pl
|
en
   
|
|
£
logo indigo nails - pl

Regulamin konkursu "MONDAY INSPIRATION"

I. Informacje ogólne

 1. Organizatorem Konkursu oraz Fundatorem Nagród w  Konkursie pod  nazwą "Monday inspiration" jest: Fundacja INDIGO NAILS z  siedzibą w  Łodzi przy  ul. Senatorskiej 14/16, 93-192 Łódź, wpisana do  Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i  zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w  Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000668809, NIP: 7292715719. (dalej „Organizator” lub „Fundator”).
 2. Udział w  Konkursie wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu.
 3. Konkurs będzie przeprowadzony na  oficjalnym profilu Indigo na  portalu społecznościowym Facebook  https://www.facebook.com/indigonails/za pośrednictwem Postu konkursowego (dalej: „Post konkursowy”).
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od  przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w  ustawie z  dnia 19 listopada 2009 r. o  grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540 z  późn. zm.).
 5. Konkurs „Monday inspiration” odbywał się będzie zgodnie z  niniejszym Regulaminem, zwanym dalej „Regulaminem”.

II. Warunki uczestnictwa w  Konkursie

 1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby (dalej: „Uczestnik” lub „Uczestnicy”) spełniające następujące warunki:
  • posiadają na  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsce stałego pobytu lub zamieszkania;
  • są pełnoletnie i  posiadają pełną zdolność do  czynności prawnych; Osoby posiadające ograniczoną zdolność do  czynności prawnych mogą brać udział w  Konkursie jedynie za  zgodą ich przedstawiciela ustawowego.
  • posiadają indywidualne konto na  portalu Facebook o  dostępności „publiczne”;
  • wyrażą zgodę na  przetwarzanie ich danych osobowych dla celów związanych z  udziałem w  Konkursie
 2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, w  tym zatrudnieni na  podstawie umów cywilnoprawnych, Organizatora oraz innych ewentualnych podmiotów biorących bezpośredni udział w  przygotowaniu i  prowadzeniu Konkursu, a  także członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, osoby pozostające w  stosunku przysposobienia, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, krewnych i  powinowatych.
 3. Przed przystąpieniem do  Konkursu Uczestnik powinien zapoznać się z  Regulaminem.

III. Zasady udziału w  Konkursie

 1. Konkurs rozpoczyna się dnia 15.07.2019 r. od  godziny publikacji Postu konkursowego i  kończy się dnia 22.07.2019. r. z chwilą opublikowania następnego postu z serii Monday Inspiration.
 2. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik musi podać w komentarzu do Postu konkursowego nazwę koloru z kolekcji Santorini, który jego zdaniem najlepiej pasuje do zaproponowanego w poście zestawienia kolorystycznego i uzasadnić ten wybór.

IV. Nagroda w  Konkursie

 1. O przyznaniu Nagrody zdecyduje Jury wyznaczone przez Organizatora.
 2. Nagrody zostaną przyznane pięciu Uczestnikom (dalej: „Zwycięzcy”)
 3. Wyłaniając Zwycięzców Jury będzie brało pod  uwagę następujące kryteria:
  • Spełnienie wymogów konkursu, w  tym odpowiedź na  pytanie konkursowe,
  • kreatywne i  oryginalne podejście do  tematyki Konkursu.
 4. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez Jury wyłącznie spośród osób spełniających warunki określone w  niniejszym Regulaminie.
 5. Nagrodą w  Konkursie dla każdego Zwycięzcy będzie dowolnie wybrany lakier hybrydowy z kolekcji Santorini o pojemności 7 ml o wartości 34 zł brutto.
 6. Jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną Nagrodę.
 7. Uczestnik nie może żądać zamiany nagrody na  ekwiwalent pieniężny ani na  żadną inną formę rekompensaty, nie może przenieść prawa do  nagrody na  osobę trzecią.
 8. Uczestnik może zrzec się prawa do  Nagrody.
 9. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w  dniu 31.07.2019 r. w  komentarzu w  poście konkursowym na  oficjalnym profilu Organizatora na  portalu Facebook. Zwycięzcy zostaną „otagowani” (oznaczony) w  treści posta (wpisu) (nazwa użytkownika z  serwisu Facebook).
 10. Warunkiem otrzymania Nagrody przez Zwycięzcę Konkursu jest przesłane do  dnia 14.08.2019 w  prywatnej wiadomości wysłanej do  Organizatora za  pośrednictwem portalu Facebook następujących danych: imię, nazwisko, adres do  wysyłki Nagrody, numer kontaktowy oraz zgody na  przetwarzanie w/w danych osobowych w  celu realizacji Konkursu, w  tym wysyłki Nagrody. Każdorazowo w  przypadku niewysłania wiadomości zwrotnej do  godz. 23:59 dnia 14.08.2019 r. wysłania wiadomości zawierającej niepoprawne lub niepełne dane identyfikacyjne Zwycięzcy lub wysłania wiadomości niezawierającej zgody na  przetwarzanie danych osobowych w  celu realizacji Konkursu (wzór zgody stanowi Załącznik nr 1 do  Regulaminu), ten konkretny Zwycięzca traci prawo do  Nagrody.
 11. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia z  udziału w  Konkursie Uczestników, naruszających niniejszy Regulamin, a  także Uczestników którzy prowadzą działania sprzeczne z  prawem lub z  dobrymi obyczajami, a  w szczególności gdy w  poście, o  którym mowa w  pkt III powyżej zamieszczają komentarze (opisy) zawierające treści powszechnie uznawane za  obraźliwe, naruszające bądź sugerujące naruszenie prawa, moralności lub dobrych obyczajów, godności lub praw osób trzecich, w  tym w  szczególności zawierające elementy związane z  przemocą, dyskryminacją, nagością, narkotykami, alkoholem lub tytoniem, godzące w  odczucia religijne, jak  również fotografie o  charakterze komercyjnym (reklama), a  ponadto fotografie, które w  inny sposób naruszają obowiązujące przepisy prawa lub niniejszy Regulamin.

V. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu oraz przekazania Nagród, Uczestnicy winni zgłaszać drogą mailową na  adres konkurs@indigo-nails.com lub drogą pocztową na  adres siedziby Organizatora podany w  pkt I ust. 1 Regulaminu, z  dopiskiem: "Monday Inspiration" przez cały czas trwania Konkursu, a  także po  jego zakończeniu, jednakże nie później niż: w  przypadku Uczestników Konkursu – 14 dni od  daty ogłoszenia Zwycięzców, a  w przypadku Zwycięzców – 14 dni od  daty otrzymania Nagrody.
 2. Reklamacja powinna zawierać następujące dane zgłaszającego reklamację: imię, nazwisko i  dokładny adres, jak  również dokładny opis i  powód reklamacji, a  także żądanie zgłaszającego reklamację.
 3. Reklamacje złożone po  terminie lub niezawierające informacji o  których mowa w  ust. 2 nie będą rozpatrywane. Za datę nadania reklamacji uznaje się datę stempla pocztowego na  przesyłce zawierającej reklamację.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie później niż w  ciągu 14 dni od  dnia ich otrzymania przez Organizatora.

VI. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu, w  tym Zwycięzców Konkursu, jest Organizator.
 2. Dane osobowe zbierane w  związku z  Konkursem przetwarzane będą w  celu realizacji Konkursu. Dane przetwarzane są na  podstawie zgody Uczestników.
 3. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane podmiotom wspierającym Organizatora przy  realizacji Konkursu, w  tym w  szczególności agencjom marketingowym, firmom kurierskim, Poczcie Polskiej.
 4. W związku z  przetwarzaniem przez Organizatora danych osobowych, Uczestnikom przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo dostępu do  danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania
  • prawo do  przenoszenia dostarczonych danych osobowych do  innego administratora.
  • prawo do  cofnięcia zgody na  przetwarzanie danych;
 5. Uczestnikom przysługuje również prawo wniesienia skargi do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie danych osobowych realizacji Konkursu, jest dobrowolne. Podanie tych danych jest jednak warunkiem koniecznym do  możliwości realizacji Konkursu przez Organizatora, w  tym w  szczególności przekazania Zwycięzcom Nagród. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości otrzymania Nagrody od  Organizatora.
 7. Dane będą przechowywane do  czasu kiedy można zgłaszać reklamację, a  w przypadku zgłoszenia reklamacji – do  czasu rozpatrzenia reklamacji.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Konkursu na  www.indigo-nails.com
 2. Wszelkie spory związane z  interpretacją Regulaminu oraz z  realizacją praw i  obowiązków związanych z  Konkursem rozstrzygane będą w  drodze postępowania reklamacyjnego opisanego w  pkt V powyżej, a  w przypadku braku rozstrzygnięcia przez właściwy sąd powszechny.
 3. Regulamin wchodzi w  życie w  dniu rozpoczęcia Konkursu.
 4. Organizator może w  każdym czasie zmienić Regulamin udziału w  Konkursie, o  czym poinformuje Uczestników na  swoim oficjalnym profilu na  portalu Facebook.
 5. Organizator ma prawo do  odwołania Konkursu bez podania przyczyny.
 6. Organizator zobowiązuje się, że w  przypadku zmian w  Regulaminie, zmiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników, oraz nie będą pogarszać warunków Konkursu.
 7. Regulamin w  wersji zmienionej obowiązuje od  momentu opublikowania.
 8. Poprzez zgłoszenie do  Konkursu Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z  Regulaminem, rozumie jego postanowienia i  akceptuje wszystkie zasady konkursu zawarte w  Regulaminie.
 9. W przypadku zaistnienia obowiązku, o  którym mowa w  art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o  podatku dochodowym od  osób fizycznych z  dnia 26 lipca 1991 roku, Organizator przed wydaniem Nagrody obliczy, pobierze i  odprowadzi do  właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy.

Załącznik nr 1

Wzór zgody
Ja, ……………………………., niniejszym wyrażam zgodę na  przetwarzanie moich danych osobowych tj. imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer kontaktowy przez FUNDACJĘ INDIGO NAILS siedzibą w  Łodzi w  celu realizacji Konkursu „Monday Inspiration” w tym otrzymania nagrody.