pl
|
en
   
|
|
£
logo indigo nails - pl

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „PROMOCJA BEAUTY FORUM”

I. Organizator i czas trwania

 

 1. Organizatorem akcji promocyjnej „Promocja Beauty Forum” (dalej: „Promocja”) jest Indigo Nails Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Łodzi (90 – 752) przy ul. Gen. Lucjana Żeligowskiego 3/5, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000684415, posiadająca REGON 101805889, NIP 7272792881 (dalej: „Organizator”).
 2. Promocja trwać będzie w okresie: 9 marca 2019 roku od g. 10.00 do 18.00 i 10 marca 2019 roku od g. 10.00 do g. 17.00 lub do wyczerpania zapasów (dalej: czas obowiązywania Promocji).

 

II. Warunki Promocji

 

 1. W Promocji może wziąć udział zarówno konsument, a zatem osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej na warunkach określonych w niniejszym regulaminie, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, jak również przedsiębiorca – to jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 1 k.c., prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (dalej: Uczestnik), które w czasie obowiązywania Promocji złożą zamówienie na terenie i w czasie obowiązywania targów Beauty Forum.

 

III. Zasady Promocji

 

 1. W czasie obowiązywania Promocji Uczestnik może zakupić następujące produkty:
 • 3 lakiery hybrydowe o poj. 7 ml w cenie 2 (2+1 gratis)
 • 3 żele budujące w cenie 2 (2+1 gratis) (w ramach tej samej pojemności i ceny)
 • 3 żele bazowe w cenie 2 (2+1 gratis) (w ramach tej samej pojemności i ceny)
 • 3 żele w pędzelku Wet Look i Perfect Base w cenie 2 (w ramach tej samej pojemności i ceny)
 • 3 bazy i/lub topy hybrydowe w cenie 2 (2+1 gratis) (w ramach tej samej pojemności i ceny) - promocja obowiązuje wyłącznie dla członków Indigo Expert Club; 1 klubowicz może skorzystać z promocji max. 2 razy, tj. zakupić max. 6 sztuk baz i/lub topów w ramach promocji.
 1. Promocja nie łączy się z innymi promocjami lub zniżkami Organizatora obowiązującymi w czasie trwania Promocji i obowiązuje wyłącznie na targach Beauty Forum.
 2. Produkty w ramach promocji łączą się w ramach kategorii, pojemności oraz tej samej ceny.
 3. W przypadku sprzedaży zestawu produktów objętych Promocją, łączna cena sprzedaży zostanie uwidoczniona w dowodzie sprzedaży (paragonie/fakturze) jako rabat rozdzielony na każdy z produktów występujących na dowodzie sprzedaży.
 4. Indigo Nails zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w czasie trwania Promocji, bez podania przyczyny z zastrzeżeniem, że uprawnienia nabyte przez Uczestników przed dokonaniem zmiany będą respektowane. W szczególności Indigo Nails zastrzega sobie prawo do skrócenia czasu trwania Promocji lub do wyłączenia z Promocji poszczególnych artykułów wskutek wyczerpania zapasów magazynowych. 

IV. Reklamacje i zwroty

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji, Uczestnicy winni zgłaszać drogą mailową na adres reklamacje@indigo-nails.com lub drogą pocztową na adres siedziby Indigo Nails podany w pkt I ust. 1 Regulaminu, z dopiskiem: „Promocja Beauty Forum" przez cały czas trwania Promocji, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od zakończenia targów.
 2. Reklamacja powinna zawierać następujące dane Uczestnika: imię, nazwisko i dokładny adres, jak również dokładny opis i powód reklamacji, a także żądanie Uczestnika.
 3. Reklamacje złożone po terminie lub niezawierające informacji o których mowa w ust. 2 nie będą rozpatrywane. W przypadku zgłoszenia reklamacji drogą pocztową, za datę nadania reklamacji uznaje się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Indigo Nails.
 5. O decyzji reklamacyjnej Uczestnik zostanie powiadomiony przez Organizatora listem poleconym lub w odpowiedzi na zgłoszenie dokonane drogą mailową.
 6. W przypadku, gdy przepisy powszechnie obowiązującego prawa przyznają Uczestnikowi prawo zwrotu - zwrot produktów kupionych w Promocji jest możliwy, o ile produkty są nowe i nie zawierają oznak używania, tj. mają nienaruszone opakowanie, folię ochronną, nie zostały zerwane zabezpieczenia. Zwrot realizowany może zostać przez klienta wyłącznie w stosunku do Organizatora w rozumieniu pkt I ust. 1.


V. Ochrona danych osobowych

 

 1. Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator.
 2. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. dane osobowe zbierane w związku z Promocją przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia, w celach księgowo-rachunkowych, a także w zakresie dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami wynikającymi z Umowy sprzedaży – na podstawie uzasadnionego interesu prawnego Administratora jakim jest dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, a także w celach marketingowych.
 3. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane podmiotom wspierającym Administratora w realizacji Promocji, a także przy dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami, przy wykonaniu obowiązków wynikających z przepisów prawa, a także wspierających Administratora przy świadczeniu usług marketingowych, w tym w szczególności: podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym, Poczcie Polskiej, firmom kurierskim, dostawcom usług IT, agencjom marketingowym.
 4. W związku z przetwarzaniem przez Organizatora danych osobowych, Uczestnikom przysługują następujące uprawnienia:
 • prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 • prawo do przenoszenia dostarczonych danych osobowych do innego administratora.
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 1. Uczestnikom przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Dane osobowe Uczestników Promocji będą przechowywane przez okres, w którym możliwe będzie zgłaszania reklamacji, a w przypadku zgłoszenia reklamacji – przez czas niezbędny do rozpatrzenia reklamacji oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przez roszczeniami w związku z udziałem w Promocji maksymalnie przez okres 6 lat od zakończenia Promocji.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek konieczny realizacji zamówienia bądź dokonania zgłoszenia reklamacyjnego. Konsekwencją nie podania danych osobowych będzie zatem brak możliwości zrealizowania zamówienia lub dokonania zgłoszenia reklamacyjnego.

 

VI. Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin Promocji jest dostępny w siedzibie każdego z Organizatorów oraz na jego stronie internetowej.
 2. W okresie trwania Promocji czas realizacji zamówień może zostać wydłużony.
 3. Uczestnik biorąc udział w Promocji akceptuje jej zasady zawarte w niniejszym regulaminie
  i oświadcza, że zapoznał się z jej zasadami, określonymi w regulaminie i nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Promocji w każdym czasie bez podania przyczyny z zastrzeżeniem, że uprawnienia nabyte przez Uczestników przed dokonaniem zmiany będą respektowane.
 5. Wszelkie ewentualne spory mogące wyniknąć ze stosunków objętych Promocją będą rozstrzygane w drodze postępowania reklamacyjnego opisanego w pkt IV Regulaminu, a w przypadku braku rozstrzygnięcia- przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Indigo Nails.
 6. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Promocji.