pl
|
en
|
hu
   
|
|
£
logo indigo nails - pl

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „PROMOCJA DZIEŃ KOBIET”

I. Organizator i czas trwania

 

 1. Organizatorem akcji promocyjnej „Promocja Dzień Kobiet” (dalej: „Promocja”) jest Indigo Nails Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Łodzi (90 – 752) przy ul. Gen. Lucjana Żeligowskiego 3/5, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000684415, posiadająca REGON 101805889, NIP 7272792881 (dalej: Indigo Nails) oraz partnerzy Indigo Nails, u których możliwy jest zakup Produktów objętych Promocją zgodnie z pkt II ust. 1 c) i d) Regulaminu (dalej „Organizator”), przy czym dla konkretnego Uczestnika Promocji Organizatorem Promocji jest zawsze podmiot, z którym Uczestnik zawiera umowę sprzedaży.
 2. Promocja trwać będzie w okresie: od 08 marca 2019 roku od g. 00:00 do 10 marca 2019 roku
  do g. 23:59 (dalej: czas obowiązywania Promocji).
 3. Zakup przed lub po okresie wskazanym w pkt I ust. 2 Regulaminu nie uprawnia do skorzystania
  z Promocji.

 

II. Warunki Promocji

 

 1. W Promocji może wziąć udział zarówno konsument, a zatem osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej na warunkach określonych w niniejszym regulaminie, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, jak również przedsiębiorca – to jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 1 k.c., prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (dalej: Uczestnik), które w czasie obowiązywania Promocji złożą zamówienie:
  1. w sklepie internetowym Indigo Nails;
  2. w sklepie stacjonarnym Indigo Nails;
  3. w oficjalnych punktach sprzedaży, których lista znajduje się na stronie internetowej Indigo Nails pod adresem: https://www.indigo-nails.com/pl,punkty-sprzedazy.html;
  4. w sklepach internetowych prowadzonych przez podmioty wymienione w lit. c powyżej;
  5. u przedstawicieli handlowych podmiotów wymienionych w lit. c powyżej.
 2. Promocja dotyczy zamówień złożonych w czasie obowiązywania Promocji zarówno na terenie Polski, jak i poza jej granicami.
 3. Niedozwolone jest nabywanie produktów Organizatora w Promocji celem ich dalszej odsprzedaży w jakimkolwiek zakresie, w szczególności w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej Uczestnika.
 4. Uczestnik zobowiązuje się, że nie będzie prowadzić odsprzedaży Produktów objętych Promocją
  w jakimkolwiek zakresie, w szczególności w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej Uczestnika. W przypadku naruszenia w.w. postanowienia Organizator ma prawo dochodzić od Uczestnika zwrotu wartości produktów, które Uczestnik otrzymał w ramach Promocji w niższej cenie, na co Uczestnik akceptując Regulamin i biorąc udział w Promocji wyraża zgodę.
  W przypadku Uczestników prowadzących działalność gospodarczą, niniejsze postanowienie nie uchybia przepisom powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisom ustawy
  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, ustawy
  o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

 

III. Zasady Promocji

 

 1. W czasie obowiązywania Promocji Uczestnik może kupić następujące produkty:

- wybrane kolory lakierów hybrydowych Indigo z rabatem -15% od ceny detalicznej (lista kolorów znajduje się na www.indigo-nails.com/blog)

 1. Promocja nie dotyczy produktów znajdujących się w dziale OUTLET sklepu internetowego Indigo Nails.
 2. Promocja nie łączy się z innymi promocjami lub zniżkami obowiązującymi w czasie trwania Promocji u któregokolwiek z Organizatorów.
 3. W przypadku sprzedaży zestawu produktów objętych Promocją, łączna cena sprzedaży zostanie uwidoczniona w dowodzie sprzedaży (paragonie/fakturze) jako rabat rozdzielony na każdy
  z produktów występujących na dowodzie sprzedaży.
 4. Indigo Nails zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w czasie trwania Promocji, bez podania przyczyny z zastrzeżeniem, że uprawnienia nabyte przez Uczestników przed dokonaniem zmiany będą respektowane. W szczególności Indigo Nails zastrzega sobie prawo do skrócenia czasu trwania Promocji lub do wyłączenia z Promocji poszczególnych artykułów wskutek wyczerpania zapasów magazynowych.

 

IV. Reklamacje i zwroty

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji, Uczestnicy winni zgłaszać drogą mailową na adres: reklamacje@indigo-nails.com lub drogą pocztową na adres siedziby Indigo Nails podany w pkt I ust. 1 Regulaminu, z dopiskiem: „Dzień Kobiet" przez cały czas trwania Promocji, jednakże nie później niż 14 dni od daty doręczenia zamówienia objętego Promocją.
 2. Reklamacja powinna zawierać następujące dane Uczestnika: imię, nazwisko i dokładny adres, jak również dokładny opis i powód reklamacji, a także żądanie Uczestnika.
 3. Reklamacje złożone po terminie lub niezawierające informacji o których mowa w ust. 2 nie będą rozpatrywane. W przypadku zgłoszenia reklamacji drogą pocztową, za datę nadania reklamacji uznaje się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Indigo Nails.
 5. O decyzji reklamacyjnej Uczestnik zostanie powiadomiony przez Organizatora listem poleconym lub w odpowiedzi na zgłoszenie dokonane drogą mailową.
 6. W przypadku, gdy przepisy powszechnie obowiązującego prawa przyznają Uczestnikowi prawo zwrotu - zwrot produktów kupionych w Promocji jest możliwy, o ile produkty są nowe i nie zawierają oznak używania, tj. mają nienaruszone opakowanie, folię ochronną, nie zostały zerwane zabezpieczenia. Zwrot realizowany może zostać przez klienta wyłącznie w stosunku do Organizatora w rozumieniu pkt I ust. 1.

 

V. Ochrona danych osobowych

 

 1. Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator.
 2. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. dane osobowe zbierane w związku z Promocją przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia, w celach księgowo-rachunkowych, a także w zakresie dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami wynikającymi z Umowy sprzedaży – na podstawie uzasadnionego interesu prawnego Administratora jakim jest dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, a także w celach marketingowych.
 3. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane podmiotom wspierającym Administratora w realizacji Promocji, a także przy dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami, przy wykonaniu obowiązków wynikających z przepisów prawa, a także wspierających Administratora przy świadczeniu usług marketingowych, w tym w szczególności: podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym, Poczcie Polskiej, firmom kurierskim, dostawcom usług IT, agencjom marketingowym.
 4. W związku z przetwarzaniem przez Organizatora danych osobowych, Uczestnikom przysługują następujące uprawnienia:
 • prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 • prawo do przenoszenia dostarczonych danych osobowych do innego administratora.
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 1. Uczestnikom przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Dane osobowe Uczestników Promocji będą przechowywane przez okres, w którym możliwe będzie zgłaszania reklamacji, a w przypadku zgłoszenia reklamacji – przez czas niezbędny do rozpatrzenia reklamacji oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przez roszczeniami w związku
  z udziałem w Promocji maksymalnie przez okres 6 lat od zakończenia Promocji.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek konieczny realizacji zamówienia bądź dokonania zgłoszenia reklamacyjnego. Konsekwencją nie podania danych osobowych będzie zatem brak możliwości zrealizowania zamówienia lub dokonania zgłoszenia reklamacyjnego.

 

VI. Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin Promocji jest dostępny w siedzibie każdego z Organizatorów oraz na jego stronie internetowej.
 2. W okresie trwania Promocji czas realizacji zamówień może zostać wydłużony.
 3. Uczestnik biorąc udział w Promocji akceptuje jej zasady zawarte w niniejszym regulaminie
  i oświadcza, że zapoznał się z jej zasadami, określonymi w regulaminie i nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Promocji w każdym czasie bez podania przyczyny z zastrzeżeniem, że uprawnienia nabyte przez Uczestników przed dokonaniem zmiany będą respektowane.
 5. Wszelkie ewentualne spory mogące wyniknąć ze stosunków objętych Promocją będą rozstrzygane w drodze postępowania reklamacyjnego opisanego w pkt IV Regulaminu, a w przypadku braku rozstrzygnięcia- przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Indigo Nails.
 6. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Promocji.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.