pl
|
en
   
|
|
£
logo indigo nails - pl

Jesienne Pokazy Nowości 2019

I. Postanowienia ogólne

1. Zapraszamy na udział w „Jesiennych Pokazach nowości 2019” (dalej: Spotkania promocyjne), które odbywać się będą, począwszy od 14 września 2019 do 21 września 2019, w placówkach podmiotów współpracujących z Indigo Nails.

2. Spotkania promocyjne obejmują:

 • Zaprezentowanie nowości i produktów z najnowszej kolekcji marki Indigo Nails – Venice,
 • Pokaz Manicure Męskiego.

II. Zasady wzięcia udziału w Spotkaniu promocyjnym

1. W Spotkaniu promocyjnym może wziąć udział każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą wziąć udział w Spotkaniu promocyjnym za zgodą przedstawiciela ustawowego.
2. Aby wziąć udział w Spotkaniu promocyjnym należy dokonać zgłoszenia u Organizatora właściwego dla miejsca organizacji Spotkania promocyjnego oraz dokonać opłaty rejestracyjnej w kwocie 50,00 złotych brutto.
3. Zgłoszenia należy dokonać w formie telefonicznej lub mailowej. Dane kontaktowe Organizatorów dostępne są na stronie https://www.indigo-nails.com/pl,pokazy-wrzesniowe-harmonogram.html
4. Wpłaty opłaty rejestracyjnej należy dokonać przelewem na konto bankowe wskazane przez Organizatora właściwego dla miejsca organizacji Spotkania promocyjnego w terminie do 7 dni przed każdym Spotkaniem.
5. W przypadku niewzięcia udziału w Spotkaniu promocyjnym przez Uczestnika, Organizator ma prawo zachować opłatę rejestracyjną.
6. Każdy uczestnik otrzyma od Organizatora w trakcie każdego Spotkania:

 • Wybrany przez Organizatora kolor lakieru hybrydowego lub produkt z serii Indigo Home Spa,
 • certyfikat uczestnictwa w Jesiennych Pokazach Nowości 2019,
 • certyfikat uczestnictwa w Pokazie Manicure Męskiego,
 • shea Elixir Omnia,
 • masło shea Omnia – próbka o pojemności 9 ml,
 • smyczkę Indigo,
 • naklejkę Indigo Venice.

7. Każdemu uczestnikowi po zakończonym spotkaniu zostanie dostarczony za pośrednictwem przedstawiciela handlowego wzornik Wenecja.
8. Uczestnikowi, który poniesie opłatę rejestracyjną, ale nie pojawi się na Spotkaniu, nie przysługują prezenty, o których mowa w pkt 6. Uczestnik taki otrzyma jednak od Organizatora wzornik o którym mowa w pkt 7 niniejszego działu.

III. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Spotkania promocyjnego, Uczestnicy winni zgłaszać drogą mailową na dane kontaktowe Organizatora dostępne na stronie www.indigo-nails.com z dopiskiem: "Jesienne Pokazy Nowości 2019 - reklamacja" w terminie 14 dni od daty Spotkania.
2. Reklamacja powinna zawierać dane zgłaszającego reklamację: imię, nazwisko i adres korespondencyjny, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
3. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
IV. Przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych uczestnika Spotkania promocyjnego jest każdorazowo Organizator właściwy ze względu na miejsce Spotkania, w którym dany uczestnik bierze udział.
2. Dane osobowe zbierane będą w celu:

 • realizacji Spotkania promocyjnego na podstawie zawartej z uczestnikiem Spotkania umowy o organizację Spotkania promocyjnego tj. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
 • rozpatrzenia i obrony przed roszczeniami jakie uczestnik Spotkania promocyjnego może zgłosić w związku z udziałem w Spotkaniu promocyjnym – podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora, jakim jest rozpatrywanie zgłoszonych roszczeń i obrona przed nimi tj. art. 6 ust. 1 lit. f ) RODO.

3. Administratorzy będą przechowywać dane osobowe uczestników nie dłużej niż 3 miesiące dni od daty Spotkania promocyjnego, zaś w przypadku zgłoszenia roszczeń – do czasu ich rozpatrzenia.
4. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, uczestnikom przysługują następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora,
 • prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu rozpatrzenia i obrony przed roszczeniami.

5. Uczestnikom przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Podanie danych osobowych w celach zawarcia i wykonania umowy o organizację Spotkania promocyjnego jest dobrowolne. Podanie tych danych jest jednak warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Spotkaniu promocyjnym. Konsekwencją nie podania danych osobowych jest brak możliwości wzięcia udziału w Spotkaniu promocyjnym.
7. Aby dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu danych osobowych uczestnik powinien się skontaktować z Organizatorem Spotkania promocyjnego, w którym zamierza wziąć udział/wziął udział, poprzez dane kontaktowe dostępne na https://www.indigo-nails.com