pl
|
en
   
|
|
£
logo indigo nails - hu

ÁSZF

Az Eladó és a Vevő közötti szerződést két módon lehet megkötni.

A Vevő a Megrendelés elküldése előtt jogosult az Eladóval tárgyalni a szerződés rendelkezéseinek tartalmáról, ideértve az alábbi szabályzatban szereplő szerződési feltételeket is. Jelen pontban rögzített egyeztetést írásbeli úton kell megtenni és megküldeni az Eladónak (cím: Indigo Nails Sp. z o.o. Sp. k., ul. Żeligowskiego 3/5, 90-752 Łódź, Polska).
Amennyiben a Vevő nem él a szerződés egyéni tárgyalások útján történő megkötésének jogával, az Eladó és a Vevő közti szerződésre az alábbi szabályok és a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni.

SZABÁLYZAT
(ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK)

 • 1 Értelmező rendelkezések

1.Postai cím – Vezetéknév és keresztnév vagy jogi személy neve, településre vonatkozó adatok (utcákra felosztott település esetén: utcanév, ház- és lakásszám, utcákra fel nem osztott település esetén: településnév és ingatlan helyrajzi száma)

 1. Panasz-bejelentési cím:

INDIGO NAILS Sp. z o.o. Sp. k. ul. Senatorska 14/16 93-192 Łódź Poland
e-mail: office@indigo-nails.com
telefon: +48 42 715 80 16

 1. Szállítás – a fuvarozási szolgáltatás módja, amely tartalmazza a szállítmányra, illetve – a szállítási költségek listájában meghatározott – szállítási költségre vonatkozó adatokat.
 2. Vásárlási igazolás – a hatályos jogszabályoknak megfelelően kiállított számla vagy nyugta.
 3. Termékkártya – Az Áruházhoz tartozó egyedi aloldal, amely az egyedi termék adatait tartalmazza.
 4. Ügyfél – olyan teljesen cselekvőképes, nagykorú, természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely közvetlenül az üzleti tevékenységével, vagy foglalkozásával kapcsolatban köt adásvételi szerződést az Eladóval.
 5. Polgári Törvénykönyv – 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 6. Tisztességes piaci gyakorlatról szóló magatartási kódex – magataratási szabályok gyűjteménye, mely tartalmazza az 1996. évi LVII. a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló törvényben rögzített szakmai és etikai alapkövetelményeket.
 7. Fogyasztó – a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy

 

 1. Kosár – az Áruházban található termékekből a Vevő által kiválasztott termékek listája.

 

 1. Vevő – az Ügyfél és a Fogyasztó
 2. Termék átvételi helye – postai cím vagy a Vevő által a megrendelésben meghatározott gyűjtőpont.
 3. Termék átvételének ideje – A Vevő vagy az általa az átvételre megjelölt harmadik személy részére történő birtokátruházás ideje.
 4. Fizetés – a szerződés szerinti kötelezettség és a szállítás költségének fizetési módja.
 5. Fogyasztóvédelmi jogszabályok – a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, illetve a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet és a vonatkozó egyéb jogszabályok
 6. Termék – az áru minimális és oszthatatlan mennyisége, amely megrendelés tárgyát képezheti és, amelynek árát az Eladó az Áruházban egységárban határozza meg (ár/mennyiség).
 7. Szerződés tárgya – a szerződés tárgyát képezik a termékek és a szállítás.
 8. Kedvezményezett tárgya – szerződés tárgya

 

 1. Gyűjtőpont – az áru átadási helye nem a postai cím, helye az Eladó által az Áruházban közzétett összeállításból választható ki.

 

 1. Áru – ingó dolog, amely a szerződés tárgyát képezi vagy képezheti.
 2. Áruház – internetes szolgáltatás, amely elérhető az alábbi címen: www.indigo-nails.com, amelyen keresztül a Vevő Megrendelést adhat le.
 3. Eladó: INDIGO NAILS Limited Liability Company limited partnership
  székhely: Żeligowskiego 3/5, 90-752 Łódź,Lengyelország
  a Łódź-Śródmieście Körzeti Bíróság által vezetett Cégnyilvántartás szerinti: KRS 0000684415 nyilvántartási szám
  adószám (NIP): 7272792881
  üzleti azonosító (REGON): 101805889
  számlaszám:
  1. PLN: 22 1050 1461 1000 0090 3138 1537
  nemzetközi ügylet esetén:
  2. EUR: PL 79 1050 1461 1000 0090 3138 1578
  3. GBP: PL 35 1050 1461 1000 0090 3138 1594
  4. USD: PL 57 1050 1461 1000 0090 3138 1586
 4. Rendszer – számítástechnikai eszközök és szoftverek, amelyek kooperálnak egymással, biztosítják a feldolgozást és a tárolást, illetve az adatok távközlési hálózatokon keresztül történő küldését és fogadását egy adott típusú hálozathoz leginkább megfelelő végső eszközzel, amit Internetnek neveznek.
 5. Teljesítési határidő – órákban vagy munkanapokban megállapított határidő, amelyet a termékkártya tartalmaz.
 6. Szerződés – Fogyasztókra vonatkozó az üzlethelyiségen kívül kötöttt fogyasztói szerződés és a távollévők között kötött fogasztói szerződés tekintettel a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet rendelkezéseire, illetve a Vevő által kötött a Ptk. 6:215. § szerinti adásvételi szerződés.
 7. Szeződés Hibája – lehet kellék- és jogi hiba.
 8. Kellékhiba – az eladott termék nem szerződésszerű – nem felel meg a szerződésben és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott minőségi követelményeknek – így különösen, ha az áru:
 9. nem rendelkezik olyan tulajdonsággal, amellyel rendelkeznie kellene a szerződés alapján, vagy, amellyel a körülményekből adódóan rendelkeznie kellene, vagy amely a rendeltetésszerű használathoz szükséges;
 10. nem rendelkezik olyan tulajdonsággal, amelynek meglétéről az Eladó biztosította fogyasztót;
 11. nem alkalmas arra a célra, amelyre a Fogyasztó használni kívánja, amennyiben a Fogyasztó erről tájékoztatja az Eladót a szerződés megkötése során és az Eladó nem tesz a szerződésben kikötést arra nézve, hogy az áru nem alkalmas a Fogyasztó által megjelölt cél.
 12. Fogyasztónak történő szállítása nem szerződésszerű
 13. összeszerelése/üzembe helyezése vagy aktiválása helytelen volt és ennek oka az Eladónak vagy olyan harmadik személynek, akiért az Eladó tartozik felelősséggel tevékenysége, illetve, ha a Fogyasztó az Eladótól kapott utasításokat követte.
 14. nem rendelkezik olyan tulajdonsággal, amelyről a gyártó, vagy annak képviselője, vagy az a személy, aki üzleti tevékenysége során forgalmazza az árut, vagy, aki gyártóként tünteti fel magát az árun neve, védjegye vagy egyéb megkülönböztető jelzés elhelyezésével biztosítja a Fogyasztót, kivéve, ha az Eladó nem tudott erről a kötelezettségvállalásról és ésszerű körülmények között sem kellett tudnia erről a kötelezettségvállalásról, vagy ennek hiánya nem befolyásolta volna a Fogyasztó döntését a szerződés megkötésében vagy, ha az erről szóló tájékoztatást a szerződés megkötése előtt kijavították.
 15. Jogi hiba – amikor egy eladott terméken harmadik személynek tulajdonjoga áll fenn, vagy harmadik személy jogával terhelve van, vagy ha a termék haszálata, vagy a rendelkezési jog korlátozása erre jogosult szerv döntéséből ered.
 16. Megrendelés – a Vevő Áruházon keresztül tett akaratnyilatkozata, amelyből egyértelműen meghatározható: a termékek típusa és mennyisége, a szállítás módja, a fizetés módja, az áru átadási helye, a Vevő adatai és a Vevő és az Eladó közötti szerződés megkötésére vonatkozó közvetlen szerződéskötési akarat.
 • 2. Általános feltételek
 1. A szerződéskötés nyelve a magyar, a szerződésre a magyar jog az irányadó.

 

 1. A termék átvételének helye Magyarország területe.
 2. Az Eladó köteles a szerződésnek megfelelő szolgáltatásokat nyújtani és szerződésszerű terméket szállítani.
 3. Az Eladó által meghatározott árak forintban (HUF) értendők és bruttó árak (tartalmazzák az ÁFA-t). A termékek árai nem tartalmazzák a szállítási költséget, amelyet a szállítási módokat tartalmazó lista ismertet.
 4. Határidő számítására a Ptk. 8:3.§ alapján kerül sor, azaz a napokban megállapított határidőbe a kezdőnapot nem kell beleszámítani, a hetekben, hónapokban, vagy években megállapított határidő azon a napon jár le, amely elnevezésénél vagy számánál fogva a megfelel a kezdő napnak. Ha ilyen nap az utolsó hónapban nincs, a határidő a hónap utolsó napján jár le. Ha a határidő utolsó napja munkaszüneti nap, a határidő a következő munkanapon jár le.

 

 1. A szerződés minden jelentős rendelkezésének visszaigazolása, nyilvántartása, védelme érdekében az információhoz való hozzáférés a következő formában történik:
 2. megrendelés visszaigazolását a megadott e-mail címre történő megküldéssel; megrendelés, proforma számla és a szerződéstől való elállásra vonatkozó tájékoztatás és szabályok pdf formátumban; szerződéstől való elállásra vonatkozó formanyomtatvány pdf formátumban, a szabályzatokhoz és a szerződéstől való elállásra vonatkozó formanyomtatványhoz link megküldésével egyedi letöltési lehetőségen keresztül nyílik lehetőség.
 3. Nyomtatott vásárlási igazolás csatolása, szerződéstől való elállás jogáról szóló tájékoztatás és az erre voantkozó szabályok, valamint az elállásra vonatkozó formanyomtatvány átvétel helyére történő megküldése.
 4. Az Eladó tájékoztatást nyújt a szavatossági jogokról, amelyeket harmadik személyek biztosítanak az áruházban elérhető termékekkel kapcsolatban.
 5. Az Eladó nem számíthatja fel a távkommunikációs eszközök igénybevételének költségét, amennyiben ő kezdeményezi a kapcsolatfelvételt a Vevővel, illetve a Vevő viseli a kapcsolattartással kapcsolatos költségeket, amennyiben a Vevő kezdeményezi azt.

 

 1. Az Eladó biztosítja a Vevőnek az Áruház megfelelő működését a következő böngészőkben: IE 9 vagy újabb verzió, Firefox 3 vagy újabb verzió, Opera 9 vagyújabb verzió, Chrome 10 vagy újabb verzió, Safari, ha a JAVA és FLASH legújabb verziói telepítve vannak és 640px-nél nagyobb vízszintes felbontású képernyőkön. Harmadik személyek egyes szoftvereinek használata befolyásolhatja a böngészők (InternetExplorer, Firefox, Opera, Safari) megfelelő működését és funkcionalitását, amely hatással lehet az Áruház megfelelő működésére, ennek érdekében az Áruház megfelelő működéséhez, szükséges ezen szoftverek leállítása.
 2. A Vevőnek lehetőségében áll, hogy az Áruházban tárolásra kerüljenek bizonyos adatai annak érdekében, hogy egyszerűbbé tegye a további megrendeléseket. Ennek érdekében a Vevő felhasználói fiókot hozhat létre felhasznállónév és jelszó megadásával. A felhasználónév és a jelszó a Vvevő által megadott karakterek sorozatából áll, amelyet a Vevőnek megfelelő módon titokban kell tartani, hogy harmadik személyek ne szerezhessenek jogosulatlan hozzáférést a felhasználói fiókjához. A Vevő korlátlanul hozzáférhet az Áruházhoz tartozó felhasználói fiókhoz, módosíthatja annak adatait, illetve törölheti azt.
 3. Az Eladó a tisztességes piaci magatartásra vonatkozó magatartási kódexet követ.
 4. A vevő köteles:
 5. tartózkodni a vásárlás és a szállítás során olyan tartalmaktól, amelyek jogszabály alapján tiltott tartalmak, mint például, amelyek erőszakot tartalmaznak, vagy sértik harmadik személyek személyiségi jogait,
 6. az Áruházat olyan módon használni, hogy azzal ne zavarja annak működését, különösen bizonyos eszközök vagy szoftverek alkalmazásával,
 7. tartózkodni olyan magatartástól, amely nem kívánt kereskedelmi e-mailek (spam) küldését és elhelyezését célozza az Áruházban,
 8. az Áruházat olyan módon használni, hogy azzal nem akadályozza más Vevők és az Eladó Áruház-használatát,
 9. az Áruházban elhelyezett összes tartalmat, kizárólag a személyes felhasználási körén belül használni,
 10. az Áruházat olyan módon használni, hogy az megfelel a Magyarország területén hatályos jogszabályoknak, és az általános etikai elveknek.

 

 

 3§ A szerződés megkötésére és teljesítésére vonatkozó rendelkezések

 1. Megrendelést a nap 24 órájában lehet küldeni.
 2. A Megrendelés küldéséhez a Vevőnek a következőket kell teljesíteni:

 

 1. legalább egy terméket a Kosárhoz adni
 2. szállítási mód kiválasztása
 3. fizetési mód kiválasztása
 4. átvételi hely kiválasztása
 5. Megrendelés elküldése a ’Megrendelés és fizetés’ gombra kattintással.
 6. A Megrendelés elküldésével a szerződés létrejön az Eladó és Fogyasztó között.
 7. A Fogyasztónak az átvételi fizetési móddal rendelkező Megrendeléséből származó szerződés teljesítését az Eladónak azonnal meg kell kezdenie, az elektronikus fizetési rendszeren keresztül történő fizetési móddal rendelkező Megrendelés esetén a fizetést követően azonnal meg kell kezdenie az Eladónak a szerződés teljesítését. A Fogyasztónak az Eladó számlájára történő befizetést a Megrendelés elküldésétől számított 5 napon belül kell teljesítenie, kivéve, ha a Fogyasztó az önhibáján kívül nem tudja a fizetést teljesíteni és erről az Eladót tájékoztatja.
 8. Az Ügyféllel kötött szerződés az Eladó által tett megrendelést elfogadó niylatkozattal jön létre, amelyről az Eladónak a Megrendelés beérkezésétől számított 48 órán belül kell tájékoztatnia az Ügyfelet.
 9. Az Ügyfélnek az átvételi fizetési móddal rendelkező Megrendeléséből származó szerződés teljesítését az Eladónak a szerződés megkötését követően azonnal meg kell kezdenie, az elektronikus fizetési rendszeren keresztül történő fizetési móddal rendelkező Megrendelés esetén a az Eladó számlájára történő fizetést követően azonnal meg kell kezdenie az Eladónak a szerződés teljesítését.
 10. Az Ügyféllel kötött szerződés teljesítése függhet attól, hogy a fizetésre egyösszegben vagy részletekben kerül sor, vagy legalább a megrendelés értékét elérő hitelkeret biztosításával, vagy az Eladónak a szállításra vonatkozó visszaigazolásától (amennyiben átvételkori fizetési módot alkalmaznak).
 11. A szerződés tárgyát képező terméket a Termékkártyán meghatározott határidőn belül kell szállítani, amennyiben több termék képezi a Megrendelés tárgyát a leghosszabb szállítási határidővel rendelkező termékre vonatkozó határidő az irányadó. A határidő a szerződés teljesítésének megkezdésével kezdődik.
 12. A szerződés tárgyát képező megvásárolt termékkel együtt az adásvételhez tartozó dokumentumokat is át kell adni, különösen a szállítás módjára és az átvételhelyére, valamint a 2.§ 6(2) pontba és a 4.§-hoz kapcsolódó iratokat.

 

 

 1. A hatályos jogszabályok alapján (45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet) a Fogyasztó indokolás nélkül elállhat a szerződéstől. A Fogyasztó nem viseli a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 27.§ szerinti költségeket, azonban a 23.§(3) és 24-26.§ szirinti költségeket viselnie kell.

 

 1. Az elállási jog gyakorlására rendelkezésre álló határidő az áru átvételének időpontjától számított 14 nap, az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekintei, ha a Fogyasztó a nyilatkozatot a meghatározott határidő lejárta előtt elküldi.
 2. A fogyasztó elállási jogát a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. mellékletében található nyilatkozat-minta (elérhető: HONLAP) vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyarkorolhatja.

 

 1. Az Eladó e-mailben haladéktalanul visszaiazolja a Fogyasztó szerződéstől való elállására vonatkozó nyilatkozatát (arra az e-mail címre, amelyet a Vevő a szerződés megkötésekor megjelölt, illetve arra, amelyről az elállási nyilkatkozatot küldték)
 2. A szerződéstől való elállás a szerződést megszünteti.
 3. a Fogyasztó köteles az árut haladéktalanul, de legkésőbb az elállástól számított 14 napon belül az Eladónak visszaküldeni. Az árut határidőben visszaküldöttnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az árut a határidő lejárta előtt visszaküldi.
 4. A Fogyasztó a saját költségén és veszélyén köteles az árut visszaküldeni, amely annak a szerződésnek a tárgyát képeezi, amelytől elállt.
 5. A Fogyasztó nem viseli a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom szolgáltatásának teljes, vagy részleges költségeit, ha

(a) a Fogyasztó nem adta kifejezett, előzetes beleegyezését ahhoz, hogy a teljeítés az elállási jogra nyitva álló határidő lejárta előtt megkezdődjön, vagy

(b) a Fogyasztó az (a) pont szerinti beleegyezése megadásával egyidejűleg nem nyilatkozott annak tudomásulvételéről, hogy beleegyezésével elveszíti az elállási jogát, vagy

(c) az Eladó elmulasztott megadni a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 12.§ (2) és 18.§ szerinti visszaigazolást.

 1. A Fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.
 2. Az Eladó haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszatéríti a fogyastó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. Ha a Fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.
 3. Az Eladó a Fogyasztünak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Fogyasztót ebből adódóan seemmilyen többletdíj nem terhelheti.
 4. Az Eladó mindaddig visszatarthatja a Fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a Fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte, a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelmebe venni.
 5. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29.§-val összhangban a Fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogát:
 6. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Eladó által nem befolyásolható, az elálási jog gyakorlására meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 7. olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak;
 8. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 9. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

 

 1. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

 

 1. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 2. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha az Eladó a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállűsi jogát;
 3. hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével.

 

 1. § Szavatosság
 2. Az Eladó a PTK szabályai alapján teljesen kizárja az Ügyfelekkel szembeni felelősségét a termék kellék- és jogi hibáiért.

 

 1. Az Eladó a Fogyasztóval szemben a PTK szavatossági szabályai alapján felel a termék hibáiért.

 

 1. Fogyasztóval kötött szerződés esetén, a termék átvételétől számított egy éven belül kellékhiba jelentkezik, úgy kell tekinteni, mint, amely már az átvételkor fennállt.

 

 

 1. Ha az eladott termék hibás, az Ügyfél jogosult árcsökkentést kérni vagy elállni a szerződéstől, kivéve, ha az Eladó haladéktalanul és a Fogyasztónak okozott jelentős kellemetlenségek nélkül kicseréli vagy kijavítja a hibás terméket. Amennyiben a terméket már kicserélte vagy kijavította az Eladó a Fogyasztó továbbá nem jogosult kijavítást vagy kicserélést követelni.

 

 

 

 

 

 1. A Fogyasztó az Eladó által javasolt kijavítás helyett kérheti a termék kicserélését hibamentes termékre, vagy – a termék kicserélése helyett – követelheti a hiba kijavítását, kivéve, ha a Fogyasztó által választott megoldás nem alkalmas a szerződésnek való megfelelés biztosítására, vagy az túlzott költségekkel járna az Eladó által javasolt megoldáshoz képest. A költségtúllépés értékelésekor figyelmbe kell venni a hibamentes termék értékét, az azonosított hiba természetét és jelentőségét, valamint a Fogyasztónak okozott kellemetlenség mértékét.

 

 

 

 1. Jelentéktelen hiba miatt a Fogyasztó nem jogosult az elállásra.
 2. Ha egy termék hibás a Fogyasztó jogosult

 

 1. kérni a termék cseréjét egy hibátlan termékre

 

 1. kijavítást kérni.
 2. Az Eladó köteles ésszerű határidőn belül és a Fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül a hibás terméket kicserélni, vagy a hibát kijavítani.

 

 1. Az Eladó megtagadhatja a Fogyasztó igényének kielégítését, amennyiben a Fogyasztó által választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy jelentősen nagyobb költséggel járna az Eladó számára, mint a második legalkalmasabb szavatossági igény.

 

 1. Ha a hibás terméket telepítették, felszerelték a Fogyasztó követelheti az Eladótól az eltávolítást és a termék újra telepítését, felszerelését, miután a terméket kicserélték vagy kijavították, de köteles viselni a leszerelés és a felszereléssel felmerülő költségeket, ha azok a termék árának értékét meghaladják. Az Eladó kötelességszegése esetén a Fogyasztó jogosult arra, hogy a munkát az Eladó költségére és veszélyére elvégeztesse.

 

 

 

 1. A Fogyasztó, aki szavatossági igényt érvényesít köteles, az Eladó költségén, az árut a panasz-bejelentési címre szállítani és, ha ez a Fogyasztónak jelentős nehézséget okozna, lehetőséget kell biztosítania az Eladónak, hogy a termékhez hozzáférjen. Az Eladó kötelességszegése esetén a Fogyasztó jogosult arra, hogy a terméket az Eladónak, az Eladó költségére és veszélyére visszaküldje.

 

 

 1. A kijavítás vagy kicserélés költsége az Eladót terheli, kivéve az 5.§ 10. pont esetében.

 

 1. Az Eladó köteles a hibás terméket átvenni, amennyiben a Fogyasztó kicserélés iránti igényt érvényesít vagy az elállási jogát gyakorlja.

 

 1. Az Eladó a Fogyasztó kifogását azonnal, de legkésőbb a benyújtás napjától számított 14 napon belül köteles kezelni. Amennyiben a Fogyasztó kicserélést vagy a hiba kijavítását kérte, vagy árcsökkentést kért és megjelölte azt az összeget, amelyre az árat csökkenteni kívánja, és az Eladó 14 napon belül nem foglalt állást a kifogással kapcsolatban, a kifogás indokoltnak tekintendő.
 2. Az Eladó kellékszavatossággal tartozik a termék kellékhiábiért a teljesítés időpontjától számított két éves határidőn belül, amennyiben a szerződés tárgya használt dolog a teljesítés időpontjától számított egy éves határidőn belül.

 

 1. A Fogyasztó kicserélésre vagy kijavításra vonatkozó igénye a hibáról való tudomásszerzéstől számított egy éves határidőn belül érvényesíthető, de nem korábban, mint a Fogyasztónak történő teljesítéstől számított két éves határidő, vagy amennyiben a szerződés tárgya használt dolog, egy éves határidő.

 

 

 1. Ha az Eladó a termékre minőség megőrzésére vonatkozó dátumot helyez el, és ez az időpont meghaladja, a termék átvételétől számított két évet, az Eladó a termék kellékhibáiért a a vonatkozó dátum időpontjáig felel.

 

 1. Az 5.§ 15-17. pontjában meghatározott határidőn belül kell a Fogyasztónak a kellékhiba miatt az elállásról szóló nyilatkozatát, vagy az árleszállításra vonatkozó nyilatkozatát közölnie az Eladóval. Ha a Fogyasztó a termék kicserélését vagy kijavítását követeli, az elállási jog és az árleszállítási igény érvényesítésére nyitva álló határidő a termék kicserélésére vagy kijavítására rendelkezésre álló határidő Eladónak felróható sikertelenségének lejártával kezdődik.

 

 1. Amennyiben a Fogyasztó bírósági, vagy válaszottbírósági eljárást indít szavatossági igény érvényesítése érdekében, más szavatossági igényt az eljárást érdemben befejező döntés jogerőre emelkedéséig nem érvényesíthet. E szabályt kell alkalmazni a közvetítői eljárásokra is, azzal az eltéréssel, hogy a szavatossági igény érvényesítésére rendelkezésre álló határidő kezdete a a bíróság közvetítői eljárásban kötött egyezséget elutasító döntés, vagy a közvetítői eljárás sikertelenségét megállapítő döntés időpontja.

 

 

 1. A jogi hibák esetén a szavatossági igény érvényesítésére az 5.§ 15-16. pontjába foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni, azzal, hogy a határidő számítása a hibáról való tudomásszerztéstől, vagy ha a Fogyasztó később szerez erről tudomást, mint a harmadik személy által indított bírósági eljárás, akkor ezen eljárásban hozott jogerős döntéstől kezdődik.

 

 

 1. Ha a Fogyasztó a termék hibája esetén elállási jogát gyakorolja, vagy árleszállítást követel, akkor egyúttal követelheti a szerződésszegésből eredő kárának megtérítését, akkor is, ha a hibáért az Eladó felelősséggel nem tartozik. Így különösen a szerződés teljesítéséhez kapcsolódó-, illetve a termék átvételéhez, szállításához, tárolásához, biztosításához kapcsolódó költségeket, valamint a felmerült egyéb kiadásokat, amelyekből előnye nem származott, valamint harmadik személy sem térítette meg azokat számára és a jogi költségeket. Ez a rendelkezés nem zárja ki az általános rendelkezések szerinti kártérítési igény érvényesítését.

 

 

 1. A szavatossági igény nem évül el, amennyiben az Eladó csalárd módon elrejtette a hibát.

 

 1. Ha az Eladó a Fogyasztó számára meghatározott kötelezettséggel, vagy pénzbeli kötelezettséggel tartozik, azt haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabály szerinti határidőn belül teljesíteni köteles.

6.§ Adatkezelés és adatvédelem

 1. Az Áruházat igénybe vevő Fogyasztók által megadott személyes adatok adatkezelője az Eladó.
 2. Az Eladó biztosítja a személyes adatok védelmét összhangban a 2011. évi CXII. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvénnyel és az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelettel.
 3. A szerződés teljesítéséhez szükséges személyes adatok gyűjtésére, kezelésére és felhasználására vonatkozó részletes szabályokat az Adatkezelési Szabályzat tartalmazza.
 • 7 Záró rendelkezések
 1. Jelen rendelkezések egyikének sem célja a Vevő jogainak megsértése. Az erre irányuló értelmezés sem alkalmazható, tekintettel arra, hogy, amennyiben Jelen Szabályzat a hatályos jogszabályokkal ellentétes, akkor az Eladó köteles a hatályos jogszabályokat alkalmazni Jelen Szabályzat rendelkezéseivel szemben.

 

 1. A regisztrált Vevőket az Eladó köteles tájékoztatni a szabályzat és hatályának módosításairól (azon az e-mail címen keresztül, amelyet a Vevő a regisztráció vagy a megrendelés során megadott). A tájékoztatást az új szabály hatályba lépésének időpontja előtt legalább 30 nappal meg kell küldeni. A módosításoknak is meg kell felelniük a hatályos jogszabályoknak.
 2. Az érvényes Általános Szerződési Feltételek mindig elérhetőek a Vevő számára a honlapon. A szerződés teljesítése és az értékesítés utáni időszakban a Vevő által a megrendelés során elfogadott szabályok kötelezőek a Vevő számára, kivéve azokban az esetekben, amikor a Fogyasztó számára jogszabály kedvezőbb szabályokat tartalmaz az Általános Szerződési Feltételekhez képest, és erről a Fogyasztó az Eladót tájékoztatja.
 3. A Jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó hatályos jogszabályokat kell alkalmazni. A Fogyasztó által vitássá tett kérdésekben elsőként közvetítői eljárásnak vagy a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara választottbírósági eljárásnak van helye. A Fogyasztó más utat is igénybe vehet a vitás kérdés rendezésére, amennyiben az összhangban áll a jogszabályokkal, mint példál az Európai Unióban műküdő Online vitarendezés lehetősége (elérhető: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.trader.register).

Végső soron a jogvitát a hatáskörrel és illetékességel rendelkező bíróság előtt kell megindítani.