pl
|
en
   
|
|
£
logo indigo nails - pl

Regulamin Konkursu "Lipstick Collection" Instagram

Regulamin Konkursu „Lipstick Collection.”

 • 1. Informacje ogólne
 1. Organizatorem Konkursu oraz Fundatorem Nagród w Konkursie pod nazwą „Lipstick Collection”dalej „Konkurs”) jest: Indigo Nails spółka z ograniczoną spółka komandytowa z siedzibą w Łodzi (90 – 752) przy ul. Generała Żeligowskiego 3/5, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000684415, posiadająca REGON 101805889 oraz NIP 7272792881 (dalej „Organizator” lub „Fundator”).
 2. Udział w Konkursie wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu.
 3. Konkurs będzie przeprowadzony na oficjalnym profilu https://www.instagram.com/indigonails/ na portalu społecznościowym Instagram za pośrednictwem Postu konkursowego (dalej: „Post konkursowy”).
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540 z późn. zm.).
 5. Konkurs „Lipstick Collection” odbywał się będzie zgodnie z niniejszym Regulaminem, zwanym dalej „Regulaminem”.
 • 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie
 1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby (dalej: „Uczestnik” lub „Uczestnicy”) spełniające następujące warunki:
 • posiadają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsce stałego pobytu lub zamieszkania;
 • są pełnoletnie i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych; Osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą brać udział w Konkursie jedynie za zgodą ich przedstawiciela ustawowego.
 • posiadają indywidualne konto na portalu Instagram o dostępności „publiczne”;
 • przysługują im prawa autorskie majątkowe do fotografii, o których mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu poniżej spełniają pozostałe warunki określone w Regulaminie;
 • wyrażą zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla celów związanych z udziałem w Konkursie
 1. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, w tym zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych, Organizatora oraz innych ewentualnych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, krewnych i powinowatych.
 2. Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem.
 • 3. Zasady udziału w Konkursie
 1. Konkurs rozpoczyna się dnia 18 lutego od godziny 21:00 od publikacji Postu konkursowego i kończy się dnia 4 marca 2019 r. o godz. 23:59 czasu polskiego
 2. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik musi wykonać zdjęcie inspirowane jedną z nazw kolorów kolekcji Lipstick oraz opublikować zdjęcie na swoim profilu na portalu Instagram. Uczestnik musi oznaczyć @indigonails oraz napisać #IndigoLipstick.
 3. Z chwilą umieszczenia przez Uczestnika fotografii zgodnie z ust. 2 powyżej, Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnie niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i 2 (dwu) letniej licencji do korzystania z autorskich praw majątkowych do zamieszczonej fotografii na następujących polach eksploatacji: utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym lub audialnym, zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, wyświetlanie, wystawianie i każde inne publiczne udostępnianie w sposób, aby określony adresat lub też każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, wprowadzanie do obrotu w kraju i za granicą, użyczenie lub najem egzemplarzy, rozpowszechnianie, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie oraz nadawanie, modyfikowanie, wykorzystanie na stronach internetowych oraz utworach multimedialnych, wykonywanie praw zależnych oraz zezwalanie na ich wykonywanie, a także, w zakresie udzielonej licencji, upoważnia Organizatora do udzielania dalszych licencji (sublicencji).
 • 4. Nagroda w Konkursie
 1. O przyznaniu Nagrody zdecyduje Jury wyznaczone przez Organizatora.
 2. Nagrody zostaną przyznane 5 (pięciu) Uczestnikom (dalej: „Zwycięzcy”)
 3. Wyłaniając Zwycięzców Jury będzie brało pod uwagę następujące kryteria:
 • jakość fotografii,
 • kreatywne i oryginalne podejście do tematyki Konkursu.
 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez Jury wyłącznie spośród osób spełniających warunki określone w niniejszym Regulaminie.
 2. Nagrodą w Konkursie dla każdego Zwycięzcy będą dwa wybrane lakiery z kolekcji Lipstick.
 3. Jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną Nagrodę.
 4. Uczestnik nie może żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę rekompensaty, nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią.
 5. Uczestnik może zrzec się prawa do Nagrody.
 6. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w komentarzu w poście konkursowym na oficjalnym profilu marki Organizatora na portalu Instagram. Zwycięzcy zostaną „otagowani” (oznaczony) w treści posta (wpisu) (nazwa użytkownika z serwisu Instagram).
 7. Warunkiem otrzymania Nagrody przez Zwycięzcę Konkursu jest przesłanie danych osobowych w prywatnej wiadomości wysłanej do Organizatora za pośrednictwem portalu Instagram następujących danych: imię, nazwisko, adres do wysyłki Nagrody, numer kontaktowy oraz zgody na przetwarzanie w/w danych osobowych w celu realizacji Konkursu, w tym wysyłki Nagrody. Każdorazowo w przypadku niewysłania wiadomości zwrotnej do godz. 23:59 dnia 10 marca 2019. r., wysłania wiadomości zawierającej niepoprawne lub niepełne dane identyfikacyjne Zwycięzcy lub wysłania wiadomości niezawierającej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Konkursu (wzór zgody stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu), ten konkretny Zwycięzca traci prawo do Nagrody.
 8. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, naruszających niniejszy Regulamin, a także Uczestników którzy prowadzą działania sprzeczne z prawem lub z dobrymi obyczajami, a w szczególności gdy w poście, o którym mowa w § 3 ust. 2 powyżej zamieszczają komentarze (opisy) zawierające treści powszechnie uznawane za obraźliwe, naruszające bądź sugerujące naruszenie prawa, moralności lub dobrych obyczajów, godności lub praw osób trzecich, w tym w szczególności zawierające elementy związane z przemocą, dyskryminacją, nagością, narkotykami, alkoholem lub tytoniem, godzące w odczucia religijne, jak również fotografie o charakterze komercyjnym (reklama), a ponadto fotografie, które w inny sposób naruszają obowiązujące przepisy prawa lub niniejszy Regulamin.
 • 5. Reklamacje
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu oraz przekazania Nagród, Uczestnicy winni zgłaszać drogą mailową na adres agnieszka.kuzniak@indigo-nails.com lub drogą pocztową na adres siedziby Organizatora podany w § 1 ust. 1 Regulaminu, z dopiskiem: "Lipstick Collection” przez cały czas trwania Konkursu, a także po jego zakończeniu, jednakże nie później niż: w przypadku Uczestników Konkursu – 14 dni od daty ogłoszenia Zwycięzców, a w przypadku Zwycięzców – 14 dni od daty otrzymania Nagrody.
 2. Reklamacja powinna zawierać następujące dane zgłaszającego reklamację: imię, nazwisko i dokładny adres, jak również dokładny opis i powód reklamacji, a także żądanie zgłaszającego reklamację.
 3. Reklamacje złożone po terminie lub niezawierające informacji o których mowa w ust. 2 nie będą rozpatrywane. Za datę nadania reklamacji uznaje się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 • 6. Ochrona danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu, w tym Zwycięzców Konkursu, jest Organizator.
 2. Dane osobowe zbierane w związku z Konkursem przetwarzane będą w celu realizacji Konkursu. Dane przetwarzane są na podstawie zgody Uczestników.
 3. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane podmiotom wspierającym Organizatora przy realizacji Konkursu, w tym w szczególności agencjom marketingowym, firmom kurierskim, Poczcie Polskiej.
 4. W związku z przetwarzaniem przez Organizatora danych osobowych, Uczestnikom przysługują następujące uprawnienia:
 5. prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania
  2. prawo do przenoszenia dostarczonych danych osobowych do innego administratora.
  3. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych;
 6. Uczestnikom przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych realizacji Konkursu, jest dobrowolne. Podanie tych danych jest jednak warunkiem koniecznym do możliwości realizacji Konkursu przez Organizatora, w tym w szczególności przekazania Zwycięzcom Nagród. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości otrzymania Nagrody od Organizatora.
 • 7. Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Konkursu na https://www.indigo-nails.com/pl,regulaminy-i-formularze.html
 2. Wszelkie spory związane z interpretacją Regulaminu oraz z realizacją praw i obowiązków związanych z Konkursem rozstrzygane będą w drodze postępowania reklamacyjnego opisanego w § 5 powyżej, a w przypadku braku rozstrzygnięcia przez właściwy sąd powszechny.
 3. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.
 4. Organizator może w każdym czasie zmienić Regulamin udziału w Konkursie, o czym poinformuje Uczestników na swoim oficjalnym profilu na portalu Instagram.
 5. Organizator ma prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyny.
 6. Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zmiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników, oraz nie będą pogarszać warunków Konkursu.
 7. Regulamin w wersji zmienionej obowiązuje od momentu opublikowania.
 8. Poprzez zgłoszenie do Konkursu Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem, rozumie jego postanowienia i akceptuje wszystkie zasady konkursu zawarte w Regulaminie.
 9. W przypadku zaistnienia obowiązku, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (tj. Dz.U.2016.2032 z dnia 2016.12.15), Organizator przed wydaniem Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy.

Załącznik nr 1
Wzór zgody
Ja, ……………………………., niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych tj. imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer kontaktowy przez INDIGO NAILS sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Łodzi w celu realizacji Konkursu „Lipstick Collection”, w tym otrzymania nagrody”.