także Uczestników, którzy prowadzą działania sprzeczne z  prawem lub z  dobrymi obyczajami, a  w szczególności gdy w  poście, o którym mowa w punkcie III powyżej zamieszczają̨ komentarze (opisy) zawierające treści powszechnie uznawane za  obraźliwe, naruszające bądź́ sugerujące naruszenie prawa, moralności lub dobrych obyczajów, godności lub praw osób trzecich, w  tym w  szczególności zawierające elementy związane z  przemocą̨, dyskryminacją, nagością̨, narkotykami, alkoholem lub tytoniem, godzące w  odczucia religijne, jak  również̇ fotografie o  charakterze komercyjnym (reklama), a  ponadto fotografie, które w  inny sposób naruszają̨ obowiązujące przepisy prawa lub niniejszy Regulamin.

V. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu oraz przekazania nagród, Uczestnicy winni zgłaszać drogą mailową na  adres mariusz.jaron@indigo-nails.com lub drogą pocztową na  adres siedziby Organizatora podany w  punkcie I Regulaminu, z  dopiskiem: "Przygoda marzeń z Indigo” - reklamacja", a także po jego zakończeniu nie później jednak niż: w  przypadku Uczestników Konkursu - 14 dni od  daty ogłoszenia wyników Konkursu; w  przypadku Zwycięzców – 14 dni od  daty otrzymania Nagrody.
 2. Reklamacja powinna zawierać następujące dane zgłaszającego reklamację: imię, nazwisko i  dokładny adres, jak  również dokładny opis i  powód reklamacji, a  także żądanie zgłaszającego reklamację.
 3. Reklamacje złożone po  terminie lub niezawierające informacji o  których mowa w  ust. 2 nie będą rozpatrywane. Za datę nadania reklamacji uznaje się datę stempla pocztowego na  przesyłce zawierającej reklamację.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie jednakże nie później niż w  ciągu 14 dni od  dnia ich otrzymania przez Organizatora.

VI. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.
 2. Dane osobowe zbierane w związku z Konkursem przetwarzane będą w celu realizacji Konkursu, w tym otrzymania i realizacji Nagrody przez Zwycięzcę. Dane przetwarzane są na podstawie zgody Uczestników.
 3. Dane osobowe Uczestników mogą być ujawniane podmiotom wspierającym Organizatora przy realizacji Konkursu, w tym w szczególności agencjom marketingowym, firmom kurierskim, Poczcie Polskiej.
 4. W związku z przetwarzaniem przez Organizatora danych osobowych, Uczestnikom przysługują następujące uprawnienia:
  a) prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
  b) prawo do przenoszenia dostarczonych danych osobowych do innego administratora.
  c) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych;
 5. Uczestnikom przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez okres w którym możliwe będzie zgłaszania reklamacji, a w przypadku reklamacji – przez czas niezbędny do rozpatrzenia reklamacji.
 7. Podanie danych osobowych realizacji Konkursu, jest dobrowolne. Podanie tych danych jest jednak warunkiem koniecznym do możliwości realizacji Konkursu przez Organizatora, w tym w szczególności przekazania Zwycięzcy Nagrody. Konsekwencją nie podania danych osobowych jest brak możliwości otrzymania Nagrody od Organizatora.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Konkursu na  stronie internetowej www.indigo-nails.com
 2. Wszelkie spory związane z  interpretacją Regulaminu oraz z  realizacją praw i  obowiązków związanych z  Konkursem rozstrzygane będą w  drodze postępowania reklamacyjnego opisanego w  punkcie V powyżej, a  w przypadku braku rozstrzygnięcia przez właściwy sąd powszechny.
 3. Regulamin wchodzi w  życie w  dniu rozpoczęcia Konkursu.
 4. Organizator może w  każdym czasie zmienić Regulamin udziału w  Konkursie, o  czym poinformuje Uczestników na  swoim oficjalnym profilu na  portalu Instagram.
 5. Organizator ma prawo do  odwołania Konkursu bez podania przyczyny.
 6. Organizator zobowiązuje się, że w  przypadku zmian w  Regulaminie, zmiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników, oraz nie będą pogarszać warunków Konkursu.
 7. Regulamin w  wersji zmienionej obowiązuje od  momentu opublikowania.
 8. Poprzez zgłoszenie do  Konkursu Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z  Regulaminem, rozumie jego postanowienia i  akceptuje wszystkie zasady konkursu zawarte w  Regulaminie.
 9. W przypadku zaistnienia obowiązku, o  którym mowa w  art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o  podatku dochodowym od  osób fizycznych z  dnia 26 lipca 1991 roku (tj. Dz.U.2016.2032 z  dnia 2016.12.15), Organizator przed wydaniem Nagrody obliczy, pobierze i  odprowadzi do  właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy.

Załącznik nr 1:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację INDIGO NAILS z siedzibą w Łodzi przy ul. Senatorskiej 14/16, 93-192 Łódź, na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji Konkursu „Przygoda marzeń z Indigo”, w tym otrzymania i realizacji Nagrody.