pl
|
en
   
|
|
£
logo indigo nails - pl

Regulamin konkursu - Frey Wille X INDIGO

§1. Informacje ogólne

1. Organizatorem Konkursu oraz Fundatorem Nagród w Konkursie pod nazwą „Frey Wille X INDIGO (dalej „Konkurs”) jest: Indigo Nails spółka z ograniczoną spółka komandytowa z siedzibą w Łodzi (90 – 752) przy ul. Generała Żeligowskiego 3/5, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000684415, posiadająca REGON 101805889 oraz NIP 7272792881 (dalej „Organizator” lub „Fundator”). Udział w Konkursie wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu.
2. Konkurs będzie przeprowadzony na oficjalnym profilu Organizatora tj. Indigo Nails na portalu społecznościowym Instagram (@indigonails)
3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540 z późn. zm.).
4. Konkurs „Frey Wille X INDIGO” odbywać się będzie zgodnie z niniejszym Regulaminem, zwanym dalej „Regulaminem”.

§2. Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne (dalej: „Uczestnik” lub „Uczestnicy”) spełniające następujące warunki:
1) posiadają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsce stałego pobytu lub zamieszkania;
2) są pełnoletnie i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych; Osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą brać udział w Konkursie jedynie za zgodą ich przedstawiciela ustawowego.
3) posiadają prywatne konto (przynależne do osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej) na portalu Instagram o dostępności publicznej;
4) spełniają pozostałe warunki określone w Regulaminie;
5) wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla celów związanych z udziałem w Konkursie;
2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, w tym zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych, Organizatora ani Współfundatora oraz innych ewentualnych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, krewnych i powinowatych.
3. Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem.

§3. Zasady udziału w Konkursie

1. Konkurs rozpoczyna się dnia 30 maja 2018 r. od godziny publikacji Postu konkursowego, która planowana jest na godzinę 16:00 i kończy się dnia 15 czerwca 2018 r. o godz. 23:59 czasu polskiego.
2. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik musi zrobić zdjęcie stylizacji manicure inspirowaną bransoletką firmy Frey Wille i opublikować zdjęcie na swoim profilu na portalu społecznościowym Instagram, w poście publicznym. Uczestnik zobowiązany jest dodać hasztag #FreyWillexIndigo oraz oznaczyć profil Indigo Nails na zdjęciu @indigonails.
3. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko raz. W przypadku opublikowania przez Uczestnika większej liczby postów konkursowych zgodnie z ust. 2 niniejszego paragrafu, wiążący będzie wcześniej opublikowany post.

§4. Nagroda w Konkursie

1. O przyznaniu Nagrody zdecyduje Juror wyznaczony przez Organizatora.
2. Nagrody zostaną przyznane 8 (ośmiu) Uczestnikom (dalej: Zwycięzcy)
3. Wyłaniając Zwycięzców Juror będzie brał pod uwagę następujące kryteria:
* spełnienie wymogów opisanych w 3 ust. 2 Regulaminu,
4. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez Jurora wyłącznie spośród osób spełniających warunki określone w niniejszym Regulaminie.
5. Nagrodami w Konkursie są:
* Nagrody I rzędu : bransoletki firmy Frey Wille
* Nagrody II rzędu: 5 zestawów każdy składający się z 5 kolorów hybrydowych lakierów: Bombastic Gel Polish, Freshmaker Gel Polish, Is It Pamela? Gel Polish, Say Yes Gel Polish, Wi-fi Wife Gel Polish.
6. Nagrody I rzędu zostaną rozdysponowane pomiędzy 3 Uczestników najlepiej ocenionych przez Jurora oraz nagrody II rzędu zostaną rozdysponowane pomiędzy 5 Uczestników wyróżnionych w konkursie
7. Wartość jednej bransoletki - nagrody I rzędu wynosi 3770 zł brutto
8. Wartość nagrody II rzędu wynosi 165zł
9. Jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną Nagrodę.
10. Uczestnik nie może żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę rekompensaty, nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią.
11. Uczestnik może zrzec się prawa do Nagrody.
12. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 18 czerwca do godz. 12:00 w komentarzu pod postem konkursowym na oficjalnym profilu Organizatora na portalu Instagram.
13. Zwycięzca zostanie „otagowany” (oznaczony) w treści komentarza (nick z serwisu Instagram).
14. Warunkiem otrzymania Nagrody przez Zwycięzcę Konkursu jest przesłane do dnia 20 czerwca 2018 r. w prywatnej wiadomości wysłanej do Organizatora za pośrednictwem portalu Instagram następujących danych: imię, nazwisko, numer kontaktowy, adres do wysyłki, adres mailowy. W przypadku niewysłania wiadomości zwrotnej do godz. 23:59 dnia 20 czerwca 2018 r. lub wysłania wiadomości zawierającej niepoprawne lub niepełne dane identyfikacyjne Zwycięzcy, Zwycięzca ten traci prawo do Nagrody.
15. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, naruszających niniejszy Regulamin, a także Uczestników, którzy prowadzą działania sprzeczne z prawem lub z dobrymi obyczajami, a w szczególności gdy w poście, o którym mowa w pkt 3 ust. 2 powyżej zamieszczają̨ komentarze (opisy) zawierające treści powszechnie uznawane za obraźliwe, naruszające bądź́ sugerujące naruszenie prawa, moralności lub dobrych obyczajów, godności lub praw osób trzecich, w tym w szczególności zawierające elementy związane z przemocą̨, dyskryminacją, nagością̨, narkotykami, alkoholem lub tytoniem, godzące w odczucia religijne, jak również̇ fotografie o charakterze komercyjnym (reklama), a ponadto fotografie, które w inny sposób naruszają̨ obowiązujące przepisy prawa lub niniejszy Regulamin.

§5. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu oraz przekazania nagród, Uczestnicy winni zgłaszać drogą mailową na adres magdalena.galon@indigo-nails.com lub drogą pocztową na adres siedziby Organizatora podany w pkt 1 ust. 1 Regulaminu, z dopiskiem: "Konkurs Frey Wille x Indigo - reklamacja" przez cały czas trwania konkursu jednakże nie później niż: w przypadku Uczestników Konkursu - 7 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu; w przypadku Zwycięzców – 7 dni od daty otrzymania Nagrody tj. zestawu lakierów
2. Reklamacja powinna zawierać następujące dane zgłaszającego reklamację: imię, nazwisko i dokładny adres, jak również dokładny opis i powód reklamacji, a także żądanie zgłaszającego reklamację.
3. Reklamacje złożone po terminie lub niezawierające informacji o których mowa w ust. 2 nie będą rozpatrywane. Za datę nadania reklamacji uznaje się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację.
4. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

§6. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
2. Dane zbierane będą od Zwycięzców w celu przyznania im Nagrody. Zwycięzcy przekazując swoje dane Organizatorowi w trybie przewidzianym w pkt 4 ust. 10 Regulaminu automatycznie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U.2016.922 t.j. z dnia 2016.06.28) przez Organizatora oraz podmioty współpracujące z Organizatorem, w celu przyznania Nagrody. Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Każdy z uczestników ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne.
3. Organizator oświadcza, że zbierane i przetwarzane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, tj. w celach związanych wydaniem nagród w Konkursie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 t.j. z dnia 2016.06.28).
4. Użytkownicy mają możliwość modyfikacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych Organizatora. Takie zgłoszenie musi być przysłane drogą pocztową listem poleconym na adres Organizatora z przypisem „Usunięcie danych osobowych”. Organizator zobowiązuje się stosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczy dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

§7. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Konkursu na stronie internetowej www.indigo-nails.com
2. Wszelkie spory związane z interpretacją Regulaminu oraz z realizacją praw i obowiązków związanych z Konkursem rozstrzygane będą w drodze postępowania reklamacyjnego opisanego w pkt 5 powyżej, a w przypadku braku rozstrzygnięcia przez właściwy sąd powszechny.
3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
4. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.
5. Organizator może w każdym czasie zmienić Regulamin udziału w Konkursie, o czym poinformuje Uczestników na swoim oficjalnym profilu na portalu Instagram.
6. Organizator ma prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyny.
7. Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zmiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników, oraz nie będą pogarszać warunków Konkursu.
8. Regulamin w wersji zmienionej obowiązuje od momentu opublikowania.
9. Poprzez zgłoszenie do Konkursu Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem, rozumie jego postanowienia i akceptuje wszystkie zasady konkursu zawarte w Regulaminie.
10. W przypadku zaistnienia obowiązku, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (tj. Dz.U.2016.2032 z dnia 2016.12.15), Organizator przed wydaniem Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy.