pl
|
en
   
|
|
£
logo indigo nails - pl

Promocja Szalone Rabaty w Indigo Home Spa

I. Organizator i czas trwania

1. Organizatorem Promocji „Szalone Rabaty w Indigo Home Spa” (zwanej dalej „Promocja”) jest Indigo Nails Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Łodzi (90 – 752) przy ul. Gen. Lucjana Żeligowskiego 3/5, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000684415, posiadająca REGON 101805889, NIP 7272792881, zwana dalej „Indigo Nails”, oraz partnerzy Indigo Nails, u których możliwy jest zakup Produktów objętych Promocją zgodnie z pkt II Regulaminu (dalej „Organizator”), przy czym dla konkretnego Uczestnika Promocji Organizatorem Promocji jest zawsze podmiot, z którym Uczestnik zawiera umowę sprzedaży.
2. Promocja będzie trwać w okresie od 1 września 2019 roku, do wyczerpania zapasów lub do jej odwołania z zastrzeżeniem pkt III pkt. 3.22 niniejszego Regulaminu.

II. Warunki uczestnictwa w Promocji

1. W Promocji może wziąć udział zarówno konsument, a zatem osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, jak również przedsiębiorca – to jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1 k.c., prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (dalej: Uczestnik), która w czasie obowiązywania Promocji złoży zamówienie:

 • w sklepie internetowym Indigo Nails;
 • w sklepie stacjonarnym Indigo Nails;
 • w oficjalnym punkcie sprzedaży, których lista znajduje się na stronie internetowej Indigo Nails pod adresem: https://www.indigo-nails.com/pl,punkty-sprzedazy.html;
 • w sklepie internetowym prowadzonym przez podmiot wymieniony w lit. c powyżej;
 • u przedstawicieli handlowych podmiotów wymienionych w lit. c powyżej.

2. Promocja dotyczy zamówień złożonych w czasie obowiązywania Promocji zarówno na terenie Polski, jak i poza jej granicami.

III. Zasady Promocji

1. Promocją zostaną objęte zamówienia złożone od 1 września od godziny 00:00 aż do wyczerpania stanów magazynowych lub odwołania promocji przez Organizatora.
2. W czasie obowiązywania Promocji, Uczestnik przy zakupie 5 kremów do rąk lub balsamów do ciała o pojemności 300ml (produkty można mieszać), nabędzie je w cenie 31 PLN/7.40
EUR/6.70 GBP brutto za sztukę;
3. W czasie obowiązywania promocji, Uczestnik przy zakupie 10 produktów z kategorii kremów do rąk lub balsamów do ciała o pojemności 300ml (produkty można mieszać), nabędzie je w cenie 28 PLN/6.70 EUR/6.10 GBP brutto za sztukę;
4. W czasie obowiązywania promocji, Uczestnik przy zakupie 15 produktów z kategorii kremów do rąk lub balsamów do ciała o pojemności 300ml (produkty można mieszać), nabędzie je w cenie 24 PLN/5.70 EUR/5.20 GBP brutto za sztukę;
5. W czasie obowiązywania promocji, Uczestnik przy zakupie 5 INDIGO Shea Sugar Body Scrub 500g nabędzie je w cenie 62 PLN/14.80 EUR/13.50 GBP brutto za sztukę;
6. W czasie obowiązywania promocji, Uczestnik przy zakupie 10 INDIGO Shea Sugar Body Scrub 500g nabędzie je w cenie 60 PLN/14.30 EUR/13 GBP brutto za sztukę;
7. W czasie obowiązywania promocji, Uczestnik przy zakupie 15 INDIGO Shea Sugar Body Scrub 500g nabędzie je w cenie 58 PLN/13.80 EUR/12.60 GBP brutto za sztukę;
8. W czasie obowiązywania promocji, Uczestnik przy zakupie 5 INDIGO Shea Buttter 75ml nabędzie je w cenie 30 PLN/7.10 EUR/6.50 GBP brutto za sztukę;
9. W czasie obowiązywania promocji, Uczestnik przy zakupie 10 INDIGO Shea Buttter 75ml nabędzie je w cenie 28 PLN/6.70 EUR/6.10 GBP brutto za sztukę;
10. W czasie obowiązywania promocji, Uczestnik przy zakupie 15 INDIGO Shea Buttter 75ml nabędzie je w cenie 26 PLN/6.20 EUR/5.70 GBP brutto za sztukę;
11. W czasie obowiązywania promocji, Uczestnik przy zakupie 5 INDIGO Argan Oil 100ml nabędzie je w cenie 30 PLN/7.10 EUR/6.50 GBP brutto za sztukę;
12. W czasie obowiązywania promocji, Uczestnik przy zakupie 10 INDIGO Argan Oil 100ml nabędzie je w cenie 28 PLN/6.70 EUR/6.10 GBP brutto za sztukę;
13. W czasie obowiązywania promocji, Uczestnik przy zakupie 15 INDIGO Argan Oil 100ml nabędzie je w cenie 26 PLN/6.20 EUR/5.70 GBP brutto za sztukę;
14. W czasie obowiązywania promocji, Uczestnik przy zakupie 5 INDIGO Foot Lover Seventh Heaven - Krem do stóp nabędzie je w cenie 23 PLN/5.50 EUR/5.00 GBP brutto za sztukę;
15. W czasie obowiązywania promocji, Uczestnik przy zakupie 10 INDIGO Foot Lover Seventh Heaven - Krem do stóp nabędzie je w cenie 21 PLN/5.00 EUR/4.60 GBP brutto za sztukę;
16. W czasie obowiązywania promocji, Uczestnik przy zakupie 15 INDIGO Foot Lover Seventh Heaven - Krem do stóp nabędzie je w cenie 18 PLN/4.30 EUR/3.90 GBP brutto za sztukę;
17. W czasie obowiązywania promocji, Uczestnik przy zakupie 5 INDIGO Shea Elixir 8ml nabędzie je w cenie 8,90 PLN/2.10 EUR/1.90 GBP brutto za sztukę;
18. W czasie obowiązywania promocji, Uczestnik przy zakupie 10 INDIGO Shea Elixir 8ml nabędzie je w cenie 7,90 PLN/1.90 EUR/1.70 GBP brutto za sztukę;
19. W czasie obowiązywania promocji, Uczestnik przy zakupie 15 INDIGO Shea Elixir 8ml nabędzie je w cenie 6,90 PLN/1.60 EUR/1.50 GBP brutto za sztukę;
20. Promocją objęte są: INDIGO Balsam do Ciała 300ml, Krem do rąk 300ml, INDIGO Shea Sugar Body Scrub 500g, INDIGO Shea Buttter 75ml, INDIGO Argan Oil 100ml, INDIGO Foot Lover Seventh Heaven - Krem do stóp, INDIGO Shea Elixir 8ml;
21. W czasie trwania Promocji, każdy Uczestnik może złożyć dowolną ilość zamówień;
22. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w czasie trwania Promocji bez podania przyczyny z zastrzeżeniem, że uprawnienia nabyte przez Uczestników przed dokonaniem zmiany będą respektowane. W szczególności, Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z Promocji artykułów wskutek wyczerpania zapasów magazynowych.
23. Dla każdego Organizatora innego niż Indigo Nails ceny wskazane w punktach 2-19 niniejszego działu stanowią wyłącznie ceny sugerowane. Każdy Uczestnik przed złożeniem zamówienia powinien się upewnić czy u danego Organizatora obowiązuje Promocja, a także czy cena na produkty promocyjne nie jest niższa lub wyższa niż wskazana w niniejszym Regulaminie.

IV. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji, Uczestnicy winni zgłaszać drogą mailową na adres reklamacje@indigo-nails.com lub drogą pocztową na adres
siedziby Organizatora z dopiskiem: „Szalone Rabaty w Indigo Home Spa - reklamacja" przez cały czas trwania promocji jednakże nie później niż 14 dni od daty doręczenia zamówienia
objętego Promocją.
2. Reklamacja powinna zawierać następujące dane zgłaszającego reklamację: imię, nazwisko i dokładny adres, jak również dokładny opis i powód reklamacji, a także żądanie zgłaszającego reklamację.
3. Reklamacje złożone po terminie lub niezawierające informacji o których mowa w ust. 2 nie będą rozpatrywane. Za datę nadania reklamacji uznaje się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację.
4. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

V. Klauzula RODO

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator.
2. Dane osobowe zbierane w związku z Promocją przetwarzane będą w celu:

 • realizacji zamówienia,
 • księgowo-rachunkowym,
 • dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami wynikającymi z Umowy sprzedaży –
  na podstawie uzasadnionego interesu prawnego Administratora jakim jest dochodzenie
  roszczeń i obrona przed roszczeniami.

3. Dane osobowe Uczestników mogą być ujawniane podmiotom wspierającym Organizatora przy realizacji Konkursu, w tym w szczególności agencjom marketingowym, firmom kurierskim, biuru księgowemu, kancelarii prawnej, operatorowi usług pocztowych i kurierskich.
4. W związku z przetwarzaniem przez Organizatora danych osobowych, Uczestnikom przysługują następujące uprawnienia:

 1. prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub
  ograniczenia ich przetwarzania.
 2. prawo do przenoszenia dostarczonych danych osobowych do innego administratora.
 3. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

5. Uczestnikom przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Dane osobowe Uczestników Promocji będą przechowywane przez okres w którym możliwe będzie zgłaszanie reklamacji, a w przypadku reklamacji – przez czas niezbędny do rozpatrzenia reklamacji.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek konieczny realizacji zamówienia. Konsekwencją nie podania danych osobowych będzie zatem brak możliwości zrealizowania zamówienia.

VI. Postanowienia końcowe

1. Regulamin Promocji jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Indigo Nails https://www.indigo-nails.com/
2. W okresie trwania Promocji czas realizacji zamówień może zostać wydłużony.
3. Uczestnik, korzystając z Promocji, automatycznie akceptuje zasady promocji zawarte w niniejszym regulaminie.
4. Uczestnik korzystający z oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń.