|
logo indigo nails

dołącz do nas

Zarejestruj się

dane kontaktowe

ustaw hasło

dane do faktury/rachunku:

 

zgody

W przypadku wyrażenia powyższej zgody Administratorem Twoich danych osobowych będzie Posh Lashes spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Łodzi przy ul. Żeligowskiego 3/5, 90-752 Łódź (dalej: Posh Lashes). Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Posh Lashes. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes Posh Lashes, jakim jest marketing bezpośredni produktów i usług. Twoje dane będą przetwarzane w tym celu do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu. Posh Lashes gwarantuje spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. W tym celu możesz skontaktować się z Posh Lashes pod adresem email: gdpr@poshlashes.com lub na adres siedziby spółki wskazany powyżej. Posh Lashes informuje również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. Twoje dane mogą być przekazane podmiotom wspierającym Posh Lashes w świadczeniu usług, w tym podmiotom świadczącym usługi IT, usługi konsultingowe lub audytowe oraz usługi marketingowe. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości otrzymania przez Ciebie oferty marketingowej Posh Lashes. (więcej na temat przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz w klauzuli).

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem, który będzie decydować o tym jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest INDIGO NAILS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Łodzi przy ul. Żeligowskiego 3/5, 90-752 Łódź, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000684415, posiadająca NIP: 7272792881 oraz REGON 101805889.

Jak możesz się z nami skontaktować aby uzyskać więcej danych o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Możesz się z nami skontaktować:

  • poprzez kontakt mailowy z naszym Inspektorem ochrony danych na adres email gdpr@indigo-nails.com
  • telefonicznie pod numerem +48 42 715 80 16
  • pisemnie na adres naszej siedziby wskazany powyżej
W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

Ewentualnie przetwarzamy Twoje dane także w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży (na odległość), której przedmiotem są towary dostępne w naszym sklepie internetowym; Dodatkowo, w przypadku zawarcia umowy sprzedaży przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy także Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Indigo Nails sp. z o.o. sp.k., którym jest:

  • rozpatrzenie reklamacji, które mogą być przez Ciebie złożone w związku z zakupem towaru w naszym sklepie;
  • dochodzenie lub obrona przed roszczeniami powstałymi na skutek zawarcia powyższych umów;
  • prowadzenie działań marketingowych produktów i usług, w tym w celach analitycznych i statystycznych;
  • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą - przez e-mail oraz telefon;
Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

  • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy sprzedaży,
  • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Twoje dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego, w tym w celach analitycznych i statystycznych, do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

Komu przekażemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom wspierającym nas przy zawarciu i wykonaniu umów, o których mowa powyżej, a także przy dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami, przy wykonaniu obowiązków wynikających z przepisów prawa, a także wspierających nas przy świadczeniu usług marketingowych, w tym w szczególności: podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie, Poczcie Polskiej, firmom kurierskim, dostawcom usług IT, agencjom marketingowym.

Czy przekazujemy Twoje dane osobowe do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym

Jakie przysługują Ci uprawnienia w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych?

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest wykonanie umowy - przysługuje Ci prawo do przenoszenia dostarczonych danych osobowych do innego administratora.

Masz prawo w dowolnym momencie do wniesienia do nas sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami lub w celu działań marketingowych.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych mailowo pod adresem gdpr@indigo-nails.com lub listownie na nasz adres wskazany powyżej.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych w celach zawarcia i wykonania umowy sprzedaży jest/było dobrowolne. Podanie tych danych jest jednak warunkiem koniecznym do zawarcia z nami umowy sprzedaży. Konsekwencją nie podania powyższych danych osobowych jest brak możliwości zawarcia/realizacji umowy.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.

Podanie przez Ciebie danych osobowych w celach marketingowych w tym w celach analitycznych i statystycznych było/jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest jednak brak możliwości otrzymania przez Ciebie naszej oferty marketingowej.