pl
|
en
   
|
|
£
logo indigo nails - pl

Regulamin konkursu "IEF na Beauty Forum"

I. Informacje ogólne

 1. Organizatorem Konkursu oraz Fundatorem Nagród w  Konkursie pod  nazwą „IEF na Beauty Forum” (dalej „Konkurs”) jest: Indigo Nails spółka z  ograniczoną spółka komandytowa z  siedzibą w  Łodzi (90 – 752) przy  ul. Generała Żeligowskiego 3/5, zarejestrowana w  rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod  numerem KRS: 0000684415, posiadająca REGON 101805889 oraz NIP 7272792881 (dalej „Organizator” lub „Fundator”).
 2. Udział w  Konkursie wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu.
 3. Konkurs będzie przeprowadzony na  oficjalnym profilu Organizatora tj. Indigo Nails na  portalu społecznościowym Facebook (https://www.facebook.com/indigonails/) za  pośrednictwem Postu konkursowego (dalej: „Post konkursowy”).
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od  przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w  ustawie z  dnia 19 listopada 2009 r. o  grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540 z  późn. zm.).
 5. Konkurs „IEF na Beauty Forum” odbywać się będzie zgodnie z  niniejszym Regulaminem, zwanym dalej „Regulaminem”.

II. Warunki uczestnictwa w  Konkursie

 1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne (dalej: „Uczestnik” lub „Uczestnicy”) spełniające następujące warunki:
  - posiadają na  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsce stałego pobytu lub zamieszkania;
  - są pełnoletnie i  posiadają pełną zdolność do  czynności prawnych; Osoby posiadające ograniczoną zdolność do  czynności prawnych mogą brać udział w  Konkursie jedynie za  zgodą ich przedstawiciela ustawowego;
  - posiadają prywatne konto (przynależne do  osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej) na  portalu Facebook o  dostępności publicznej;
  - spełniają pozostałe warunki określone w  Regulaminie;
  - wyraziły zgodę na  przetwarzanie ich danych osobowych dla celów związanych z  udziałem w  Konkursie; uważa się, że przez opublikowanie komentarza pod Postem konkursowym Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych w zakresie niezbędnym do wzięcia udziału w Konkursie.
 2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, w  tym zatrudnieni na  podstawie umów cywilnoprawnych, Organizatora oraz innych ewentualnych podmiotów biorących bezpośredni udział w  przygotowaniu i  prowadzeniu Konkursu, a  także członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, osoby pozostające w  stosunku przysposobienia, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, krewnych i  powinowatych.
 3. Przed przystąpieniem do  Konkursu Uczestnik powinien zapoznać się z  Regulaminem.

III. Zasady udziału w  Konkursie

 1. Konkurs rozpoczyna się dnia 4 marca 2019 r. od  godziny publikacji Postu konkursowego, która planowana jest na  godzinę 18:00 i  kończy się dnia 6 marca 2019 r. o  godz. 23:59 czasu polskiego.
 2. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik musi zrobić zdjęcie pokazujące stylizację paznokci w kolorach Indigo i opublikować zdjęcie pod Postem konkursowym.
 3. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko raz. W przypadku opublikowania przez Uczestnika większej liczby postów konkursowych zgodnie z ust. 2 niniejszego paragrafu, wiążący będzie wcześniej opublikowany post.

IV. Nagroda w  Konkursie

 1. O przyznaniu Nagrody zdecyduje Juror wyznaczony przez Organizatora.
 2. Nagrody zostaną przyznane 10 (dziesięciu) Uczestnikom (dalej: Zwycięzcy)
 3. Wyłaniając Zwycięzców Juror będzie brał pod  uwagę następujące warunki:
  - Kreatywność
  - Oryginalność
 4. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez Jurora wyłącznie spośród osób spełniających warunki określone w  niniejszym Regulaminie.
 5. Nagrodami w  Konkursie jest pięć podwójnych zaproszeń na IV edycję Indigo Expert Forum na targach Beauty Forum w Warszawie.
 6. Nagrody zostaną rozdysponowane pomiędzy 10 Uczestników najlepiej ocenionych przez Jurora.
 7. Wartość pojedynczej Nagrody wynosi 90 złotych.
 8. Jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną Nagrodę.
 9. Uczestnik nie może żądać zamiany nagrody na  ekwiwalent pieniężny, ani na  żadną inną formę rekompensaty, nie może przenieść prawa do  nagrody na  osobę trzecią.
 10. Uczestnik może zrzec się prawa do  Nagrody.
 11. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w  dniu 6 marca do  godz. 12:00 w  komentarzu pod Postem konkursowym na  oficjalnym profilu Organizatora na  portalu Facebook. Zwycięzca zostanie „otagowany” (oznaczony) w  treści komentarza (nick) pod Postem Konkursowym.
 12. Warunkiem otrzymania Nagrody przez Zwycięzcę Konkursu jest przesłanie do  dnia 8 marca 2019 r. w  prywatnej wiadomości wysłanej do  Organizatora za  pośrednictwem portalu Facebook następujących danych: imię, nazwisko, numer kontaktowy wraz ze zgodą na przetwarzanie danych w celu otrzymania i realizacji Nagrody (wzór zgody na przetwarzanie danych stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu). W  przypadku niewysłania wiadomości zwrotnej do  godz. 23:59 dnia 8 marca 2019 r. lub wysłania wiadomości zawierającej niepoprawne lub niepełne dane identyfikacyjne Zwycięzcy bądź niezawierającej zgody na przetwarzanie danych, Zwycięzca ten traci prawo do  Nagrody.
 13. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia z  udziału w  Konkursie Uczestników, naruszających niniejszy Regulamin, a  także Uczestników, którzy prowadzą działania sprzeczne z  prawem lub z  dobrymi obyczajami, a  w szczególności gdy w  poście, o którym mowa w punkcie III powyżej zamieszczają̨ komentarze (opisy) zawierające treści powszechnie uznawane za  obraźliwe, naruszające bądź́ sugerujące naruszenie prawa, moralności lub dobrych obyczajów, godności lub praw osób trzecich, w  tym w  szczególności zawierające elementy związane z  przemocą̨, dyskryminacją, nagością̨, narkotykami, alkoholem lub tytoniem, godzące w  odczucia religijne, jak  również̇ fotografie o  charakterze komercyjnym (reklama), a  ponadto fotografie, które w  inny sposób naruszają̨ obowiązujące przepisy prawa lub niniejszy Regulamin.

V. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu oraz przekazania nagród, Uczestnicy winni zgłaszać drogą mailową na  adres mariusz.jaron@indigo-nails.com lub drogą pocztową na  adres siedziby Organizatora podany w  punkcie I Regulaminu, z  dopiskiem: „IEF na Beauty Forum - reklamacja", a także po jego zakończeniu nie później jednak niż: w  przypadku Uczestników Konkursu - 7 dni od  daty ogłoszenia wyników Konkursu; w  przypadku Zwycięzców – 7 dni od  daty otrzymania Nagrody tj. biletu wstępu na Indigo Expert Forum.
 2. Reklamacja powinna zawierać następujące dane zgłaszającego reklamację: imię, nazwisko i  dokładny adres, jak  również dokładny opis i  powód reklamacji, a  także żądanie zgłaszającego reklamację.
 3. Reklamacje złożone po  terminie lub niezawierające informacji o  których mowa w  ust. 2 nie będą rozpatrywane. Za datę nadania reklamacji uznaje się datę stempla pocztowego na  przesyłce zawierającej reklamację.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie jednakże nie później niż w  ciągu 14 dni od  dnia ich otrzymania przez Organizatora.

VI. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.
 2. Dane osobowe zbierane w związku z Konkursem przetwarzane będą w celu realizacji Konkursu, w tym otrzymania i realizacji Nagrody przez Zwycięzców. Dane przetwarzane są na podstawie zgody Uczestników.
 3. Dane osobowe Uczestników mogą być ujawniane podmiotom wspierającym Organizatora przy realizacji Konkursu, w tym w szczególności agencjom marketingowym, firmom kurierskim, Poczcie Polskiej.
 4. W związku z przetwarzaniem przez Organizatora danych osobowych, Uczestnikom przysługują następujące uprawnienia:
  a) prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
  b) prawo do przenoszenia dostarczonych danych osobowych do innego administratora.
  c) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.
 5. Uczestnikom przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez okres w którym możliwe będzie zgłaszania reklamacji, a w przypadku reklamacji – przez czas niezbędny do rozpatrzenia reklamacji.
 7. Podanie danych osobowych realizacji Konkursu, jest dobrowolne. Podanie tych danych jest jednak warunkiem koniecznym do możliwości realizacji Konkursu przez Organizatora, w tym w szczególności przekazania Zwycięzcom Nagród. Konsekwencją nie podania danych osobowych jest brak możliwości otrzymania Nagrody od Organizatora.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Konkursu na  stronie internetowej www.indigo-nails.com
 2. Wszelkie spory związane z  interpretacją Regulaminu oraz z  realizacją praw i  obowiązków związanych z  Konkursem rozstrzygane będą w  drodze postępowania reklamacyjnego opisanego w  punkcie V powyżej, a  w przypadku braku rozstrzygnięcia przez właściwy sąd powszechny.
 3. Regulamin wchodzi w  życie w  dniu rozpoczęcia Konkursu.
 4. Organizator może w  każdym czasie zmienić Regulamin udziału w  Konkursie, o  czym poinformuje Uczestników na  swoim oficjalnym profilu na  portalu Facebook.
 5. Organizator ma prawo do  odwołania Konkursu bez podania przyczyny.
 6. Organizator zobowiązuje się, że w  przypadku zmian w  Regulaminie, zmiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników, oraz nie będą pogarszać warunków Konkursu.
 7. Regulamin w  wersji zmienionej obowiązuje od  momentu opublikowania.
 8. Poprzez zgłoszenie do  Konkursu Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z  Regulaminem, rozumie jego postanowienia i  akceptuje wszystkie zasady konkursu zawarte w  Regulaminie.
 9. W przypadku zaistnienia obowiązku, o  którym mowa w  art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o  podatku dochodowym od  osób fizycznych z  dnia 26 lipca 1991 roku (tj. Dz.U.2016.2032 z  dnia 2016.12.15), Organizator przed wydaniem Nagrody obliczy, pobierze i  odprowadzi do  właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy.

Załącznik nr 1:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez INDIGO NAILS sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Łodzi przy ul. Żeligowskiego 3/5, 90-752 Łódź, na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji Konkursu „IEF na Beauty Forum”, w tym otrzymania i realizacji Nagrody.”