pl
|
en
   
|
|
£
logo indigo nails - pl

Regulamin konkursu "Live z Natalią Siwiec"

Regulamin konkursu "Live z Natalią Siwiec"

I. Informacje ogólne

 1. Organizatorem Konkursu oraz Fundatorem Nagród w  Konkursie pod  nazwą „Live z Natalią Siwiec” (dalej „Konkurs”) jest: Fundacja INDIGO NAILS z siedzibą w Łodzi przy ul. Senatorskiej 14/16, 93-192 Łódź, wpisana do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000668809, NIP: 7292715719. (dalej „Organizator” lub „Fundator”). 
 2. Udział w  Konkursie wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu.
 3. Informacja o konkursie zostanie opublikowana w postaci posta konkursowego na profilu Instagram Indigo Nails.
 4. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od  przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w  ustawie z  dnia 19 listopada 2009 r. o  grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540 z  późn. zm.).
 5. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z  niniejszym Regulaminem (dalej „Regulamin”).

II. Warunki uczestnictwa w  Konkursie

 1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne (dalej: „Uczestnik” lub „Uczestnicy”) spełniające następujące warunki:
 • posiadają pełną zdolność do czynności prawnej;
 • zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • posiadają konto na portalu Instagram
 1. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, w  tym zatrudnieni na  podstawie umów cywilnoprawnych, Organizatora oraz innych ewentualnych podmiotów biorących bezpośredni udział w  przygotowaniu i  prowadzeniu Konkursu, a  także członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, osoby pozostające w  stosunku przysposobienia, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, krewnych i  powinowatych.
 2. Przed przystąpieniem do  Konkursu Uczestnik powinien zapoznać się z  Regulaminem.

III. Zasady udziału w  Konkursie

 1. Konkurs rozpoczyna się dnia 25 czerwca 2019 r. i  kończy się dnia 26 czerwca 2019 r. o  godz. 18:00 czasu polskiego.
 2. Aby wziąć udział w  Konkursie Uczestnik powinien: 
 • Zadać pod postem konkursowym na profilu @indigonails kreatywne pytanie do Natalii Siwiec
 1. Najciekawsze, najbardziej kreatywne pytania zostaną nagrodzone nagrodą do wyboru: torbą z kolekcji We Are The Colors, Argan Oil Bling Bling lub Foot Loverem.
 2. Każdy Uczestnik może wziąć udział w  Konkursie dowolną liczbę razy.

IV. Nagroda w  Konkursie

 1. O przyznaniu Nagrody zdecyduje Jury, w liczbie 3 osób.
 2. Nagroda zostanie przyznana 10 uczestnikom (dalej: Zwycięzcy) i zostaną oni ogłoszeni podczas transmisji live 26.06. od godziny 20.00 na profilu @indigonails.
 3. Wyłaniając Zwycięzców Jury będzie brało pod  uwagę następujące kryteria:
 • kreatywność Uczestnika,
 • spełnienie warunków zadania (zadanie kreatywnego pytania Natalii Siwiec).
 1. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony przez Jury wyłącznie spośród osób spełniających warunki określone w  niniejszym Regulaminie.
 2. Nagrodą w  Konkursie są produkty Indigo do wyboru: We Are The Colors, Argan Oil Bling Bling lub Foot Loverem
 3. Wartość nagrody to od 25 zł brutto do 75 zł brutto.
 4. Jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną Nagrodę.
 5. Uczestnik nie może żądać zamiany nagrody na  ekwiwalent pieniężny, ani na  żadną inną formę rekompensaty, nie może przenieść prawa do  nagrody na  osobę trzecią.
 6. Uczestnik może zrzec się prawa do  Nagrody.
 7. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 26.06.2019 roku na profilu @indigonails na Instagramie podczas trwającej od godziny 20.00 transmisji live.
 8. Warunkiem otrzymania Nagrody przez Zwycięzcę Konkursu jest przesłane do dnia 02 lipca 2019 r. w wiadomości prywatnej przez portal Instagram do profilu @indigonails, z danymi niezbędnymi do wydania Nagrody, a mianowicie:
 • imię, nazwisko, numer kontaktowy, adres
 • zgodę na przetwarzanie danych w celu otrzymania i realizacji Nagrody.

W przypadku niewysłania wiadomości zwrotnej do godz. 23:59 dnia 02 lipca 2019 r. zawierającej niepoprawne lub niepełne dane identyfikacyjne Zwycięzcy bądź niezawierającej zgody na przetwarzanie danych, Zwycięzca ten traci prawo do  Nagrody.

 1. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia z  udziału w  Konkursie Uczestników naruszających niniejszy Regulamin, a  także Uczestników, którzy prowadzą działania sprzeczne z  prawem lub z  dobrymi obyczajami, a  w szczególności, gdy odpowiedź, o której mowa w punkcie III powyżej, zawiera treści powszechnie uznawane za  obraźliwe, naruszające bądź́ sugerujące naruszenie prawa, moralności lub dobrych obyczajów, godności lub praw osób trzecich, w  tym w  szczególności zawierające elementy związane z  przemocą̨, dyskryminacją, nagością̨, narkotykami, alkoholem lub tytoniem, godzące w  odczucia religijne, jak  również̇ odpowiedzi o  charakterze komercyjnym (reklama), a  ponadto opisy, które w  inny sposób naruszają̨ obowiązujące przepisy prawa lub Regulamin.

V. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu oraz przekazania nagród, Uczestnicy winni zgłaszać drogą mailową na  adres karolina.wawrzak@indigo-nails.com lub pocztą na adres siedziby Organizatora podany w  punkcie I Regulaminu, z  dopiskiem: " Live z Natalią Siwiec - reklamacja", a także po zakończeniu Konkursu nie później jednak niż: w  przypadku Uczestników Konkursu - 7 dni od  daty ogłoszenia wyników Konkursu; w  przypadku Zwycięzców – 7 dni od  daty otrzymania Nagrody.
 2. Reklamacja powinna zawierać następujące dane zgłaszającego reklamację: imię, nazwisko i  dokładny adres, jak  również dokładny opis i  powód reklamacji, a  także żądanie zgłaszającego reklamację.
 3. Reklamacje złożone po  terminie lub niezawierające informacji o  których mowa w  ust. 2 nie będą rozpatrywane. Za datę nadania reklamacji uznaje się datę stempla pocztowego na  przesyłce zawierającej reklamację.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie jednakże nie później niż w  ciągu 14 dni od  dnia ich otrzymania przez Organizatora.

VI. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.
 2. Dane osobowe zbierane w związku z Konkursem przetwarzane będą w celu realizacji Konkursu, wydania przyznanej Nagrody oraz w celach marketingowych. Dane przetwarzane są na podstawie zgody Uczestników (art. 6 ust. 1 pkt a RODO).
 3. Dane osobowe Uczestników mogą być ujawniane podmiotom wspierającym Organizatora przy realizacji Konkursu, w tym w szczególności agencjom marketingowym, firmom kurierskim, Poczcie Polskiej.
 4. W związku z przetwarzaniem przez Organizatora danych osobowych, Uczestnikom przysługują następujące uprawnienia:
 • prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 • prawo do przenoszenia dostarczonych danych osobowych do innego administratora.
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych;
 1. Uczestnikom przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez okres w którym możliwe będzie zgłaszania reklamacji, a w przypadku reklamacji – przez czas niezbędny do rozpatrzenia reklamacji.
 3. Podanie danych osobowych realizacji Konkursu, jest dobrowolne. Podanie tych danych jest jednak warunkiem koniecznym do możliwości realizacji Konkursu przez Organizatora, w tym w szczególności przekazania Zwycięzcom Nagród. Konsekwencją nie podania danych osobowych jest brak możliwości otrzymania Nagrody od Organizatora.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Konkursu na  stronie internetowej www.indigo-nails.com
 2. Wszelkie spory związane z  interpretacją Regulaminu oraz z  realizacją praw i  obowiązków związanych z  Konkursem rozstrzygane będą w  drodze postępowania reklamacyjnego opisanego w  punkcie V powyżej, a  w przypadku braku rozstrzygnięcia przez właściwy sąd powszechny.
 3. Regulamin wchodzi w  życie w  dniu rozpoczęcia Konkursu.
 4. Organizator może w  każdym czasie zmienić Regulamin udziału w  Konkursie, o  czym poinformuje Uczestników na  swoim oficjalnym profilu na  portalu Instagram. W  przypadku zmian w  Regulaminie, zmiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników, oraz nie będą pogarszać warunków Konkursu.
 5. Regulamin w  wersji zmienionej obowiązuje od  momentu opublikowania.
 6. Poprzez zgłoszenie do  Konkursu Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z  Regulaminem, rozumie jego postanowienia i  akceptuje wszystkie zasady konkursu zawarte w  Regulaminie.

Załącznik nr 1:

- „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację INDIGO NAILS z siedzibą w Łodzi w celu wydania Nagrody w Konkursie pod nazwą „Live z Natalią Siwiec”.